Lisäotoksen tilaaminen

Terve Suomi -tutkimus tarjoaa alueille ja kunnille mahdollisuuden seurata asukkaidensa terveyttä ja hyvinvointia sekä niihin yhteydessä olevia tekijöitä. Tarkka ja vertailukelpoinen tieto kuntalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista väestöryhmittäin helpottaa alueen palvelujen suunnittelua sekä lisää läpinäkyvyyttä.

Terve Suomi -tutkimuksen kyselyosuudesta tuotetaan tulokset maksutta kaikille tuleville hyvinvointialueille. Alueiden ja kuntien on mahdollista tilata lisäotos, jonka avulla voidaan tutkia tarkemmin alueen tai kunnan omaa tilannetta väestön koulutustason, sukupuolen ja ikäryhmän mukaan. Tietoja on mahdollista verrata muiden lisäotoksen tilanneiden alueiden tietoihin, koko maan tilanteeseen sekä asetettuihin tavoitteisiin. 

Lisäotoksen tilaaminen kannattaa etenkin, kun kunnassa tai alueella on yli 20 000 asukasta. Tätä pienemmät kunnat voivat tilata yhteisen lisäotoksen. Isoissa kaupungeissa otokset voidaan kohdistaa eri kaupunginosiin, jolloin saadaan tarkempaa tietoa eri asuinalueiden hyvinvoinnista.

THL ja lisäotoksen tilaaja toimivat yhteisrekisterinpitäjinä lisäotoksen osalta, ja velvoitteista sekä vastuista sovitaan sopimuksella. THL on vastuussa kaikista rekisterinpitäjän velvoitteista, jotka koskevat henkilötietojen käsittelyä (ml. rekisteröityjen informointi) ja THL toimii ensisijaisena yhteyspisteenä rekisteröidyn oikeuksien toteuttamisessa.

Seuraava lisäotos toteutetaan syksyllä 2023 

Uusia lisäotostilauksia syksyllä 2023 käynnistyvään tiedonkeruuseen ei enää oteta vastaan. Jatkossa lisäotoksen voi tilata joka toinen vuosi. Tulokset julkaistaan kuntien ja alueiden käyttöön THL:n maksuttomassa verkkopalvelussa. 

Lisäotoksesta voi olla yhteydessä sähköpostitse tervesuomi(at)thl.fi.

Millainen lisäotos kannattaa tilata?

Lisätiedonkeruun suositeltu otoskoko on 3 000 henkilöä/alue, joka mahdollistaa tulosten raportoinnin iän, sukupuolen ja koulutustaustan mukaan. Lisäotoksia on mahdollista tilata 1 000 henkilön otoksista lähtien. Aluevertailu edellyttää vähintään 1 000 henkilön ja väestöryhmittäinen tarkastelu vähintään 3 000 henkilön otosta. Otoskoot ovat esimerkkejä ja niitä voidaan muokata tarpeen mukaan.

Otoskoon suunnittelussa on hyvä huomioida myös kyselytutkimusten vastauskato, eli otoksen koko ei tarkoita lopullista vastausten määrää. Samana vuonna toteutettavista Terve Suomi -tiedonkeruista lisäotosalueelle osuvat tutkittavat voidaan ottaa huomioon otoskoon suunnittelussa ja mukaan lopulliseen aineistoon.

Aluevertailu

  • Tulokset sukupuolen mukaan ja ikäryhmittäin (20 vuotta täyttäneet, 20–64-vuotiaat, 65 vuotta täyttäneet ja 75 vuotta täyttäneet).
  • Mahdollistaa alueen tulosten vertailun koko Suomen keskiarvoon sekä muihin tutkimusalueisiin.

Väestöryhmittäinen vertailu

  • Tulokset sukupuolittain, ikäryhmittäin (20 vuotta täyttäneet, 20–64-vuotiaat, 65 vuotta täyttäneet ja 75 vuotta täyttäneet) ja koulutustason mukaan.
  • Sopii erityisesti sosioekonomisten erojen seurantaan sekä hyvinvointikertomuksessa tarvittavien tietojen kokoamiseen.

Lisäotoksen hinta

Lisäotoksen hinta on 10 euroa otokseen poimittavaa henkilöä kohti. 3 000 hengen lisäotos maksaa siis 30 000 euroa.

Hinta sisältää aineiston keruun ja perusraportoinnin. Kyselyyn on mahdollista vastata paperilomakkeella tai verkossa. Kyselylomake on sama kuin Terve Suomi -tutkimuksen tiedonkeruussa kulloinkin käytössä oleva lomake. Perusraportointi toteutetaan THL:n sähköisessä raportointijärjestelmässä käytössä olevien taustamuuttujien ja indikaattorien mukaan. Lisäotoksen perustoteutus on yhteisrahoitteista toimintaa.

Lisäkysymykset lomakkeille, erityisraportit, lisätaulukoinnit, tulosten esittely tai koulutuspäivät hinnoitellaan ja laskutetaan erikseen THL:n yleisten periaatteiden mukaisesti maksullisena palvelutoimintana. 

Hinta ei sisällä yksilötason väestötutkimusaineistojen siirtoa tutkimusyhteistyökumppanille vaan siitä sovitaan tarvittaessa erikseen.

Hinnoittelu on voimassa toistaiseksi ja sitä tarkistetaan vuosittain.