Muutoksia rahapeliriippuvuuden diagnostiikassa – panosta tunnistamiseen ja osaamisen kehittämiseen

Julkaisuajankohta 25.8.2022

Rahapeliriippuvuus on toiminnallinen riippuvuus, joka uudistetussa Maailman terveysjärjestön (WHO) ICD-11 tautiluokituksessa on nostettu aineriippuvuuksien luokkaan. Yhteisiä piirteitä erityisesti alkoholiriippuvuuden kanssa ovat kontrollin menetys, toleranssin kasvu, vieroitusoireet, negatiiviset seuraukset sekä jatkuva pelaamisen tai alkoholin ajattelu.

Muutokset tuovat mukanaan seuraavia tarkennuksia: verkossa tai verkon ulkopuolella tapahtuvan pelaamisen, pelaamisen jatkumon (jatkuvaa, kausittaista tai toistuvaa) ja pelaamisen keston määrittelyn. Kyseisten täsmennysten katsotaan antavan tarkemman ymmärryksen pelaamisesta, ja näitä tietoja voidaan hyödyntää myös hoidon yksilöllisessä suunnittelussa. 

Tautiluokitukseen on lisätty myös rahapelaamisen aiheuttamat ongelmat perheessä sekä riskialtis pelaaminen, joka on riippuvuutta lievempi oirekuva. Nämä lisäykset tukevat rahapeliongelman varhaista tunnistamista ja mahdollistavat niin pelaajan kuin läheisen ohjaamisen tarvittavan tuen piiriin.

Virallisen ICD-11 tautiluokituksen suomennoksesta ja käyttöönotosta ei ole vielä tehty päätöstä. 

Haittojen vähentämiseen auttaa puheeksiotto

Rahapeliriippuvuus sekä sitä lievempi rahapeliongelma aiheuttavat laaja-alaisia haittoja niin pelaajalle itselleen kuin hänen lähipiirilleen. Varhaisella ongelman tunnistamisella ja puheeksiotolla voidaan madaltaa hoitoon hakeutumista ja ehkäistä rahapelaamisesta aiheutuvia haittoja. 

Rahapeliriippuvuus esiintyy usein muiden liitännäisoireiden kanssa ja pelaajalla voi olla esimerkiksi jo varsin kuormittava taloudellinen tilanne. Hoidon suunnittelussa onkin tärkeää huomioida asiakkaan kokonaisvaltainen tilanne. Selvittämätön taloudellinen tilanne on riski pelaamisen jatkumiselle ja siksi on tärkeää tarttua myös siihen ja ohjata asiakas velkaneuvonnan piiriin. 

Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisilla on tärkeä rooli rahapeliongelman varhaisessa tunnistamisessa ja hoitamisessa. Ammattilaisten osaamisen vahvistamiseen on tuotettu sekä koulutuksia että tukimateriaalia.

Lisätietoa

Castrén S, Raisamo S, Alho H. Rahapeliriippuvuuden varhainen tunnistaminen on tärkeää – Uusia suuntaviivoja diagnostiikkaan, tukeen ja hoitoon. Potilaan lääkärilehti (julkaistu 16.8.2022).

Lisätietoa rahapelihaittojen ehkäisystä ja hoidosta (thl.fi)

Ammattilaisten osaamisen kehittäminen (thl.fi)

Sari Castrén
tutkimuspäällikkö
THL
p. 029 524 8525
[email protected]

Alkoholi, tupakka ja riippuvuudet Alkoholi, tupakka ja riippuvuudet rahapelaaminen - Alkoholi, tupakka ja riippuvuudet rahapelit - Alkoholi, tupakka ja riippuvuudet