Mielenterveysvaikutusten ennakkoarviointi (MIVA)

Kesto:

1.3.2022–31.3.2023

Vastuuyksikkö:

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Muualla verkossa:

MIVA-hanke edistää mielenterveysvaikutusten huomioon ottamista kuntien ja hyvinvointialueiden päätöksenteossa osana vaikutusten ennakkoarviointeja.

Tausta 

Kunnilla on lakisääteinen tehtävä edistää hyvinvointia ja terveyttä, mukaan lukien mielenterveys, laatia kunnallinen hyvinvointikertomus ja suorittaa vaikutusten ennakkoarviointi päätöksenteossa. Ihmisiin kohdistuvia vaikutuksia arvioidaan kunnissa ja valtionhallinnossa monesta eri näkökulmasta, mutta eri sektorien toimenpiteiden mielenterveysvaikutusten ennakkoarviointiin ei ole vielä vakiintunutta käytäntöä Suomessa. Myöskään päätöksenteon vaikutuksia mielenterveyteen ei monesti tunneta riittävän hyvin.

Mielenterveysvaikutusten arvioinnin tarve on korostunut entisestään COVID19-epidemian aikana. Hankkeen tuloksena syntyvä malli ja ohjeet ovat hyödynnettävissä kunnissa ja hyvinvointialueilla osana terveys- ja hyvinvointivaikutusten arviointia. Mielenterveysvaikutusten arviointia voidaan myös hyödyntää osana lainsäädännön, politiikkojen ja ohjelmien valmistelua valtionhallinnossa. Lisäksi hankkeen tulokset ovat hyödynnettävissä kansalaisjärjestöjen ja kansalaisten vaikuttamistyössä.

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on edistää mielenterveysvaikutusten arvioinnin integroimista osaksi erilaisia vaikutusten ennakkoarviointeja.

 • Saada käsitys mielenterveysstrategian tunnettuudesta ja soveltamisesta kunnissa ja kuntayhtymissä.
 • Saada kuva mielenterveysvaikutusten ennakkoarvioinnin nykytilasta ja käytössä olevista arviointimalleista.
 • Saada luotua mielenterveysvaikutusten arvioinnista mallit ja ohjeistus osaksi kuntien ja hyvinvointialueiden ja säädösvaikutusten ennakkoarviointeja.
 • Esittää käyttöönoton suunnitelma, kuinka työkalut tuodaan asiantuntijoiden, valmistelijoiden ja päättäjien tietoisuuteen ja koulutettua avaintoimijat mallien käyttöönotossa.
 • Ehdottaa seurantamittareita mielenterveysvaikutusten ennakkoarvioinnin seuraamiselle.

Toteutus

Hankkeessa on kuusi osahanketta:

 • Osio 1 (THL): Kartoitus mielenterveysstrategian tavoitteiden ja MIVAn käytöstä Suomessa
 • Osio 2 (THL): Systemaattinen kirjallisuuskatsaus siitä, mitä mielenterveysvaikutusten ennakkoarviointiin soveltuvia menettelyjä on olemassa.
 • Osio 3 (kaikki tai THL & järjestöt): Parhaiden käytäntöjen määrittely mielenterveysvaikutusten arviointiin
 • Osio 4 (kaikki): Käyttöönoton tuen suunnitelma
 • Osio 5 (Mieli ry & THL): Hyötyjen sanoittaminen motivoinnin tueksi sekä käytännön esimerkki mielenterveysvaikutusten ennakkoarvioinnista Suomessa
 • Osio 6 (Mieli ry/järjestöt): Pilotointitutkimus järjestöissä siitä, miten järjestöillä ja muilla kolmannen sektorin toimijoilla olevaa tietoa voitaisiin nykyistä paremmin hyödyntää tiedolla johtamisen tukena.

Yhteistyökumppanit

Hankkeessa ovat THL:n lisäksi mukana MIELI Suomen mielenterveys ry, Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry ja Mielenterveyden keskusliitto ry.

Rahoitus

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta (VNS TEAS)

Yhteystiedot

Tuulia Rotko
johtava asiantuntija
puh. 029 524 7248
sähköposti: [email protected]