Toteutus

Tutkimukseen on satunnaisesti poimittu 16 250 Suomessa asuvaa 15–74-vuotiasta henkilöä. Tutkimukseen valitut edustavat kyselyssä kyseisen ikäryhmän ja alueen asukkaita. Tutkimukseen valittua ei voi korvata toisella henkilöllä. Tutkimusotos on poimittu  Väestötietojärjestelmään perustuvasta Tilastokeskuksen Suomen väestöä koskevasta tietokannasta.

Vuonna 2023 aineistonkeruu tapahtuu puhelimitse tai verkko- ja postikyselylomakkeella, joiden vastaajaryhmät on ennalta satunnaisesti määritelty. Vastaaja ei voi vaihtaa verkkokyselyä puhelinkyselyyn tai toisin päin. Jatkossa kyselyt tullaan toteuttamaan ainoastaan verkko- ja postikyselyllä, sillä se on pidemmällä aikavälillä kustannustehokkaampaa ja tarvittaessa aineistonkeruuta voidaan tihentää joustavammin.  

Tutkimus toteutetaan sosiaali- ja terveysministeriön toimeksiannosta THL:n ja Tilastokeskuksen yhteistyönä. Tilastokeskus toteuttaa Suomalaisten rahapelaaminen 2023 -tutkimuksen puhelinhaastattelut joko suomeksi tai ruotsiksi syys–marraskuussa 2023. 

Tiedot ovat luottamuksellisia

Tutkimusaineistoa käytetään vain tieteellisiin tutkimuksiin ja tilastollisiin selvityksiin. Tutkimustulokset julkaistaan tilastoina ja taulukoina, joista ei voi tunnistaa yksittäisen henkilön vastauksia. 

Tilastokeskus poistaa tutkimusaineistosta kaikki henkilön suorat tunnistetiedot (nimi, syntymäaika, henkilötunnus, yhteystiedot) ennen kuin se luovutetaan THL:n tutkijoille. THL:n tutkijoille luovutettuun aineistoon yhdistetään hallinnollisista rekistereistä henkilöitä kuvaavina tietoina henkilöiden ikä, sukupuoli, siviilisääty, perhe, tulo- ja koulutustiedot, sekä äidinkieli ja aluetiedot. Kattavammilla hallinnollisilla tiedoilla myöhemmin täydennettävä kyselyaineisto on THL:n tutkijoiden käytettävissä ainoastaan Tilastokeskuksen tietoturvallisen etäkäyttöjärjestelmän kautta. 

Henkilötietojen käsittelyoikeus Suomalaisten rahapelaaminen 2023 -tutkimuksessa perustuu EU:n tietosuoja-asetuksen tarkoittamaan yleiseen etuun. Tieteellisen tutkimuksen tietosuojailmoitus ja lisätietoa yhdistettävistä tiedoista on nähtävissä.

Tietosuojailmoitus (pdf)

Tilastokeskus poistaa tutkimusaineistosta kaikki henkilön tunnistamisen mahdollistavat tiedot ennen kuin se arkistoidaan Tietoarkistoon. Tietoarkistoon ei luovuteta rekisteripohjaisia tietoja.

Tietoarkisto