Haitalliset lapsuudenkokemukset elämänkulussa: pitkän aikavälin seuraukset ja vaikuttavat ehkäisyn keinot (ACElife)

Kesto:

1.10.2022–30.9.2025

Vastuuyksikkö:

Erityispalvelut

Muualla verkossa:

Acelife-hanke tutkii lapsuuden ajan haitallisia kokemuksia ja niiden vaikutuksia myöhempään elämään sekä etsii vaikuttavia ehkäisyn keinoja. Moni lapsi kokee lapsuutensa aikana haitallisia asioita, kuten laiminlyöntiä, väkivaltaa tai vanhempien liiallista päihteiden käyttöä tai mielenterveysongelmia. Kansainvälisessä tutkimuskirjallisuudessa tällaiset kokemukset on nimetty käsitteellä Adverse Childhood Experiences (ACEs). Kokemuksilla on osoitettu olevan pitkäkestoisia vaikutuksia niin fyysiseen, psyykkiseen kuin sosiaaliseenkin hyvinvointiin. Siksi niitä on tärkeä ehkäistä.

Tavoitteet

Hankkeella on kolme keskeistä vaikuttavuustavoitetta: 

  1. lisätä sosiaali- ja terveyspalveluiden suunnittelijoiden, tutkijoiden ja lasten ymmärrystä lapsuudenajan haitallisista kokemuksista ja niiden vaikutuksista
  2. lisätä lasten suojelua toteuttavien palveluiden vaikuttavuutta
  3. edistää lapsen oikeuksien toteutumista.

Toteutus

ACElife tuottaa pitkittäisiin rekisteriaineistoihin perustuvaa tutkimusta ACE-kokemusten piirteistä ja vaikutuksista yksilön myöhempään elämään, arvioi laajasti nykyisten käytäntöjen ja palveluiden vaikuttavuutta sekä sitä, miten lapsen kaltoinkohtelun eri muotoja tunnistetaan palvelujärjestelmissä.  

Tutkimuskonsortio

Acelife on THL:n sekä Tampereen, Helsingin ja Itä-Suomen yliopistojen yhteinen tutkimuskonsortio. 

Rahoitus

Strategisten tutkimuksen neuvosto (STN)

Yhteystiedot

Taina Laajasalo
Tutkimusprofessori
puh. 029 5247777
[email protected]

ACElife-hanke