Esiselvitys sosiaali- ja terveydenhuollon mittareiden tietosisältöjen rakenteistamisesta mielenterveys- ja päihdealalla

Kesto:

01.04.2018-31.12.2019

Vastuuyksikkö:

Ikääntyneet, vammaiset ja toimintakyky

Muualla verkossa:

Hankkeessa kuvattiin silloinen nyky- ja tavoitetila mittareiden ja kyselyiden tietosisältöjen rakenteistamisessa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojärjestelmiin.

Tavoitteet

Hankkeessa selvitettiin

  • hoidossa sekä työterveyshuollossa käytössä olevien mittareiden käyttöä potilaan hoidon suunnittelussa ja vaikuttavuuden arvioinnissa
  • mittareiden tuottaman tiedon hyödynnettävyyttä kansallisessa ja kansainvälisessä hoidon vaikuttavuuden vertailussa
  • mittareiden rakenteistamisen määritystarpeita ja niihin liittyviä jatkoprojekteja.

Toteutus

  1. Toimintakyvyn arvioinnissa tarvittavien aihekokonaisuuksien hahmottaminen. Taustamateriaalina mm. ICHOM-, TOIMIA- ja Käypä hoito -suositukset sekä ICF. 
  2. Silloisen nykytilan kartoitus: kansallinen kysely, jonka avulla kuvattiin koottujen mittareiden käyttötapojen ja tiedonhallinnan nykytila ja niihin liittyvät ongelmakohdat, haasteet ja kehittämistarpeet.
  3. Kuvaus valituista mittareista ja niiden mittausominaisuuksista (TOIMIA-perustiedot ja -mittausominaisuudet).
  4. Tavoitetila kyselyiden ja mittareiden tietosisältöjen rakenteistamisesta osana sosiaali- ja terveydenhuollon käytössä olevien asiakas- ja potilastietojärjestelmien tietosisältöjä. 

Yhteistyökumppanit

Työterveyslaitos, HUS psykiatria, sidosryhmät: THL: Kansallisten laaturekisterien kehittämishanke (psykoosien ja kaksisuuntaisen mielialahäiriön ja julkisesti rahoitettujen psykoterapioiden laaturekisterit), Omatietovarantoprojekti / Kela & THL, Una, Apotti, Keski-Suomen uusisairaala, ODA ja Virtuaalisairaala-projektit, Mielenterveysliitto, A-klinikkasäätiö, Kuntoutussäätiö, Ehyt ry

Rahoitus

Hankkeella ei ollut erillisrahoitusta. Projektiryhmän asiantuntijoiden resursoinnin rahoitti THL, Työterveyslaitos ja HUS psykiatria.

Yhteystiedot

Heidi Anttila
erikoistutkija
[email protected]