Tietosuojailmoitus

EU:n yleinen tietosuoja-asetus, 12-14 artikla
23.11.2022

Toimeentulotuki, palvelut ja etuudet sote-integraatiossa (ToituAvain) tietosuojailmoitus

Tässä selosteessa kuvataan, miten Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) käsittelee henkilötietojasi tässä tutkimuksessa. Lähtökohtaisesti tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista. Sinuun ei kohdistu mitään negatiivista seuraamusta, jos et osallistu tutkimukseen tai jos keskeytät osallistumisesi tutkimukseen. Jos keskeytät osallistumisesi tutkimukseen, ennen keskeytystä kerättyä aineistoa voidaan kuitenkin käyttää tutkimuksessa. Tämän selosteen kohdassa 18 kerrotaan tarkemmin, mitä oikeuksia sinulla on ja miten voit vaikuttaa tietojesi käsittelyyn.

1. Tutkimuksen rekisterinpitäjät

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
PL 30, 00271 Helsinki
029 524 6000

Yllämainitut organisaatiot päättävät ja vastaavat henkilötietojen käsittelystä tässä ilmoituksessa kerrottua tarkoitusta varten eli ovat näiden tietojen osalta rekisterinpitäjiä.

2. Yhteyshenkilö tutkimusta koskevissa asioissa

Nimi: Minna Kivipelto
Puhelinnumero: 029 524 7760
Sähköposti: etunimi.sukunimi(at)thl.fi

3. Kuvaus tutkimushankkeesta ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

ToituAvain-rekisteritutkimuksessa selvitetään,

 1. Millaisia tavoitteita hankkeessa mukana olevien kuntien aikuissosiaalityön asiakkailla on ja miten tavoitteet saavutettiin?
 2. Millaisessa yhteydessä tavoitteiden saavuttamisen tueksi suunnitellut menetelmät (tuki vs. Kontrolli) olivat tavoitteiden saavuttamiseen?
 3. Minkä verran hankkeessa mukana olevien kuntien aikuissosiaalityön asiakkaat saavat perustoimeentulotukea 1.8.2022-1.12.2023 välisenä aikana verrattuna muuhun perustoimeentulotukea saavaan väestöön ja millaisia eroja kuntien välillä on aikuissosiaalityön asiakkaiden perustoimeentulotuen käytössä?
 4. Kuinka moni hankkeessa mukana olevien kuntien aikuissosiaalityön asiakkaista saa ehkäisevää tai täydentävää toimeentulotukea tutkimusjakson aikana ja millaisia eroja kuntien välillä on aikuissosiaalityön asiakkaiden ehkäisevän ja täydentävän toimeentulotuen käytössä?
 5. Muuttuuko perustoimeentulotuen, ehkäisevän tai täydentävän toimeentulotuen käyttö hankkeessa mukana olevien kuntien aikuissosiaalityön asiakkaiden kohdalla tutkimusjakson aikana?
 6. Millaiset sosiaalityön asiakkaat (asiakkaan ikä, sukupuoli, elämäntilanne ym.) tarvitsivat toimeentulotukea? Oliko suunnitelluissa sosiaalityön menetelmien käytössä näihin liittyviä eroja?
 7. Kuinka yleisesti asiakkaat kokivat, että heillä oli vaikeuksia saada tarpeenmukaisia palveluita tai että palvelut eivät olleet saavutettavissa?
 8. Millaisia sosiaalityön menetelmiä ja palveluja hankkeessa mukana olevat kuntien aikuissosiaalityön asiakkaiden kohdalla suunniteltiin käytettävän tutkimusjakson aikana?
 9. Millaiset sosiaalityön asiakkaat (asiakkaan ikä, sukupuoli, elämäntilanne ym.) tarvitsivat vähintään kahta eri palvelua sosiaalityön lisäksi?
 10. Miten toimeentulotuen käyttö ja perusosan alentamispäätökset eroavat kuntien ja Kelan yhteistyömallien mukaan?
 11. Miten AVAIN-mittarissa esiin nostetut tavoitteet, tilannetekijät ja suunnitellut palvelut eroavat kuntien ja Kelan yhteistyömallien mukaan?
 12. Ovatko erilaiset yhteistyömallit Kelan ja kuntien välillä yhteydessä alueellisiin eroihin?
 13. Millainen AVAIN-mittarin validiteetti ja reliabiliteetti oli tutkimusjakson aikana?

Henkilötietoja käsitellään tieteellisen tutkimuksen toteuttamiseksi.

4. Yhteistyöhankkeena tehtävän tutkimuksen osapuolet ja vastuunjako

Yhteistyöhankkeena tehtävän tutkimuksen osapuolet ja vastuunjako: Aineisto käsitellään THL:ssa, joten kyse ei ole yhteisrekisteristä. THL:n Aineistot ja analytiikka-yksikön Tiedonkeruu-tiimi vastaanottaa raakadatan tutkimushankkeen kunnista / alueilta (anonymisoimaton aineisto), ja siirtää datan pseudonymisoituna THL:n Hyvinvointivaltion tutkimus ja uudistaminen -yksikön Sosiaaliturva ja palvelut -tiimille (pseudonymistoitu aineisto). THL:n Hyvinvointivaltion tutkimus ja uudistaminen -yksikön Sosiaaliturva ja palvelut -tiimi anonymisoi aineiston ja tekee siitä analyysit. Anonymisoidut analyysit ovat THL:n Hyvinvointivaltion tutkimus ja uudistaminen -yksikön Sosiaaliturva ja palvelut -tiimin, Kelan ja Itä-Suomen yliopiston tutkimushankkeeseen osallistuvien tutkijoiden käytössä (anonymisoitu aineisto, joka ei sisällä tunnistetietoja).

Kohdassa 1 luetellut organisaatiot toimivat tässä tutkimuksessa yhteisrekisterinpitäjinä, eli ne määrittelevät yhdessä henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja keinot. 

Tutkittavat voivat tehdä kaikki tähän tutkimukseen liittyvät pyynnöt rekisteröidyn oikeuksien käyttämiseksi alla olevalle yhteyshenkilölle:

 • Yhteyshenkilö välittää tarvittaessa pyynnön myös muille yhteisrekisterinpitäjinä toimiville organisaatioille. 

Tutkittava voi käyttää tietosuoja-asetuksen mukaisia oikeuksiaan suhteessa kuhunkin rekisterinpitäjään. Tällöin vastaanottaja voi tarvittaessa välittää pyynnön tai vaatimuksen myös muille yhteisrekisterinpitäjille. 

5. Tutkimuksen vastuullinen johtaja tai siitä vastaava ryhmä 

Nimi: Minna Kivipelto
Puhelinnumero: 029 524 7760
Sähköposti: etunimi.sukunimi(at)thl.fi

6. Tietosuojavastaavan yhteystiedot

Organisaation tietosuojavastaavan sähköpostiosoite on tietosuoja(at)thl.fi

7. Tutkimuksen suorittajat

THL:n Aineistot ja analytiikka-yksikön Tiedonkeruu-tiimi (anonymisoimaton aineisto), THL:n Hyvinvointivaltion tutkimus ja uudistaminen -yksikön Sosiaaliturva ja palvelut -tiimi (pseudonymistoitu aineisto) Kelan ja Itä-Suomen yliopiston tutkijat (anonymisoitu aineisto, joka ei sisällä tunnistetietoja).

8. Tutkimuksen nimi, luonne ja kestoaika

Nimi: Toimeentulotuki, palvelut ja etuudet sote-integraatiossa (ToituAvain) -rekisteritutkimus

Tutkimuksen tyyppi: Kertatutkimus

Tutkimuksen kestoaika (kuinka kauan henkilötietoja käsitellään): 02.01.2023 – 31.12.2023

9. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste

Henkilötietojen käsittelyn peruste on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan mukaisesti seuraava:

 • Yleistä etua koskeva tieteellinen tutkimus (tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan e-alakohta)

10. Arkaluonteiset henkilötiedot

Tutkimuksessa käsitellään seuraavia henkilötietoja: 

 • terveystiedot
 • muu, mikä : Tilattavat tiedot sisältävät myös seuraavia arkaluonteisia henkilötietoja: aikuissosiaalityössä asioivan suunnitelmallisen sosiaalityön asiakkaan nimi ja henkilötunnus, tietoja aikuissosiaalityön asiakkaiden kanssa käydyistä neuvottelusta, jossa työikäisten sosiaalipalvelujen asiakassuunnitelma on tehty (päivämäärä, paikka ja osallistujat), asiakkaan tukemiseen osallistuvat palvelunantajat ja heidän vastuunsa, asiakkaan tukemiseen osallistuvat yksityishenkilöt ja heidän tehtävänsä, asiakkaan ja omatyöntekijän tapaamiset, suunnitelman tekoon osallistuneiden henkilöiden eriävät näkemykset suunnitelman sisällöstä, henkilöt, joille tämä suunnitelma toimitetaan, suunnitelman laatijan sukunimi, etunimet, tehtävänimike. Lisäksi asiakassuunnitelma-asiakirjassa on vapaita kenttiä, joihin sosiaalihuollon ammattihenkilö on voinut kirjata myös asiakkaan terveystietoja, ja muita asiakkaan asiaan liittyviä tietoja vapaamuotoisesti, esimerkiksi tietoja lapsista ja sosiodemografisia tietoja. Tutkimuskäyttöön tilatuissa muuttujissa on mukana sosiodemografisia tietoja, kuten henkilöiden sukupuoli, ikä, päätoiminta, siviilisääty ja kotitaloudessa asuvien lukumäärä ja kotitalouden yhteenlasketut tulot. Perustoimeentulotuen tiedoista on pääteltävissä myös tuen saajan seksuaalinen suuntautuminen (puolison sukupuoli). 
 • seksuaalinen käyttäytyminen tai suuntautuminen

Lisäksi arkaluonteisten tietojen käsittely perustuu seuraavaan tietosuoja-asetuksen 9 artiklan 2 kohdan mukaiseen erityisehtoon:

 • Tieteellinen tai historiallinen tutkimustarkoitus tai tilastollinen tarkoitu

11. Käsiteltävät henkilötiedot

Tilattavat tiedot sisältävät myös seuraavia arkaluonteisia henkilötietoja: aikuissosiaalityössä asioivan suunnitelmallisen sosiaalityön asiakkaan nimi ja henkilötunnus, tietoja aikuissosiaalityön asiakkaiden kanssa käydyistä neuvottelusta, jossa työikäisten sosiaalipalvelujen asiakassuunnitelma on tehty (päivämäärä, paikka ja osallistujat), asiakkaan tukemiseen osallistuvat palvelunantajat ja heidän vastuunsa, asiakkaan tukemiseen osallistuvat yksityishenkilöt ja heidän tehtävänsä, asiakkaan ja omatyöntekijän tapaamiset, suunnitelman tekoon osallistuneiden henkilöiden eriävät näkemykset suunnitelman sisällöstä, henkilöt, joille tämä suunnitelma toimitetaan, suunnitelman laatijan sukunimi, etunimet, tehtävänimike. Lisäksi asiakassuunnitelma-asiakirjassa on vapaita kenttiä, joihin sosiaalihuollon ammattihenkilö on voinut kirjata myös asiakkaan terveystietoja, ja muita asiakkaan asiaan liittyviä tietoja vapaamuotoisesti, esimerkiksi tietoja lapsista ja sosiodemografisia tietoja. Tutkimuskäyttöön tilatuissa muuttujissa on mukana sosiodemografisia tietoja, kuten henkilöiden sukupuoli, ikä, päätoiminta, siviilisääty ja kotitaloudessa asuvien lukumäärä ja kotitalouden yhteenlasketut tulot. Perustoimeentulotuen tiedoista on pääteltävissä myös tuen saajan seksuaalinen suuntautuminen (puolison sukupuoli). 

12. Mistä lähteistä henkilötietoja kerätään 

Työikäisten sosiaalipalvelujen asiakassuunnitelmat: Tiedonkeruu toteutetaan seuraavissa kunnissa /alueilla: Lohja, Karviainen, Kemijärvi, Kittilä, Tornio, Siunsote, Lieto, Raasepori, Hanko, Haapavesi, Eura, Ylä-Savo, Äänekoski, Uusikaupunki, Essote, Huittinen, Sote kuntayhtymä Saarikka, Viitasaari, Kaavi, Oulunkaari, Kemiönsaari, Kainuu, Kirkkonummi, Siuntio ja Inkoo, jotka luovuttavat tiedot sosiaalihuollon asiakastietojärjestelmiin kirjatut tiedot työikäisten palvelujen asiakassuunnitelmasta THL:lle hallintopäätöksen nojalla.

Toimeentulotukirekisteri: Tiedot pyydetään Kelasta.

13. Tietojen siirto tai luovuttaminen tutkimusryhmän ulkopuolelle

Tunnisteellisia tietoja ei siirretä tai luovuteta THL:n ulkopuolelle.

14. Tietojen siirtäminen ja luovuttaminen

EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle Ei siirretä.

15. Automatisoitu päätöksenteko

Automaattisia päätöksiä ei tehdä tieteellisessä tutkimuksessa

16. Henkilötietojen suojauksen periaatteet

Tiedot ovat salassa pidettäviä. Rekisterinpitäjä on laatinut tietosuojaa koskevan vaikutusten arvioinnin. Rekisterinpitäjä on sitoutunut noudattamaan alaansa koskevia vahvistettuja käytännesääntöjä. 

Tietojärjestelmässä käsiteltävät tiedot: 

 • Käyttäjätunnus
 • Salasana

Suorien tunnistetietojen käsittely:

 • Suorat tunnistetiedot poistetaan analysointivaiheessa

17. Henkilötietojen käsittely tutkimuksen päättymisen jälkeen

Tutkimusaineisto arkistoidaan anonymisoituna ilman suoria tunnistetietoja Mihin aineisto arkistoidaan ja miten pitkäksi aikaa: THL:n C-data-asema, jonne on pääsy vain Hyvinvointivaltion tutkimus- ja uudistaminen yksikön ToituAvain-rekisteritutkimuksesta vastaavalla tutkimustimillä (Sosiaaliturva- ja palvelut) ja Aineistot ja analytiikka-yksikön Tiedonkeruu-tiimillä. Tietoja säilytetään pseudonymisoituina c-data-asemalla tutkimuksen ajan (5 vuotta), minkä jälkeen
tutkimuspäällikkö vastaa tietojen tuhoamisesta. 

18. Rekisteröidyn oikeudet ja niiden mahdollinen rajoittaminen

Tietosuojalainsäädäntö takaa tutkittavalle tiettyä oikeuksia, joilla tutkittava voi varmistaa perusoikeuksiin kuuluvan yksityisyyden suojan toteutumisen. Mikäli haluat käyttää oikeuttasi, ota yhteyttä THL:n kirjaamoon (kirjaamo(at)thl.fi) tai kohdassa 2. mainittuun yhteyshenkilöön. 

Suostumuksen peruuttaminen (tietosuoja-asetuksen 7 artikla)

Sinulla on oikeus peruuttaa antamasi suostumus, mikäli henkilötietojen käsittely perustuu suostumukseen. Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen. 

Oikeus saada pääsy tietoihin (tietosuoja-asetuksen 15 artikla)

Sinulla on oikeus saada tieto siitä, käsitelläänkö henkilötietojasi tutkimuksessa ja mitä henkilötietojasi tutkimuksessa käsitellään. Voit myös halutessasi pyytää jäljennöksen käsiteltävistä henkilötiedoista. 

Oikeus tietojen oikaisemiseen (tietosuoja-asetuksen 16 artikla)

Jos käsiteltävissä henkilötiedoissasi on epätarkkuuksia tai virheitä, sinulla on oikeus pyytää niiden oikaisua tai täydennystä.
Oikeus tietojen poistamiseen (tietosuoja-asetuksen 17 artikla) 

Sinulla on oikeus vaatia henkilötietojesi poistamista seuraavissa tapauksissa:

 1. henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin tai joita varten niitä muutoin käsiteltiin
 2. peruutat suostumuksen, johon käsittely on perustunut, eikä käsittelyyn ole muuta laillista perustetta
 3. vastustat käsittelyä eikä käsittelyyn ole olemassa perusteltua syytä
 4. henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti; tai
 5. henkilötiedot on poistettava unionin oikeuteen tai jäsenvaltion lainsäädäntöön perustuvan rekisterinpitäjään sovellettavan lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi.

Oikeuksista poikkeaminen

Tässä kohdassa 18 Mitä oikeuksia sinulla on ja oikeuksista poikkeaminen kuvatuista oikeuksista saatetaan poiketa tietosuojaa koskevan lainsäädännön mukaisilla perusteilla siltä osin, kuin oikeudet estävät tieteellisen tai historiallisen tutkimustarkoituksen tai tilastollisen tarkoituksen saavuttamisen tai
vaikeuttavat sitä suuresti. Tarvetta poiketa oikeuksista arvioidaan aina tapauskohtaisesti. 

Mikäli haluat käyttää oikeuttasi, ota yhteyttä THL:n kirjaamoon (kirjaamo(at)thl.fi).

Yhteydenotot

Mikäli sinulla on kysyttävää oikeuksista, ota yhteyttä THL:n kirjaamoon tai kohdassa 2. mainittuun yhteyshenkilöön.

Oikeus saattaa asia tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi 

Sinulla on oikeus saattaa asia tietosuojavaltuutetun toimiston käsiteltäväksi, mikäli katsot, että henkilötietojesi käsittelyssä on rikottu voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä. 

Yhteystiedot:

Tietosuojavaltuutetun toimisto
Käyntiosoite: Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki
Postiosoite: PL 800, 00531 Helsinki
Vaihde: 029 56 66700
Faksi: 029 56 66735
Sähköposti: [email protected]