Opiskeluhuoltopalveluissa asioidaan paljon – useita palveluja käyttävien oppilaiden ja opiskelijoiden osuudet ovat kasvaneet

Julkaisuajankohta 21.2.2024 9.13
Uutinen

Perusopetuksen oppilaat ja toisen asteen opiskelijat käyttävät opiskeluhuoltopalveluja paljon.

Vajaa puolet (44–46 %) perusopetuksen oppilaista ja noin 40 prosenttia toisen asteen opiskelijoista (39–41 %) oli käynyt kouluterveydenhoitajalla, lääkärillä, kuraattorilla tai psykologilla lukuvuoden 2022–2023 aikana – muusta syystä kuin terveystarkastuksessa. Tiedot perustuvat Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) Kouluterveyskyselyjen tuloksiin.

Runsas palvelujen käyttö kertoo palvelujen hyvästä saatavuudesta, mutta myös lasten ja nuorten runsaasta tuen tarpeesta. Opiskeluhuoltopalvelujen käyttö lisääntyy tytöillä iän myötä, mutta vähenee pojilla. Tytöt käyttävät palveluja selvästi poikia enemmän.

Opiskeluhuoltopalvelujen käyttö on muuttunut

Opiskeluhuoltopalvelujen käyttö on muuttunut kolmella tavalla aikavälillä 2017–2023. Ensinnäkin palveluja käyttäneiden oppilaiden ja opiskelijoiden osuudet ovat supistuneet, etenkin pojilla.

Perusopetuksen oppilailla palveluja käyttäneiden osuudet vähenivät koronavuosina. Väheneminen jatkui pandemian jälkeenkin, lukuun ottamatta 8. ja 9. luokkien tyttöjä. (kuva) Myös lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten 1. ja toisen vuoden opiskelijoiden palvelujen käyttö väheni koronavuosina. Sen jälkeen palvelujen käyttö on tasaantunut ja jopa hivenen lisääntynyt, mutta ei vielä ole palautunut kaikilta osin pandemiaa edeltävälle tasolle.

Opiskeluhuoltopalveluja käyttäneiden perusopetuksen oppilaiden ja toisen asteen opiskelijoiden osuudet ovat supistuneet vuosina 2017-2023, etenkin pojilla. Tytöt käyttävät palveluja selvästi enemmän kuin pojat.

Kevään 2023 kyselyn tulosten vertaaminen koronavuosia edeltäneeseen palvelujen käyttöön kertoo THL:n ylilääkäri Marke Hietanen-Peltolan mukaan, että sekä perusopetuksen oppilailla että toisen asteen opiskelijoilla saattaa olla sellaista tuen tarvetta, johon opiskeluhuoltopalvelut eivät tällä hetkellä vastaa.

Samat lapset ja nuoret käyttävät useita palveluja

Toinen opiskeluhuoltopalvelujen käytössä tapahtunut muutos on, että entistä suurempi osa heistä, jotka asioivat opiskeluhuoltopalveluissa käyttivät nyt useita, kolmea tai neljää eri palvelua.

Useampaa opiskeluhuoltopalvelua käyttäneiden osuudet kasvoivat vuodesta 2017 vuoteen 2023 erityisesti 4. ja 5. luokan tytöillä ja toisella asteella. Ammatillisten oppilaitosten opiskelijoista vähintään kolmea opiskeluhuoltopalvelua käyttäneiden osuudet kasvoivat vuodesta 2017 vuoteen 2023 tytöillä 5 prosenttiyksikköä (15→20 %) ja pojilla 4 (10 →14 %).

Aiempaa useampia käyntikertoja

Kolmas muutos on, että samassa palvelussa asioidaan aiempaa useammin. Entistä suurempi osa koulukuraattorin asiakkaista käy palvelussa useamman kerran. Muutos on havaittavissa 8. ja 9. -luokkalaisilla, mutta se on selkein toisen asteen opiskelijoilla. Vuonna 2017 noin joka kolmas (37 %) kuraattorin asiakkaana oleva lukion 1. ja 2. vuoden tyttö oli käynyt kuraattorilla vähintään kolme kertaa lukuvuoden aikana, vuonna 2023 jo lähes puolet (46 %). Vastaavasti asiakkaina olevista pojista kävi kuraattorilla lukuvuoden aikana vähintään kolme kertaa joka viides (21 %) vuonna 2017 ja vuonna 2023 joka kolmas (33 %). Muutos käy ilmi THL:n viime syksynä julkaisemasta Työpaperista 32/2023.

Yhä suurempi osa kuraattorilla käyneistä lukion 1. ja 2. vuoden tytöistä ja pojista käy kuraattorilla useampia kertoja kuin yhden kerran.

Useiden vuosien kehityskulku panee ylilääkäri Hietanen-Peltolan pohtimaan, hakeudutaanko opiskeluhuoltopalveluihin aiempaa syvempien ja monimutkaisempien tuen tarpeiden vuoksi, joihin vastaamisessa tarvitaan useita eri palveluja ja useita käyntikertoja. THL:n Tutkimuksesta tiiviisti -julkaisussa 10/2024 (s. 8) esitetään muita mahdollisia syitä kehitykselle.

Opiskeluhuoltopalveluissa ollaan siis asiakkaina entistä pidempään ja palvelut tukevat oppilaita entistä intensiivisemmin ja monialaisemmin, arvioi THL:n kehittämispäällikkö Johanna Jahnukainen. ”Tämä on ollut tavoitekin. Samalla on kuitenkin hyvä pohtia, miten opiskeluhuoltopalvelut kykenevät hoitamaan myös ehkäisevän työnsä ja tarjoamaan palveluja kaikille niitä tarvitseville.”

Lähteet:

Marke Hietanen-Peltola ym., Opiskeluhuoltopalveluja käytetään paljon ja oppilaiden ja opiskelijoiden asiointi useassa eri palvelussa on lisääntynyt – Kouluterveyskyselyn 2023 tuloksia. Tutkimuksesta tiiviisti 10/2024, THL

Marke Hietanen-Peltola ym., Opiskeluhuoltopalvelujen käyttö perusopetuksessa ja toisella asteella. Kouluterveyskyselyn 2023 tuloksia. Työpaperi 32/2023, THL

Opiskeluhuoltopalvelujen seuranta thl.fi:ssä

Lisätietoja:

Marke Hietanen-Peltola
ylilääkäri, THL
Puh. 029 524 7294

Johanna Jahnukainen
kehittämispäällikkö, THL
Puh. 029 524 8032

[email protected]
 

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtaminen Lapset, nuoret ja perheet Pääsivusto Sote-palvelujen johtaminen tulospalvelu