Koulukodin jälkeen – seurantatutkimus koulukotiin sijoitetuista nuorista

Kesto:

1.1.2013–31.12.2029

Vastuuyksikkö:

Yhdenvertaisuus

Muualla verkossa:

Tavoitteet

Koulukotiin sijoitetuilla nuorilla on paljon sekä psykiatrisia että sosiaalisia ongelmia, ja he ovat koulukodista lähdön jälkeen hyvin korkeassa syrjäytymisriskissä. Ennusteen parantaminen onnistuu parhaiten hoidon tutkimusperustaisella kehittämisellä. Olemassa olevat koulukotitutkimukset perustuvat vanhoihin aineistoihin ja otoskoko on tyypillisesti pieni. Tämän tutkimuksen ensimmäinen tavoite on tarjota luotettavaa ja laaja-alaista tutkimustietoa nuorten vaiheista koulukodin jälkeen. Toisena tavoitteena on selvittää yksilötason resilienssitekijöitä, jotka liittyvät hyvään aikuisiän ennusteeseen.

Toteutus

Tutkimuksen aineistona ovat kaikki Suomen koulukoteihin vuosina 1991, 1996, 2001, 2006 ja 2011 sijoitettuina olleet nuoret (N=1128) sekä heille sovitettu 5:1 verrokkiaineisto (N=5582). 

Tutkimus jakautuu rekisterien avulla toteutettavaan ensivaiheen tutkimukseen ja kakkosvaiheen yksilötutkimukseen. Ensivaiheen tutkimuksen rekisteridata kerättiin rekistereistä 2012 – 2014, ja sitä päivitetään tutkimuksen edetessä seuranta-ajan pidentämiseksi. Rekisteriasetelman ennustetietoja ja myöhempää tilannetta kuvaavia tulosmuuttujia on kerätty valtakunnallisista rekistereistä (THL, KELA, Oikeusrekisterikeskus, Tilastokeskus, Puolustusvoimat, Väestörekisteri). 

Yksilötutkimuksen osallistujat (N=30) on valikoitu koulukotitaustaisista henkilöistä, joiden aikuisiän tilanne on rekisteritiedon perusteella hyvä. Tarkoituksena on selvittää hyvään ennusteeseen liittyviä, epäsuotuisalta kehitykseltä suojaavia tekijöitä. Tietoa kerätään haastatteluilla, jotka tehdään 2016-2017.

Yhteistyökumppanit

Valtion koulukodit, Helsingin yliopisto

Rahoitus

Hanke rahoitetaan päätutkijan henkilökohtaisilla apurahoilla. THL tarjoaa tutkimuksen tekoon soveltuvan infrastruktuurin.

Yhteystiedot

Manninen Marko (päätutkija)
erikoistutkija, PsT
Mielenterveysyksikkö 
puh. 029 524 8858 
[email protected]

Hankkeen logo

Koulukodin jälkeen -logo eli KKJ.