Koronaepidemian vaikutukset toimintarajoitteisten ihmisten hyvinvointiin, terveyteen ja palveluiden tarpeenmukaiseen käyttöön

Kesto:

15.10.2020-31.12.2021

Vastuuyksikkö:

Iäkkäät, vammaiset ja toimintakyky

Muualla verkossa:

Tutkimuksessa selvitettiin THL:n väestötutkimusten avulla toimintarajoitteisten ihmisten kokemia koronavaikutuksia ja verrattiin niitä muuhun väestöön. 

Tavoitteet

Tavoitteena oli selvittää, miten koronaepidemia ja sen rajoitustoimet ovat vaikuttaneet toimintarajoitteisten ihmisten taloudelliseen tilanteeseen, työtilanteeseen, sosiaaliseen ja psyykkiseen toimintakykyyn ja osallisuuteen, elämänlaatuun, elintapoihin, terveyteen sekä kokemuksiin sote-palveluista.

Tieto auttaa tunnistamaan toimintarajoitteisten ihmisten kohtaamia haasteita koronapandemian aikana.

Tuloksia voidaan hyödyntää esimerkiksi laadittaessa kuntatason toimintaohjeistusta, jolla tuetaan vammaisten ihmisten selvitytymistä ja toimintamahdollisuuksia mahdollisissa tulevissa kriisi- tai poikkeustilanteissa.   

Toteutus

Tutkimus perustui THL:n vuonna 2020 toteutettaviin kerättäviin  väestötutkimuksiin (FinSote 2020, FinTerveys 2017 -uusintatutkimus, MigCovid, Serologinen väestötutkimus, FinLapset -kyselytutkimus) sekä niiden aiempiin tiedonkeruisiin muutosten arvioimiseksi.

Toimintarajoitteiset ihmiset tunnistettiin väestötutkimuksissa toimintakykyä kartoittavien kysymysten avulla kv. suosituksiin perustuen. 

Yhteistyökumppanit

  • Washington Group on Disabililty Statistics
  • Kehitysvammaliitto
  • Kuntaliitto

Rahoitus

Tutkimus oli saanut eduskunnan THL:lle myöntämää lisärahoitusta koronapandemian yhteiskunnallisten vaikutusten selvittämiseksi.

Yhteystiedot

Päivi Sainio
kehittämispäällikkö
sähköposti: [email protected]

Marja Holm
tutkija
sähköposti: [email protected]

Julkaisuja

Holm, M.E.; Sainio, P.; Suvisaari, J.; Sääksjärvi, K.; Jääskeläinen, T.; Parikka, S.; Koskinen, S. Differences in Unfavorable Lifestyle Changes during the COVID-19 Pandemic between People with and without Disabilities in Finland: Psychological Distress as a Mediator. Int. J. Environ. Res. Public Health 2022, 19, 6971.

Väre, A.; Holm, M.; Hakoma, R.; Hintsala, S.; Lindström, E.; Rieppo, S.; Sainio. P. & Nurmi-Koikkalainen, P. (2022). Toimintarajoitteiset ja vammaiset henkilöt. Teoksessa L. Kestilä, S. Kapiainen, M. Mesiäislehto, & P. Rissanen (toim.) Covid-19-epidemian vaikutukset hyvinvointiin, palvelujärjestelmään ja kansantalouteen: Asiantuntija-arvio, kevät 2022. Raportti 04/2022. Tampere: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, 190–197.

Holm, M,. Sainio, P,. Parikka, S. & Koskinen S. (2021). The effects of the COVID-19 pandemic on the psychosocial well-being of people with disabilities. Disability and Health Journal, (15)2.

Nurmi-Koikkalainen, P., Holm, M., Väre, A., Korhonen, M. & Sainio, P. (2021) Toimintarajoitteiset vammaiset henkilöt. Teoksessa L. Kestilä, M. Jokela, V. Härmä & P. Rissanen (toim.) Covid-19-epidemian vaikutukset hyvinvointiin, palvelujärjestelmään ja kansantalouteen. Asiantuntija-arvio, kevät 2021. Raportti 03/2021. Tampere: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, 154 - 161.

Sainio, P., Holm, M., Ikonen, J., Korhonen, M., Nurmi-Koikkalainen, P., Parikka, S., Skogberg, N., Väre, A., Koponen, P., & Koskinen, S. (2021). Koronapandemian ja sen rajoittamistoimien vaikutukset toimintarajoitteisten ihmisten elämään. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti, 58(3).