Tausta ja merkitys

Arpajaislaki sisältää velvoitteen seurata ja tutkia väestön rahapelaamista ja rahapelihaittoja. Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) on antanut tämän tehtävän Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle (THL). Sosiaali- ja terveysministeriö on rahoittanut tutkimuksen (arpajaislaki 52 §).

Kansallisesti merkittävä tutkimus

Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset ja tutkijat tarvitsevat työnsä tueksi tutkimuksesta saatavia tietoja. Tieto palvelee myös rahapelipoliittista päätöksentekoa ja rahapelaamiseen liittyvää yhteiskunnallista keskustelua. 

Tutkimusta on tehty vuodesta 2003 alkaen neljän vuoden välein. Säännöllisesti toistettava ja koko väestöä edustava seurantatieto on ainoa luotettava tapa tarkastella sitä, miten rahapelaaminen ja siihen keskeisesti liittyvät ilmiöt muuttuvat ajassa. Kyselyaineistoa ja siihen yhdistettäviä rekisteritietoja hyödynnetään rahapelihaittojen sekä niihin liittyvien tekijöiden tarkastelussa, sekä tutkimusmenetelmien kehittämisessä ja tulosten luotettavuuden arvioinnissa.