Reserviläisten ja varusmiesten psykososiaalisen hyvinvoinnin, mielenterveyden ja liikunta-aktiivisuuden väliset yhteydet

Kesto:

2015–2023

Vastuuyksikkö:

Yhdenvertaisuus

Muualla verkossa:

Tavoitteet

Tutkimuskokonaisuus pohjautuu 1) Reserviläisten toimintakyky 2015 -tutkimukseen sekä 2) Varusmieskyselyaineistoon vuosilta 2015–2021. Tutkimuksen tavoitteena on saada tietoa sekä reserviläisten että varusmiesten psykososiaalisesta hyvinvoinnista, mielenterveydestä, liikunta-aktiivisuudesta sekä näiden välisistä yhteyksistä. 

Toteutus

Jyväskylän yliopiston hallinnoimassa reserviläisten toimintakyky 2015 -tutkimuksessa kartoitettiin reserviläisten fyysistä, psyykkistä sekä sosiaalista toimintakykyä. Tutkimus toteutettiin kertausharjoitusten yhteydessä vuonna 2015 ja siihen osallistui yhteensä 792 reserviläistä. Kuntotestien lisäksi reserviläisten vastasivat liikunta- ja terveyskäyttäytymiskyselyyn, joka sisälsi myös psyykkiseen hyvinvointiin ja elämänlaatuun liittyviä kysymyksiä. Fyysistä aktiivisuutta mitattiin kiihtyvyysmittarilla. 

Varusmieskyselyaineisto koostuu varusmiehiltä palvelun alkaessa kerätystä kyselyaineistosta vuosina 2015–2021 (n= n. 125 000). Tutkimuksessa tarkastellaan vapaa-ajan liikunta-aktiivisuuden lisäksi itsetuntoa, kaverisuhteita sekä prososiaalista käyttäytymistä. 

Yhteistyökumppanit

  • Jyväskylän yliopisto
  • Maanpuolustuskorkeakoulu
  • UKK-instituutti
  • Sotilaslääketieteen keskus
  • Pääesikunta
  • Puolustusvoimien tutkimuslaitos
  • Statisti Oy

Rahoitus

Sotilaslääketieteen keskus

Julkaisut

Appelqvist-Schmidlechner K, Raitanen J, Vasankari T, Kyröläinen H, Häkkinen A, Honkanen T, Vaara J (2022). Relationship between accelerometer-based physical activity, sedentary behaviour and mental health in young Finnish men. Frontiers in Public Health 10 

Appelqvist-Schmidlechner, K., Kyröläinen, H., Häkkinen, A., Vasankari, T., Mäntysaari, M., Honkanen, T., & Vaara, J. P. (2021). Childhood Sports Participation Is Associated With Health-Related Quality of Life in Young Men : A Retrospective Cross-Sectional Study. Frontiers in Sports and Active Living, 3. 

Appelqvist-Schmidlechner K, Vaara J, Vasankari T, Häkkinen A, Mäntysaari M, Kyröläinen H (2020). Relationship between different domains of physical activity and positive mental health among young adult men.  BMC Public Health 20, 1116. https://doi.org/10.1186/s12889-020-09175-6

Appelqvist-Schmidlechner K, Vaara J, Vasankari T, Häkkinen A, Mäntysaari M, Kyröläinen H. (2020). Muscular and cardiorespiratory fitness are associated with health-related quality of life among young adult men. BMC Public Health 20, 842. 

Appelqvist-Schmidlechner K, Vaara J, Häkkinen A, Vasankari T, Mäkinen J, Mäntysaari M, Kyröläinen H. (2017). Relationships between youth sports participation and mental health in young adulthood among Finnish males. American Journal of Health Promotion. First Published December 21, 2017.

Appelqvist-Schmidlechner K, Vaara J, Vasankari T, Häkkinen A, Mäntysaari, Kyröläinen H. (2017). Lapsuusajan kilpaurheilu suojaa psyykkiseltä oireilulta aikuisiällä. Tutkimuksesta tiiviisti 39/2017, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Helsinki.

Appelqvist-Schmidlechner, K. (2016). Reserviläisten psyykkinen toimintakyky. Tutkimuksesta tiiviisti 8/20016. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Helsinki.

Appelqvist-Schmidlechner, K. (2016). Positiivinen mielenterveys ja psyykkinen toimintakyky. Teoksessa: Vaara J & Kyröläinen H. (Toim.) Reserviläisten toimintakyky 2015. Tampere: Juvenes Print, 56-63.

Yhteystiedot

Kaija Appelqvist-Schmidlechner
tutkimuspäällikkö
[email protected]