Många besök hos elevhälsotjänsterna – andelen elever och studerande som använder flera tjänster har ökat

Utgivningsdatum 21.2.2024 9.13 | Publicerad på svenska 21.2.2024 kl. 9.17
Nyhet

Elever inom den grundläggande utbildningen och studerande på andra stadiet använder elevhälsotjänster i stor utsträckning.

Knappt hälften (44–46 %) av eleverna inom den grundläggande utbildningen och cirka 40 procent av studerandena på andra stadiet (39–41 %) hade besökt en skolhälsovårdare, läkare, kurator eller psykolog under läsåret 2022–2023 av någon annan anledning än en hälsoundersökning. Uppgifterna grundar sig på resultaten från Institutet för hälsa och välfärds (THL) enkäter Hälsa i skolan.

Den frekventa användningen av tjänster tyder på att tillgången är god, men också på att barn och unga har ett stort behov av stöd. Användningen av elevhälsotjänster ökar bland flickor med åldern, men minskar bland pojkar. Flickor använder tjänsterna betydligt mer än pojkar.

Användningen av elevhälsotjänster har förändrats

Användningen av elevhälsotjänster har förändrats på tre olika sätt under perioden 2017–2023. För det första har andelen elever och studerande som använt tjänsterna minskat, särskilt bland pojkar.

Andelen elever inom den grundläggande utbildningen som använt tjänsterna minskade under coronaåren. Minskningen fortsatte även efter pandemin, med undantag av flickor i årskurs 8 och 9. (bild) Även första och andra årets studerande vid gymnasier och yrkesläroanstalter använde tjänsterna i mindre utsträckning än tidigare under coronaåren. Efter det har användningen jämnats ut och till och med ökat något, men den har ännu inte återgått till samma nivå som före pandemin.

Elever i årskurs 4 och 5 samt 8 och 9 inom den grundläggande utbildningen som besökt elevhälsotjänsterna 2017-2023, procent

Enligt överläkare Marke Hietanen-Peltola vid THL vittnar jämförelsen av resultaten från enkäten våren 2023 med användningen av tjänsterna före coronaåren om att både elever inom den grundläggande utbildningen och studerande på andra stadiet kan ha ett stödbehov som elevhälsotjänsterna för närvarande inte svarar på.

Samma barn och unga använder flera tjänster

En annan förändring i användningen av elevhälsotjänster är att en allt större del av dem som besöker elevhälsotjänsterna nu använde tre eller fyra olika tjänster.

Andelarna som använt flera elevhälsotjänster ökade från 2017 till 2023 i synnerhet bland flickor i årskurs 4 och 5 och på andra stadiet. Andelen studerande vid yrkesläroanstalter som använt minst tre elevhälsotjänster ökade från 2017 till 2023 med 5 procentenheter för flickor (15→20 %) och 4 för pojkar (10→14 %).

Fler besök än tidigare

Den tredje förändringen är att man besöker samma tjänst flera gånger än tidigare. En allt större del av skolkuratorns klienter besöker tjänsten flera gånger. Förändringen kan observeras bland elever i årskurs 8 och 9 men den är tydligast bland studerande på andra stadiet. År 2017 hade ungefär var tredje (37 %) flicka som studerade första och andra året på gymnasiet och var klient hos en kurator besökt kuratorn minst tre gånger under läsåret, år 2023 hade nästan hälften gjort det (46 %). Bland pojkarna som var klienter hos kuratorn besökte minst tre gånger var femte pojke (21 %) kuratorn under läsåret 2017 och var tredje (33 %) 2023. Ändringen framgår av THL:s Arbetspapper 32/2023 som publicerades förra hösten.

Andelen första och andra årets studerande vid gymnasier som varit klienter hos kuratorn enligt antalet besök

Utvecklingsförloppet under flera års tid får överläkare Hietanen-Peltola att fundera på om man söker sig till elevhälsotjänsterna på grund av djupare och mer komplicerade stödbehov, som kräver flera olika typer av tjänster och flera besök. I THL:s publikation Forskning i korthet 10/2024 (s. 8) presenteras andra eventuella orsaker till utvecklingen.

Elevhälsotjänsternas klienter använder alltså tjänsterna allt längre och tjänsterna stöder eleverna allt mer intensivt och sektorsövergripande, bedömer THL:s utvecklingschef Johanna Jahnukainen. "Det är det som har varit målet. Samtidigt är det dock bra att fundera på hur elevhälsotjänsterna kan sköta sitt förebyggande arbete och erbjuda tjänster till alla som behöver dem."

Källor:

Marke Hietanen-Peltola m.fl., Opiskeluhuoltopalveluja käytetään paljon ja oppilaiden ja opiskelijoiden asiointi useassa eri palvelussa on lisääntynyt – Kouluterveyskyselyn 2023 tuloksia. (Elevhälsotjänsterna används mycket och eleverna och studerandena besöker flera olika tjänster i större utsträckning – Resultat från enkäten Hälsa i skolan 2023). Tutkimuksesta tiiviisti 10/2024, THL

Marke Hietanen-Peltola m.fl., Opiskeluhuoltopalvelujen käyttö perusopetuksessa ja toisella asteella. Kouluterveyskyselyn 2023 tuloksia. (Användningen av elevhälsotjänster inom den grundläggande utbildningen och på andra stadiet). Työpaperi 32/2023, THL

Elev- och studerandevård på thl.fi 

Uppföljning av elevhälsotjänsterna på thl.fi (på finska)

Mer information:

Marke Hietanen-Peltola
överläkare, THL
Tfn 029 524 7294

Johanna Jahnukainen
utvecklingschef, THL
Tfn 029 524 8032

[email protected]
 

Huvudwebbplats Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtaminen Lapset, nuoret ja perheet Sote-palvelujen johtaminen tulospalvelu