Etiska kommittén

Kommitténs uppgifter

Etiska kommittén vid Institutet för hälsa och välfärd har till uppgift att ge en bedömning av den fortsatta användningen av tidigare insamlat forskningsmaterial.

Sekundär användning av social- och hälsouppgifter som samlats in med den berördas samtycke 

Den myndighet som fattar beslut om dataanvändningstillstånd kan förutsätta att den som ansöker om tillstånd ber om en etisk bedömning av etiska kommittén vid Institutet för hälsa och välfärd då, 

 • dataanvändningstillstånd begärs för uppgifter som insamlats med den berördas samtycke före den 1 maj 2019 och
 • det till grund för beslutet om dataanvändningstillstånd behövs en bedömning av att den planerade användningen och utlämnandet av uppgifterna motsvarar de syften för vilka uppgifterna har lämnats.

Lag om sekundär användning av personuppgifter inom social- och hälsovården (552/2019) 60 § 4 mom.

Överföring av betydelsefullt forskningsmaterial till Institutet för hälsa och välfärd

Vissa material som är speciellt betydelsefulla för befolkningens välfärd eller hälsa och för forskning som gäller dem kan överföras till Institutet för hälsa och välfärd för att användas inom forskningsverksamhet. En förutsättning för överföring av materialet är att den etiska kommittén vid Institutet för hälsa och välfärd ger ett positivt utlåtande om överlåtelsen.

Lag om Institutet för hälsa och välfärd (668/2008) 5 f § (26.4.2019/553)

Vilka ärenden behandlas inte av den etiska kommittén vid Institutet för hälsa och välfärd

 • Etiska kommittén vid Institutet för hälsa och välfärd är inte en sådan etisk kommitté som avses i lagen om medicinsk forskning (488/1999), och den bedömer således inte medicinska forskningsprojekt.
 • Etiska kommittén bedömer inte icke-medicinska forskningsprojekt, såvida det inte är fråga om en bedömning av den fortsatta användningen av tidigare insamlat forskningsmaterial som ingår i kommitténs uppgifter. Beträffande de icke-medicinska forskningar som görs vid Institutet för hälsa och välfärd (THL) behandlas begäran om utlåtandet av THL:s arbetsgrupp för forskningsetik. 
 • Etiska kommittén bedömer inte den sekundära användningen av de social- och hälsovårdsuppgifter som samlats in med den berördas samtycke, om den myndighet som beslutar om dataanvändningstillstånd inte har förutsatt en bedömning som underlag för sitt tillståndsbeslut. 
 • Etiska kommittén ger inte forskare särskild rådgivning och handledning.

Anvisningar för dem som ansöker om dataanvändningstillstånd

Om tillståndsmyndigheten har förutsatt att tillståndssökanden begär en etisk bedömning från THL:s etiska kommitté, ska tillståndssökanden lämna in följande handlingar till den etiska kommittén antingen på finska eller engelska:

 • Följebrev med information om
  • forskningens namn
  • forskningens ansvariga ledare och andra forskare 
  • forskningens syfte och längd
  • för vilket syfte den etiska kommitténs bedömning söks  
 • Forskningsplan av vilken det framgår eller till vilken det bifogats: 
  • Resumé
  • Den ansvariga forskarens bedömning av hur väl samtyckena till tidigare forskningsmaterial är förenliga med att materialet används i den sökandes undersökning och vilka etiska omständigheter som hänför sig till ärendet
  • De uppgifter som insamlas i forskningen och informationskällorna
  • Följebrev/meddelanden och samtyckeshandlingar som ges försökspersonerna både för det gamla forskningsmaterialet för vilket dataanvändningstillstånd söks och för sökandens egen undersökning. Vid behov ska det också finnas en redogörelse för informationsförfarandet och tillhörande handlingar för minderåriga eller omyndiga representanter.
  • Kopior av tidigare utlåtanden (t.ex. den regionala etiska kommittén, universitetens etiska organ, forskningsetiska arbetsgrupper).

Handlingar jämte bilagor ska skickas till eettinentoimikunta(at)thl.fi senast en vecka före kommitténs möte.

Etiska kommitténs sekreterare skickar protokollsutdraget per e-post till den som begärt det så snart som möjligt, dock senast inom tio dagar från behandlingen. 

Möten 2022

 • fre 21.1.2022 klo 9-11, handlingarna ska lämnas in senast fre 14.1.2022 klo 12.00 
 • fre 18.2.2022 klo 9-11, handlingarna ska lämnas in senast fre 11.2.2022 klo 12.00 
 • fre 18.3.2022 klo 9-11, handlingarna ska lämnas in senast fre 11.3.2022 klo 12.00 
 • fre 22.4.2022 klo 9-11, handlingarna ska lämnas in senast fre 15.4.2022 klo 12.00 
 • fre 20.5.2022 klo 9-11, handlingarna ska lämnas in senast fre 13.5.2022 klo 12.00 
 • fre 17.6.2022 klo 9-11, handlingarna ska lämnas in senast fre 10.6.2022 klo 12.00 
 • fre 19.8.2022 klo 9-11, handlingarna ska lämnas in senast fre 12.8.2022 klo 12.00 
 • fre 16.9.2022 klo 9-11, handlingarna ska lämnas in senast fre 9.9.2022 klo 12.00 
 • fre 21.10.2022 klo 9-11, handlingarna ska lämnas in senast fre 14.10.2022 klo 12.00
 • fre 18.11.2022 klo 9-11, handlingarna ska lämnas in senast fre 11.11.2022 klo 12.00
 • fre 16.12.2022 klo 9-11, handlingarna ska lämnas in senast fre 9.12.2022 klo 12.00 

Kommittémedlemmar

Den etiska kommittén består av en ordförande och sex medlemmar. Av medlemmarna kommer tre från THL, ordföranden och tre medlemmar från andra organisationer. Kommitténs mandatperiod började den 1 april 2020 och slutar den 31 december 2021. Kommittén kan höra utomstående experter, om den så önskar.

 • Ordförande Reijo Sund, professor, Östra Finlands universitet
 • Sekreterare Maarit Ala-Mononen, ledningens assistent, Findata
 • Medlem Ville Holmberg, specialist, Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt
 • Medlem Seppo Koskinen, forskningsprofessor, THL
 • Medlem Sinikka Sihvo, specialsakkunnig, social- och hälsovårdsministeriet
 • Medlem Tarmo Valkonen, forskningsrådgivare, Näringslivets forskningsinstitut Etla
 • Medlem Hanna Vammeljoki, jurist, THL

Kontaktuppgifter

Kommitténs gemensamma e-post: eettinentoimikunta(at)thl.fi