Muuttoliike ja sosiaalipolitiikka lähiöiden väestörakenteen ja sosiaalisten ongelmien muokkaajina

Kesto:

01.09.2020–31.12.2022

Vastuuyksikkö:

Hyvinvointivaltion tutkimus ja uudistaminen -yksikkö

Muualla verkossa:

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena oli edistää ymmärrystä segregaatiomekanismeista ja vahvistaa hyvinvoinnin edistämistä lähiöissä.

Tämä tapahtui tuottamalla aiempaa tarkempaa tietoa

  1. siitä, kuinka suurten kaupunkien lähiöiden väestörakenne kehittyy,
  2. kuinka erilaiset sosiaaliset ongelmat ovat yhteydessä väestörakenteeseen,
  3. kuinka valikoiva muuttoliike vaikuttaa väestörakenteeseen ja sosiaalisten ongelmien kasautumiseen,
  4. millä tavoin sosiaaliturvaetuuksien saaminen on yhteydessä liikkuvuuteen, ja
  5. kuinka sosiaalityö voi tukea erityisesti haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten asumista.

Vastaukset tutkimuskysymyksiin auttavat ymmärtämään erityyppisten lähiöiden kehityskulkua ja kehittämään asuntotuotantoon, sosiaaliturvaan ja sosiaalityöhön liittyviä asumisen tukemisen muotoja segregaatiokehityksen hallitsemiseksi ja asumisen turvan edistämiseksi.

Toteutus

Tutkimusaineistoina käytettiin erityisesti yksilötason pitkittäisrekisteriaineistoja, joita analysoitiin tilastollisesti, ja lisäksi käytettiin määrällistä ja laadullista haastatteluaineistoa.

Yhteistyökumppanit

  • Kansaneläkelaitos (Kela)

Rahoitus

Hanke oli osa valtakunnallista Lähiöohjelmaa 2020-2022, ja rahoittajana oli Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA).

Yhteystiedot

Timo Kauppinen
tutkimuspäällikkö
puh. 029 524 7233
sähköposti: [email protected]

Julkaisuja

Raitasalo K, Karjalainen K, Kärkkäinen S, Kauppinen T (2022) Lasten sijoittaminen kodin ulkopuolelle ja vanhempien päihdeongelmat erityyppisillä asuinalueilla. Tutkimuksesta tiiviisti 20/2022. Suomen sosiaalinen tila 1/2022. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

Kauppinen TM, Mukkila S (2022) Lähiöalueiden väestörakenteen kehitys suurissa kaupungeissa vuosina 1995-2019. Työpaperi 38/2022. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

Karjalainen P, Kivipelto M. (2022) Alueellinen eriytyminen ja huono-osaisuus sosiaalityössä. Tutkimuksesta tiiviisti 1/2022. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

Jauhiainen S, Kainu M (2022) Toimeentulotuen saajien asumisesta aiempaa tarkempaa tietoa – kaupunkien välillä isoja eroja. Kelan tutkimusblogi.

Kivipelto M, Karjalainen P, Ilmarinen K. (2022). Köyhä ei voi valita asuinpaikkaansa. THL-blogi 17.10.2022.