Avainindikaattorit

Tietoa Euroopan huumetilanteesta kerätään EMCDDA:n määrittelemien avainindikaattorien avulla.

  • käytön yleisyys
  • ongelmakäytön yleisyys
  • tartuntataudit
  • kuolemat
  • huumehoito

Käytön yleisyys väestössä

Käytön yleisyys väestössä on indikaattori, jolla seurataan huumeiden käytön yleisyyttä koko väestössä. Väestökyselyillä voidaan arvioida huumeiden käytön trendejä ikäryhmien, sukupuolen ja aineiden suhteen. Elinaikaiskäyttö (käyttänyt ainakin kerran elinaikana) kertoo huumekokeilujen yleisyydestä. Käyttö viimeisen vuoden tai kuukauden aikana kertoo aktiivisesta käytöstä kyselyajankohtana.

Indikaattorin tuottaa THL:n Päihdetutkimus.

Indikaattori EMCDDA:n sivuilla

Ongelmakäytön yleisyys

Huumeita ongelmallisesti käyttävien määrän arviointi on haastavaa, joten  ilmiötä arvioidaan tekemällä tilastollinen mallinnus rekisterihavaintojen perusteella. Mallinnuksessa arvioidaan niiden amfetamiineja ja opioideja ongelmallisesti käyttävien osuus, joka ei ole rekistereissä. Lisäämällä tähän rekisterihavainnot voidaan arvioida kaikkien huumeita ongelmallisesti käyttävien määrä.  Tutkimus tehdään 3–5 vuoden välein.

Ongelmakäyttötutkimusten aineistot

  • huumeasiakkaat sairaaloiden hoitoilmoitusrekisterissä (Terveys-Hilmo ja AvoHilmo)
  • huumaantuneena ajaneiden rekisteri (LOLA)
  • tartuntatautirekisteri
  • poliisiasiain tietojärjestelmä (PATJA).

Indikaattori EMCDDA:n sivuilla

Tartuntataudit

Tartuntatauti-indikaattori tarkastelee hivin ja hepatiittien yleisyyttä huumeiden käyttäjien keskuudessa. Tiedot kerätään vuosittain terveysneuvontapisteiden ja vankiloiden testaustilastoista. Indikaattorista vastaa THL.

Indikaattori EMCDDA:n sivuilla

Huumekuolemat

Huumekuolemien määritteleminen voidaan tehdä usealla tavalla riippuen siitä, lasketaanko huumekuolemiksi välittömästi vai välillisesti huumeiden käytöstä johtuneet kuolemat. Välittömiä kuolemia ovat huumeiden käytöstä johtuneet yliannostukset eli myrkytykset.
Myrkytysten lisäksi EMCDDA tarkastelee kuolemia kehittämänsä kuolemansyyindikaattorin avulla. Suomessa kuolemansyytilaston tuottaa Tilastokeskus ja tiedot myrkytyskuolemista raportoi THL:n oikeuskemian yksikkö.

Indikaattori EMCDDA:n sivuilla

Huumehoito

Huumehoitoindikaattori kuvaa huumeasiakkaiden hoitoon hakeutumista, sosiodemografista taustaa, päihteiden käyttöä ja riskikäyttäytymistä.

Suomessa tietoa kerätään THL:n huumehoidon tiedonkeruulla, jossa kerätään vapaaehtoista ja anonyymia asiakaskohtaista tietoa. Tiedot julkaistaan kokoomaraportissa vuosittain.

Indikaattori EMCDDA:n sivuilla