Eettinen toimikunta

Toimikunnan tehtävät

THL:n eettisen toimikunnan tehtävänä on antaa arvioita aiemmin kerättyjen tutkimusaineistojen jatkokäytöstä.

Suostumuksella kerättyjen sosiaali- ja terveystietojen toissijainen käyttö

Tietoluvasta päättävä viranomainen voi edellyttää, että luvanhakija pyytää eettisen arvion THL:n eettiseltä toimikunnalta silloin, kun 

 • tietolupaa pyydetään tietoihin, jotka on kerätty suostumuksella ennen 1.5.2019, ja
 • tietolupapäätöksen perusteeksi tarvitaan arvio siitä, vastaako näiden tietojen suunniteltu käyttö ja luovutus niitä tarkoituksia, joita varten tiedot on annettu.

Laki sosiaali- ja terveystietojen toissijaisesta käytöstä (552/2019) 60 § 4 momentti

Merkittävän tutkimusaineiston siirtäminen Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle

Tiettyjä väestön hyvinvoinnin tai terveyden ja niiden tutkimuksen kannalta erityisen merkityksellisiä aineistoja voidaan siirtää Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle tutkimustoiminnassa käytettäväksi. Edellytyksenä aineiston siirrolle on, että THL:n eettinen toimikunta antaa myönteisen lausunnon tutkimusaineiston luovutuksesta.

Laki Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta (668/2008) 5 f § (26.4.2019/553)

Mitä THL:n eettinen toimikunta ei käsittele

 • THL:n eettinen toimikunta ei ole lääketieteellisestä tutkimuksesta annetussa laissa (488/1999) tarkoitettu eettinen toimikunta, eikä siten arvioi lääketieteellisiä tutkimushankkeita
 • Eettinen toimikunta ei arvioi ei-lääketieteellisiä tutkimushankkeita, ellei kyseessä ole toimikunnan tehtäviin kuuluva arviointi aiemmin kerättyjen tutkimusaineistojen jatkokäytöstä. THL:ssä tehtävien ei-lääketieteellisten tutkimusten osalta lausuntopyynnöt käsittelee THL:n tutkimuseettinen työryhmä 
 • Eettinen toimikunta ei arvioi suostumuksella kerättyjen sosiaali- ja terveystietojen toissijaista käyttöä, jos tietoluvasta päättävä viranomainen ei ole edellyttänyt arviota tietolupapäätöksensä perusteeksi.
 • Eettinen toimikunta ei anna erillistä neuvontaa ja ohjausta tutkijoille.

Toimintaohjeet tietoluvan hakijalle

Jos tietolupaviranomainen on edellyttänyt, että luvanhakija pyytää eettisen arvion THL:n eettiseltä toimikunnalta, luvanhakijan tulee toimittaa seuraavat dokumentit eettiselle toimikunnalle suomen- tai englanninkielisinä:

 • Saatekirje, jossa kerrotaan
  • tutkimuksen nimi
  • tutkimuksen vastuullinen johtaja ja muut tutkijat 
  • tutkimuksen tarkoitus ja kestoaika
  • mihin tarkoitukseen eettisen toimikunnan arviota haetaan  
 • Tutkimussuunnitelma, josta ilmenee tai jonka liitteenä on: 
  • Tiivistelmä
  • Vastuututkijan arvio siitä, millä perustein suostumuksilla aiemmin kerätyn tutkimusaineiston käyttö hakijan omassa tutkimuksessa on suostumusten mukaista ja mitä eettisiä seikkoja asiaan liittyy
  • Tutkimuksessa kerättävät tiedot ja niiden tietolähteet
  • Tutkittaville annettavat saatekirjeet/tiedotteet ja suostumusasiakirjat, sekä tietoluvalla haettavasta vanhasta tutkimusaineistosta että hakijan omasta tutkimuksesta. Tarvittaessa mukana tulee olla myös selostus alaikäisten tai vajaavaltaisten edustajien informointimenettelystä ja siihen liittyvät asiakirjat.
  • Kopiot aikaisemmista lausunnoista (esim. alueellinen eettinen toimikunta, yliopistojen eettiset elimet, tutkimuseettiset työryhmät).

Asiakirjat liitteineen lähetetään osoitteeseen eettinentoimikunta(at)thl.fi viimeistään viikkoa ennen toimikunnan kokousta.

Eettisen toimikunnan sihteeri lähettää pöytäkirjanotteen arvion pyytäjälle sähköpostilla mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään kymmenen päivän kuluessa käsittelystä. 

 

Toimikunnan jäsenet

Eettisessä toimikunnassa voi olla puheenjohtaja ja kuusi jäsentä. 

Puheenjohtaja:

 •  

Jäsenet:

 •  

Sihteerit ja asiantuntijat:

 • toimikunnan sihteeri
 • toimikunta voi halutessaan kuulla ulkopuolisia asiantuntijoita

Yhteystiedot

Toimikunnan ryhmäsähköposti: eettinentoimikunta(at)thl.fi