Sote-tietopohjan kehittämishanke

Kesto:

1.3.2017-31.1.2019

Vastuuyksikkö:

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)

Kuvaus

Sote-tietopohjan kehittämishankkeessa varmistetaan, että THL pystyy toteuttamaan uudet seuranta- ja arviointitehtävät sekä vastaamaan maakunta- ja sote-uudistuksen tuomiin muutostarpeisiin tietotuotannossa. 

Sote- ja maakuntauudistuksen toimeenpano, vaikutusten arviointi ja seuranta, tuottajien valvonta ja palvelujärjestelmän ohjaus edellyttävät mittavaa THL:n tietotuotannon uudistamista ja nykyisen valtakunnallisen tietotuotannon kehittämistä. 

Tavoitteet

THL:n sote-tietotuotannon koko prosessi uudistetaan vastaamaan muuttuvan sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmän tietotarpeita.

 • Tietopohjasta saadaan riittävän kattavat, ajantasaiset ja luotettavat tiedot maakuntien sote-toiminnan tasapuoliseen arviointiin, ohjaukseen ja seurantaan. 
 • Tietopohjasta luodut mittaristot vastaavat valtakunnallisiin ja maakunnallisiin tietojohtamisen tarpeisiin. 
 • Tietopohjaa hyödynnetään monipuolisesti ja kehitettävään tietopohjaan nojautuen raportoidaan monipuolisesti eri käyttötarkoituksiin ja eri käyttäjäryhmille.
 • Tietopohjaa luodaan ja kehitetään systemaattisesti ja yhteistyössä valtakunnallisten ja maakunnallisten kumppaneiden kanssa.
 • Tietojen oikea kirjaaminen on edellytys eheälle tietopohjalle ja sen perusteella tehdylle maakuntien laadukkaalle arvioinnille. Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajia tuetaan kirjaamisessa. 

Toteutus

THL:n sote-tietopohjan kehittämishankkeessa varmistetaan, että THL:n vastuulla oleva tietotuotanto kykenee vastaamaan maakunta- ja sote-uudistuksen sekä THL:n tulevien seuranta- ja arviointitehtävien vaatimuksiin. 

THL:n nykyiset tilasto-, rekisteri- ja väestökyselytietovarannot muodostavat merkittävän perustan rakennettavalle sote-tietopohjalle, jota uudistetaan suunnitelmallisesti ja laajassa yhteistyössä keskeisten valtakunnallisten ja alueellisten toimijoiden kanssa. Kattava tietopohja edellyttää lisäksi myös muiden tiedon tuottajien tietoja. 

Kehittämishanke toteutetaan ositettuna osaprojekteihin. Osaprojektit määritellään ja niiden toiminta suunnitellaan huhti-kesäkuussa 2017.

Hankkeen toteutus riippuu sote- ja maakuntauudistuksen lakien hyväksymisestä ennakoidussa aikataulussa. 

Hankkeen vaiheistus ja aikataulu

THL:n sote-tietopohjasta saadaan ensimmäiset tarvittavat tiedot maakuntien arvioimiseen heti maakuntavaalien jälkeen maalis-huhtikuussa 2018. 

Vuosina 2017–2018 valmistellaan 

 • uudesta sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmästä kerättävien tietosisältöjen määrittely
 • vuoden 2019 tiedonkeruuta koskeva ohjeistus 
 • tietojärjestelmien valmistaminen uusiin tai muutettuihin prosesseihin
 • asteittainen täydentyvien tiedonkeruiden suunnitelma vuosille 2020–2025.

Yhteistyötahot

 • Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
 • Valtiovarainministeriö (VM)
 • Maakunnat
 • Kela
 • Valvira
 • Tilastokeskus
 • Kuntaliitto

Rahoitus

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)

Yhteystiedot

Eeva Ketola 
projektijohtaja
[email protected]

Tietopohja ja arviointi

Kehitämme yhdessä maakuntien toimijoiden kanssa sote-uudistuksen tarvitsemaa tietopohjaa sekä seuraamme ja arvioimme maakuntien sote-palveluita.