Opiskeluhuoltopalvelujen seuranta

THL seuraa ja kehittää opiskeluhuoltopalveluja yhteistyössä Opetushallituksen kanssa.
Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 1287/2013 (Finlex).

Tietoa opiskeluhuoltopalveluista kerätään palvelujen ammattilaisilta, lapsilta ja nuorilta sekä kouluilta ja oppilaitoksista.

Lue lisää opiskeluhuollosta (THL).

OPA-tiedonkeruu
Kouluterveyskysely 
TEA-tiedonkeruu 
Avohilmo-rekisteriin perustuva seuranta

OPA-tiedonkeruu

Opiskeluhuoltopalvelujen seuranta -kyselyllä (OPA) kerätään tietoa perusopetuksen ja toisen asteen koulutuksen opiskeluhuoltopalveluissa asiakastyötä tekeviltä terveydenhoitajilta, kuraattoreilta, psykologeilta ja lääkäreiltä.

Kyselyllä kootaan alueellisesti vertailukelpoista tietoa yksilökohtaisen opiskeluhuollon järjestämisestä ja työn toteuttamisesta kuten asiakkuuksista, työkäytännöistä, yhteistyöstä sekä työn edellytyksistä. Lisäksi kerätään tietoa opiskeluhuoltopalvelujen ammattilaisten osallistumisesta yhteisölliseen työhön ja kullakin kyselykerralla ajankohtaisista aiheista.

OPA-kysely toteutetaan joka toinen vuosi ja sen tuloksia hyödynnetään opiskeluhuoltopalvelujen kehittämisessä sekä paikallisesti että kansallisesti. 

Vuoden 2024 OPA-kysely opiskeluhuoltopalvelujen ammattilaisille on päättynyt. Tuloksia julkaistaan vuoden 2024 aikana.

Edellinen OPA-tiedonkeruu toteutettiin 2022 ja sen tulokset on julkaistu seuraavissa julkaisuissa:

Hietanen-Peltola ym. Kohti yhteistä työtä hyvinvointialueilla : Opiskeluhuoltopalvelujen seuranta OPA 2022 

Hietanen-Peltola ym. Oppilaiden ja opiskelijoiden kasvavat ongelmat ja koronan heikentämät palvelut edelleen arkea opiskeluhuoltopalveluissa - OPA 2022 -seurannan tuloksia

OPA-tiedonkeruun muita julkaisuja

Kouluterveyskysely

Kouluterveyskysely toteutetaan joka toinen vuosi ja siihen vastaavat 4. ja 5. sekä 8. ja 9. luokan oppilaat perusopetuksessa ja 1. ja 2. vuoden opiskelijat lukioissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa. 
Lue lisää Kouluterveyskyselystä.

Kyselyllä saadaan alueellista ja paikallista seurantatietoa eri ikäisten lasten ja nuorten hyvinvoinnista, terveydestä, koulunkäynnistä ja opiskelusta, osallisuudesta sekä avun saamisesta ja palvelujen vastaamisesta opiskelijoiden tarpeisiin. Tulokset kertovat myös opiskeluhuoltopalvelujen käytöstä sekä niissä saadusta avusta ja tuesta.

Opiskeluhuoltopalveluihin liittyviä julkaisuja Kouluterveyskyselyn aineistosta

TEA-tiedonkeruu

THL kerää peruskouluilta ja toisen asteen oppilaitosten toimipisteiltä terveydenedistämisaktiivisuuteen liittyvää tietoa yhteistyössä Opetushallituksen kanssa. Tiedot kerätään syksyisin kahden vuoden välein ja ne raportoidaan TEAviisarissa. Tiedot kertovat yhteisöllisestä opiskeluhuollosta sekä opiskeluhuoltopalvelujen saatavuudesta ja resursseista. 
Lue lisää TEAviisarista.

Lisäksi TEA-tiedonkeruu toteutetaan säännöllisesti perusterveydenhuoltoon. Tulokset kertovat osaltaan myös koulu- ja opiskeluterveydenhuollon järjestämisestä alueilla.

Lue lisää TEAviisarin tiedonkeruista.

Opiskeluhuoltopalveluihin liittyviä julkaisuja TEA-tiedonkeruun aineistosta

Avohilmo-rekisteriin perustuva seuranta

Kaikista perusterveydenhuollon avohoidon käynneistä kirjataan tietoja THL:n valtakunnalliseen perusterveydenhuollon avohoidon rekisteriin (Avohilmo). Tiedot kirjataan myös koulu- ja opiskeluterveydenhuollon terveystarkastuksista ja muista käynneistä.

Rekisteristä saadaan tietoa koulu- ja opiskeluterveydenhuollon käynneistä, sekä niiden määristä että sisällöistä. Perusterveydenhuollon palvelutapahtumaa ja sen aikana syntyneitä jatkohoidon suunnitelmia kuvataan perusterveydenhuollon avohoidon toimintoluokituksella. Käynnin sisältöjä kuvataan THL-Toimenpideluokituksella. 
Kouluterveydenhuollon koodit (THL).
Opiskeluterveydenhuollon kirjaaminen (THL).

Tietoja käytetään valtakunnallisesti palvelujärjestelmän kehittämiseen, säädösten seurantaan ja tutkimukseen. Tietoja tarvitaan myös paikallisesti toiminnan seurantaan ja palvelujen kehittämiseen. 

Avohilmo-rekisteriin perustuvia julkaisuja opiskeluhuoltopalveluista