Terveyden edistämisen vertailutietojärjestelmä TEAviisari

Kesto:

1.1.2006–

Vastuuyksikkö:

Tiedolla johtaminen ja vertaiskehittäminen yksikkö

Muualla verkossa:

Tavoitteena terveydenedistämisaktiivisuuden kuvaus

Tavoitteena on ollut kehittää kaikki kunnat kattava, yhtenäinen ja suunnitelmallinen seuranta- ja vertailutietojärjestelmä kuntien hyvinvoinnin ja terveydenedistämistoiminnasta (hyte). Valtaosa tiedoista kerätään kunnista kahden vuoden välein toistuvilla tiedonkeruilla. 

Tällä hetkellä kuntien terveydenedistämisaktiivisuutta voi vertailla seitsemällä toimialalla: kuntajohto, perusterveydenhuolto, liikunta, kulttuuri, lukiokoulutus, ammatillinen koulutus ja peruskoulu, josta mukana myös koulukohtaisia tietoja tähän luvan antaneista kouluista. Kunkin toimialan tiedot päivittyvät joka toinen vuosi.

Tiedonkeruiden tulokset saavat visuaalisen ilmeensä TEAviisari-verkkopalvelussa. Palvelu on maksuton ja kaikille avoin. Se edistää myös kuntalaisten osallisuutta tarjoamalla välineen kunnan hyvinvoinnin ja terveydenedistämistyön laadun seurantaan.

TEAviisari

Mukana laaja yhteistyöverkosto

Ydintavoitteeseen on päästy laajan yhteistyöverkoston tuella. Mukana tiedonkeruita ja järjestelmää kehittämässä ovat olleet mm.:

  • sosiaali- ja terveysministeriö
  • opetus- ja kulttuuriministeriö
  • Opetushallitus
  • Suomen Kuntaliitto
  • Valvira
  • kuntien laaja edustus
  • Liikkuvat -ohjelmat.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen näkyväksi - tukea toimijoille

TEAviisari tukee tukee kuntien ja alueiden hyvinvoinnin ja terveydenedistämisen suunnittelua, kehittämistä ja johtamista.

Vertailukelpoiset eri toimialoja kuvaavat tunnusluvut tekevät kuntien hyte-toiminnan näkyväksi sekä organisaation sisällä että myös ulospäin kuntalaisille. Vertailukelpoisen tiedon kerääminen mahdollistaa lisäksi kuntien vertaamisen keskenään sekä tavoitteiden toteutumisen yksityiskohtaisemman seurannan.

Monipuolisesti tietoa johtamisen tueksi 

TEAviisarin lisäksi tietoa julkaistaan erityyppisissä julkaisuissa, kuten tilastoraporteissa. Kaikki nämä yhdessä tukevat ja vahvistavat tiedolla johtamista ja sen hyödyntämistä niin kunnissa kuin muillakin aluetasoilla.

Tehdyn työn tulokset antavat myös tukea valtakunnalliseen seuranta-, jatkotutkimus-, valvonta ja kehittämistyöhön.

Lisätietoja TEAviisari-verkkopalvelussa