Alueelliset hankkeet

Valtionavustusta myönnettiin yhdeksälle alueelliselle hankkeelle. 

Liikkumista tukevat palvelut Länsi-Uudenmaan alueella

Tavoitteet

Mahdollistaa liikkumista tukevien palvelujen yhdenvertaisuuden edistäminen kustannustehokkaasti myös alueilla, joilla on vähäinen joukkoliikennetarjonta.

 • Edistää kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti esteettömien joukkoliikennevälineiden käyttöä kannustamalla euro- tai kilometrikukkaron kautta VPL kuljetuspalvelun asiakkaita joukkoliikenteen käyttöön.
 • Luoda uusia, asiakaslähtöisiä ja kustannustehokkaita palvelumuotoja Länsi-Uudenmaan alueelle.
 • Hyödyntää Kulkukeskuksen älykkään käyttöjärjestelmän tuomat mahdollisuudet VPL kuljetuspalveluasiakkaiden matkojen reititykseen euro- tai kilometrikukkaroa käytettäessä (esim. taksi + saattaja + esteetön juna).

Lisätietoa ja loppuraportti

Länsi-Uudenmaan HB-hanke onnistui edistämään yhdenvertaisuutta 

Etelä-Karjalan vammaisten henkilöiden henkilökohtaisen budjetoinnin kokeiluhanke - Ihmislähtöinen HB

Tavoitteet

Tuottaa tietoa Suomen oikeusjärjestelmään ja palvelurakenteeseen soveltuvasta henkilökohtaisen budjetoinnin järjestämistavasta

 • keräämällä tietoa kohderyhmänä olevalta asiakaskunnalta
 • kytkemällä palveluntuottajat mukaan erilaisten henkilökohtaisella budjetilla hankittavien palvelujen kehittämiseen.

Tuotoksia ja lisätietoa

Etelä-Savon henkilökohtaisen budjetoinnin hanke (SOPIVA)

Tavoitteet

Kehittää ja mallintaa henkilökohtaisen budjetoinnin järjestämisen tapa, joka

 • vastaa alueen ja sen asukkaiden tarpeisiin
 • vaikutuksia ja kustannusvaikutuksia voidaan tehokkaasti seurata ja arvioida
 • on joustava ja myöhemmin jatkokehitettävissä oleva ja kustannusten kannalta neutraali.

Tuotoksia ja lisätietoa

Eteva kuntayhtymän Silta omannäköiseen elämään -hanke

Tavoitteet 

 • Yhteistyömallien kehittäminen ja yhdyspintojen sujuvoittaminen asiakkaan kokonaistilanteen huomioimiseksi osana palvelutarpeen arviointia ja elämänsuunnittelua.
 • Tuetun päätöksenteon käytäntöjen vahvistaminen ja riippumattoman tuen toimintamallien kehittäminen osana kansallista järjestämismallia.
 • Alueellinen asiakas- ja verkostotyö toimii voimavarana kansalliselle valmistelutyölle ja tukee hankkeen kokonaistavoitteiden saavuttamista.

Tuotoksia, loppuraportti ja lisätietoa

Keski-Uudenmaan vammaisten henkilöiden henkilökohtaisen budjetoinnin kokeiluhanke

Tavoitteet

 • Määritellä vammaisten henkilöiden tarpeisiin soveltuva HB:n rahoitus- ja toimintamalli
 • Määritellä asiakasohjauksen toimintamalli HB:n toteutukseen

Tuotoksia ja lisätietoa

Henkilökohtaisen budjetoinnin kokeiluhanke Päijät-Hämeessä (HeVa-hanke)

Tavoitteet

HeVa -hankkeen tavoitteena on asiakkaan tarpeiden ja toiveiden mukaisten toimintojen ja palvelujen järjestämiseen liittyvien edesauttavien tekijöiden ja esteiden paikantaminen sekä tarvittaessa ratkaisujen löytäminen.

 • Asiakkaiden osallisuuden lisääntyminen omassa asiassaan sekä laajemmin kehittämistyössä
 • Henkilöstön osaamisen lisääntyminen 
 • Tiedon tuottaminen alueen asiakkaiden tarpeista, valinnanmahdollisuuksista ja esteistä

Lisätietoa ja loppuraportti

HeVA-hankkeen verkkosivut

Henkilökohtainen budjetti vammaispalveluissa – asiakkaan ja ammattilaisen tukeminen (HB-Pirkanmaa)

Tavoitteet

Pirkanmaan alueellisen kokeilun tarkoituksena on tuottaa tietoa valtakunnalliseen kehitystyöhön. Tavoitteena on suunnitella ja luoda järjestämisen malli ja käytännöt, jotka tukevat asiakasta ja ammattilaista henkilökohtaisen budjetin suunnittelussa ja käytössä.

Tuotoksia ja loppuraportti

Vaasa-Laihia –yhteistoiminta-alueen vammaisten henkilöiden HEBU-hanke  - Omannäköistä elämää

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on vahvistaa vammaisen henkilön itsemääräämisoikeutta, osallisuutta ja valinnanmahdollisuuksia palvelujen suunnittelu- ja toteuttamisprosessissa siten, että apua ja tukea on saatavissa joustavasti elämän eri tilanteisiin ja yksilöllisiin tarpeisiin. Tavoitteena on innovatiivisesti kehittää ja mallintaa henkilökohtaisen budjetoinnin paikallista järjestämistapaa omannäköisen elämän mahdollistajana. Henkilökohtaisen budjetoinnin prosessi sekä budjetilla saatavat palvelut ovat ne, jota hankkeessa kehitetään.

Tuotoksia ja lisätietoa

Vantaan henkilökohtaisen budjetoinnin kokeiluhanke  (HeBu Vantaa)

Hankkeessa tehdään tutkimus- ja kehittämispainotteista asiakastyötä. Asiakkaita haastatellaan sekä yksilöllisiä ratkaisuja ja päätöksiä toteutetaan, seurataan ja arvioidaan. Hanke osallistuu alueelliseen verkostotyöhön.

Tuotoksia ja lisätietoa

HeBu Vantaa -hankkeen verkkosivut (pdf 658 kt)