Tietosuojailmoitus

Tietoa tutkimukseen osallistuvalle

Tässä selosteessa kuvataan, miten henkilötietojasi käsitellään THL:n tutkimuksessa. Lähtökohtaisesti tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista. Kieltäytymisestä tai keskeyttämisestä ei aiheudu sinulle minkäänlaisia kielteisiä seuraamuksia työssäsi. Myös kehittämiseen osallistuvat organisaation vastuuhenkilöt ja työntekijät sitoutuvat siihen, että kieltäytymisestä ei aiheudu sinulle minkäänlaista haittaa tai seuraamuksia. 

Tutkimuseettisen suostumuksen osallistua tutkimukseen voi perua vielä haastattelunkin aikana tai jälkikäteen. Suostumuksen voi perua ilmoittamalla siitä THL:stä Heidi Muuriselle tai Pekka Karjalaiselle. Suostumuksen perumiselle asetetaan rajoite ja se pyydetään tekemään 15.10.2023 mennessä. Rajoite johtuu siitä, että kun haastattelun äänitallenne on tuhottu 16.10.2023, ei tekstimuotoisesta aineistosta pysty enää päättelemään, kenen tietoja haastattelun vastaukset ovat, eikä suostumuksen perumista voida siksi enää tutkijan toimesta toteuttaa. Tämän selosteen kohdassa 17 kerrotaan tarkemmin, mitä oikeuksia sinulla on ja miten voit vaikuttaa tietojesi käsittelyyn.

1.    Tutkimuksen rekisterinpitäjä

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, THL
PL 30
00271 Helsinki
puh. 029 524 6000

Yhteyshenkilö tutkimusta koskevissa asioissa:

Nimi: Heidi Muurinen
Osoite: THL, PL 30, 00271 Helsinki
Puhelinnumero: 029 524 7492
Sähköpostiosoite: heidi.muurinen(at)thl.fi

2.    Kuvaus tutkimushankkeesta ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Tutkimuksessa tutkitaan THL:n mallintamia sosiaalisen kuntoutuksen, matalan kynnyksen sosiaalityön ja etsivän sosiaalityön toimintamalleja. Tutkimuksessa arvioidaan näiden toimintamallien käyttöönoton prosessia ja tuloksia. Tutkimuksen tavoitteena on kehittää sosiaalityön toimintamalleja tutkimustiedon pohjalta. Tutkimus liittyy Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmassa ja sosiaalihuollon kehittämisohjelmassa tehtävään kehittämistyöhön.

Henkilörekisteri muodostuu ryhmähaastatteluaineistoista. Ryhmähaastatteluun osallistuu hyvinvointialueilla edellä mainittujen toimintamallien mukaista asiakastyötä tekeviä ja toimintamallin käyttöönottoa tukevia asiantuntijoita sekä valituilla hyvinvointialueilla sosiaaliseen kuntoutukseen osallistuneita asiakkaita. Ryhmähaastattelu koskee toimintamallin sisältöä, prosessiarviointia ja tulosten arviointia.

3.    Yhteistyöhankkeena tehtävän tutkimuksen osapuolet ja vastuunjako

Ei yhteistyöhankkeena tehtävä tutkimus.

Tutkittavat voivat tehdä kaikki tähän tutkimukseen liittyvät pyynnöt rekisteröidyn oikeuksien käyttämiseksi alla olevalle yhteyshenkilölle:  Heidi Muurinen

4.    Tutkimuksen vastuullinen johtaja tai siitä vastaava ryhmä 

Nimi: Heidi Muurinen
Osoite: THL, PL 30, 00271 Helsinki
Puhelinnumero: 029 524 7492
Sähköpostiosoite: heidi.muurinen(at)thl.fi

Nimi: Pekka Karjalainen
Osoite: THL, PL 30, 00271 Helsinki
Puhelinnumero: 029 524 7055
Sähköpostiosoite: pekka.karjalainen(at)thl.fi

Nimi: Eeva Liukko
Osoite: THL, PL 30, 00271 Helsinki
Puhelinnumero: 029 524 7858
Sähköpostiosoite: eeva.liukko(at)thl.fi

Nimi: Heikki Vaisto
Osoite: THL, PL 30, 00271 Helsinki
Puhelinnumero: 029 524 8470
Sähköpostiosoite: heikki.vaisto(at)thl.fi

5.    Tietosuojavastaavan yhteystiedot

Tietosuojavastaava: Jarkko Reittu, THL
Osoite: PL 30, 00271 Helsinki
Puhelinnumero: 029 524 7474
Sähköpostiosoite: tietosuoja(at)thl.fi

6.    Tutkimuksen suorittajat

Tutkimuksen kuluessa THL:n Tiedolla johtaminen ja vertaiskehittäminen -yksikön sekä Hyvinvointivaltion tutkimus ja uudistaminen -yksikön tutkijoilla ja tutkimusavustajilla on oikeus käsitellä tutkimusrekisterin tietoja. 

7.    Tutkimuksen nimi, luonne ja kestoaika

Tutkimuksen nimi: Arviointitutkimus sosiaalisen kuntoutuksen, matalan kynnyksen sosiaalityön ja etsivän sosiaalityön toimintamallien tuloksista

X Kertatutkimus             0Seurantatutkimus

Tutkimuksen kestoaika:

Tutkimusaineisto kerätään ajalla 1.3.–30.9.2023. Henkilörekisterin muodostava tallenneaineisto ja tunnistekoodit tuhotaan viimeistään 16.10.2023. Pseudonymisoitu aineisto tuhotaan viimeistään 31.12.2027. 

8.    Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste

Henkilötietojen käsittelyn peruste on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan mukaisesti seuraava:

0    Tutkittavan suostumus
0    Lakisääteisen velvoitteen noudattaminen
X    Yleistä etua koskeva tieteellinen tai historiallinen tutkimus, tilastointi tai rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttö (tietosuojalain 4 §:n 3 kohta)

9.    Arkaluonteiset henkilötiedot

Tutkimuksessa ei lähtökohtaisesti käsitellä arkaluonteisia henkilötietoja eikä niistä kysytä osallistujilta. Lisäksi haastateltavia asiakkaita kehotetaan välttämään esimerkiksi tarkkojen terveystietojen kertomista. Sosiaalisen kuntoutuksen asiakkaiden ryhmähaastattelussa osallistujat saattavat kuitenkin luonnehtia terveydentilaansa tai perhe-elämäänsä suhteessa sosiaalisen kuntoutuksen tavoitteisiin.

Tutkimuksessa käsitellään seuraavia arkaluonteisia henkilötietoja:

0     Rotu tai etninen alkuperä
0     Poliittiset mielipiteet
0     Uskonnollinen tai filosofinen vakaumus
0     Ammattiliiton jäsenyys
0     Geneettiset tiedot
0     Biometristen tietojen käsittely henkilön yksiselitteistä tunnistamista varten
x0     Terveystiedot
0     Seksuaalinen käyttäytyminen
0     Seksuaalinen suuntautuminen

Arkaluonteisten tietojen käsittely perustuu seuraavaan tietosuoja-asetuksen 9 artiklan 2 kohdan tai tietosuojalain 6 §:n mukaiseen erityisehtoon:

0 Tutkittavan nimenomainen suostumus
x0 Tieteellinen tai historiallinen tutkimustarkoitus tai tilastollinen tarkoitus
0 Tutkimus- ja kulttuuriperintöaineiston yleishyödyllinen arkistointitarkoitus

0 Tutkittava on saattanut käsiteltävät arkaluonteiset tiedot julkisiksi
0 Käsittely on tarpeen tärkeän yleisen edun vuoksi
0 Käsittely on tarpeen kansanterveyteen liittyvän yleisen edun vuoksi
0 Käsittelystä on säädetty laissa tai johtuu välittömästi rekisterinpitäjälle säädetystä tehtävästä
0 Käsittelystä on säädetty laissa tai johtuu välittömästi rekisterinpitäjälle säädetystä tehtävästä

0 Tutkimuksessa käsitellään rikostuomiota tai rikkomuksia koskevia tietoja.

10.    Mitä henkilötietoja tutkimusaineisto sisältää

Henkilörekisteri muodostuu ryhmähaastattelun tallenteesta (mp3) ja erillään tallenteesta säilytettävästä osallistujien tunnistekoodien listauksesta (word). 

Työntekijöiden ryhmähaastatteluiden tallenteet sisältävät henkilöiden etunimiä, tehtävänimikkeitä, työpaikkojen nimiä ja ääntä. Tunnistekoodien listaus sisältää nimet, tehtävänimikkeet ja työpaikat.

Sosiaalisen kuntoutuksen asiakkaiden ryhmähaastattelutallenteet sisältävät henkilöiden etunimiä, asiointipaikkakuntia ja ääntä. Lisäksi haastateltavat saattavat kuvat sosiaalisen kuntoutuksen tavoitteisiin liittyen terveydentilaansa tai perhe-elämäänsä. Tutkimuksessa ei lähtökohtaisesti käsitellä arkaluonteisia henkilötietoja eikä niistä kysytä osallistujilta. Lisäksi haastateltavia asiakkaita kehotetaan välttämään esimerkiksi tarkkojen terveystietojen kertomista. Tunnistekoodien listaus sisältää asiakkaiden etunimet ja hyvinvointialueen.

11.    Mistä lähteistä henkilötietoja kerätään

Tiedot kerätään THL:n toteuttamista hyvinvointialueiden työntekijöiden sekä sosiaalisen kuntoutuksen asiakkaiden ryhmähaastatteluista haastateltavilta henkilöiltä.

12.    Tietojen siirto tai luovuttaminen tutkimusryhmän ulkopuolelle

Haastattelujen litteroinnissa voidaan käyttää THL:n kaupallisen sopimustoimittajan tarjoamaa litterointipalvelua. Palveluntoimittajaa sitovat samat salassapitovelvollisuudet ja tietoturvakäytännöt kuin THL:n tutkijoita. Haastattelusta muodostuva äänitiedosto siirretään salatun yhteyden kautta litteroijalle ja hän palauttaa tekstiaineiston saman yhteyden kautta takaisin. Tässä käytetään tietoturvallista yhteyttä (esim. OwnCloud), joka on THL:n ylläpitämä ja tukema tiedostojen ja median (ääni, kuva, video) jakopalvelu, jonka kautta tiedostoja voi jakaa suojatusti myös THL:n ulkopuolelle.

13.    Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Ei siirretä.

14.    Automatisoitu päätöksenteko

Automaattisia päätöksiä ei tehdä.

15.    Henkilötietojen suojauksen periaatteet 

X Tiedot ovat salassa pidettäviä.

Manuaalisen aineiston suojaaminen: Mikäli analyysivaiheessa tulostetaan aineistoa, säilytetään se lukitussa kaapissa ja hävitetään viimeistään kyseisen analyysin pohjalta tehdyn julkaisun julkaisemisen jälkeen tai 31.12.2027 mennessä. Henkilörekisterin muodostava tallenneaineisto ja tunnistekoodit tuhotaan viimeistään 16.10.2023, minkä jälkeen anonymisoitu manuaalinen aineisto ei muodosta enää henkilörekisteriä.

Tietojärjestelmissä käsiteltävät tiedot:
X käyttäjätunnus X salasana   0 käytön rekisteröinti    0 kulunvalvonta
 0 muu, mikä:

Suorien tunnistetietojen käsittely:
X Suorat tunnistetiedot poistetaan analysointivaiheessa
0 Aineisto analysoidaan suorin tunnistetiedoin, koska (peruste suorien tunnistetietojen säilyttämiselle):

16.    Henkilötietojen käsittely tutkimuksen päättymisen jälkeen

X Tutkimusaineisto hävitetään
0 Tutkimusaineisto arkistoidaan:
0 ilman tunnistetietoja  0 tunnistetiedoin

Mihin aineisto arkistoidaan ja miten pitkäksi aikaa: ___

17.    Rekisteröidyn oikeudet ja niiden mahdollinen rajoittaminen

Tietosuojalainsäädäntö takaa tutkittavalle tiettyjä oikeuksia, joilla tutkittava voi varmistaa perusoikeuksiin kuuluvan yksityisyyden suojan toteutumisen. Mikäli haluat käyttää oikeuttasi, toimi näiden ohjeiden mukaisesti: Tietosuoja (THL) 

Vaihtoehtoisesti ota yhteyttä THL:n kirjaamoon (kirjaamo(at)thl.fi) tai kohdassa 1. mainittuun yhteyshenkilöön.

Jos THL ei pysty tunnistamaan sinua aineistosta, niin mm. oikeutta päästä tietoihin, oikaisuun ja poistoon ei sovelleta.

Suostumuksen peruuttaminen (tietosuoja-asetuksen 7 artikla)
Sinulla on oikeus peruuttaa antamasi suostumus, mikäli henkilötietojen käsittely perustuu suostumukseen. Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.

Oikeus saada pääsy tietoihin (tietosuoja-asetuksen 15 artikla)
Sinulla on oikeus saada tieto siitä, käsitelläänkö henkilötietojasi tutkimuksessa ja mitä henkilötietojasi tutkimuksessa käsitellään. Voit myös halutessasi pyytää jäljennöksen käsiteltävistä henkilötiedoista.

Oikeus tietojen oikaisemiseen (tietosuoja-asetuksen 16 artikla)
Jos käsiteltävissä henkilötiedoissasi on epätarkkuuksia tai virheitä, sinulla on oikeus pyytää niiden oikaisua tai täydennystä.

Oikeus tietojen poistamiseen (tietosuoja-asetuksen 17 artikla)
Sinulla on oikeus vaatia henkilötietojesi poistamista seuraavissa tapauksissa:

a)    henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin tai joita varten niitä muutoin käsiteltiin
b)    peruutat suostumuksen, johon käsittely on perustunut, eikä käsittelyyn ole muuta laillista perustetta
c)    vastustat käsittelyä eikä käsittelyyn ole olemassa perusteltua syytä
d)    henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti; tai
e)    henkilötiedot on poistettava unionin oikeuteen tai jäsenvaltion lainsäädäntöön perustuvan rekisterinpitäjään sovellettavan lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi.

Oikeuksista poikkeaminen

Tässä kohdassa 17, mitä oikeuksia sinulla on ja oikeuksista poikkeaminen kuvatuista oikeuksista saatetaan poiketa tietosuojaa koskevan lainsäädännön mukaisilla perusteilla siltä osin, kuin oikeudet estävät tieteellisen tai historiallisen tutkimustarkoituksen tai tilastollisen tarkoituksen saavuttamisen tai vaikeuttavat sitä suuresti. Tarvetta poiketa oikeuksista arvioidaan aina tapauskohtaisesti.

Mikäli haluat käyttää oikeuttasi, toimi näiden ohjeiden mukaisesti: Tietosuoja (THL) 

Yhteydenotot

Mikäli sinulla on kysyttävää oikeuksista, ota yhteyttä THL:n kirjaamoon (kirjaamo(at)thl.fi) tai kohdassa 1. mainittuun yhteyshenkilöön.

Oikeus saattaa asia tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi

Sinulla on oikeus saattaa asia tietosuojavaltuutetun toimiston käsiteltäväksi, mikäli katsot, että henkilötietojesi käsittelyssä on rikottu voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Yhteystiedot:

Tietosuojavaltuutetun toimisto
Tietosuojavaltuutetun toimisto
Käyntiosoite: Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki
Postiosoite: PL 800, 00531 Helsinki
Puhelinvaihde: 029 56 66700
Sähköposti: tietosuoja(at)om.fi