Terveyden edistämisen määrärahaa kuudelle hankkeelle

Julkaisuajankohta 30.1.2024 7.53
Uutinen

Kuusi hanketta on saanut terveyden edistämisen määrärahaa. Määrärahaa saaneilla hankkeilla tuetaan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimintaa kunnissa. Samalla hankkeissa huomioidaan sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen mukanaan tuomat muutokset ja kansalliset ohjelmat.

Hankkeiden tavoitteena on myös lisätä väestön kriisinkestävyyttä sekä vähentää eriarvoisuutta hyvinvoinnissa ja terveydessä.

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) myönsi hanketoimintaan määrärahaa yhteensä 1 800 000 euroa vuosille 2024–2026. Lisäksi vuoden 2024 määrärahan käyttösuunnitelmaan sisältyy lisärahoitus 9 725 000 euroa. Rahoituksella edistetään ikäihmisten toimintakykyä ja kotona pärjäämistä sekä tuetaan omaishoitajien jaksamista (6 500 000 euroa). Sillä rahoitetaan myös nuorten katuväkivallan ehkäisyä ja turvallisuuden edistämistä (3 225 000 euroa).

Terveyden edistämisen määrärahan vuoden 2024 painopisteet ja rahoitetut hankkeet

1. Hyvinvointijohtamisen ja koordinaation vahvistaminen kehittämällä kuntien, alueellisten toimijoiden ja järjestöjen yhdyspinnalla olevia johtamis-, neuvottelu- ja yhteistyökäytäntöjä tai kehittämällä kunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtamisen koordinaatiota

Nuorille hyvinvointia yhdessä tekemällä, Tampereen kaupunki, kesto 2 vuotta.

Hankkeessa pyritään turvaamaan nuorten, 15–29-vuotiaiden, hyvinvointia itsenäistymisen murroksessa ekosysteemimallia hyödyntäen. Hankkeen tavoitteena on toimijoiden verkostossa, ekosysteemissä, tunnistaa nuorten mielen hyvinvoinnin toimivat palvelut. Tarkoituksena on, että toimijoiden ekosysteemistä muodostuu nuoria tukeva yhteisö, jota johdetaan yhteisillä tavoitteilla. Hankkeessa toteutetaan myös vaikuttavuusarviointi, joka tuo näkyväksi eri toimintojen ja palvelujen merkityksen. Hankkeessa tehdään yhteistyötä muun muassa Artteli ry:n, Tampereen korkeakouluyhteisön, Pirkanmaan hyvinvointialueen ja Tampereen Kelan kanssa.

Tukea jaksamiseen elintapaohjauksen keinoilla – ravitsemuksen ja liikunnan edistämisen koordinaatio- ja yhdyspintarakenteen kehittäminen Lapissa, Lapin hyvinvointialue, kesto 3 vuotta.

Hankkeen tavoitteena on luoda elintapaohjauksen koordinaatio- ja yhdyspintarakenne liikunnan ja hyvän ravitsemuksen edistämiselle. Hankkeessa kartoitetaan elintapaohjauksen sidosryhmiä ja laaditaan selvitys elintapaohjauksen nykytilasta Lapissa, minkä pohjalta luodaan liikunnan ja hyvän ravitsemuksen edistämisen koordinaatio- ja yhdyspintarakenne sekä maakunnallisella että paikallisella tasolla. Hankkeen toimenpiteisiin kuuluu myös rakenteiden pilotointi kunnissa. Hanke kohdistuu muun muassa hyvinvointialueen palveluihin, alueen kuntien eri toimialoihin, alueellisiin viranomaistoimijoihin ja yrityksiin.

2. Vaikuttavien luontolähtöisten menetelmien käyttöönotto kunnissa osallisuuden ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi sekä eriarvoisuuden kaventamiseksi

Kunnan liikuntaneuvonnasta mieliluontoon, Oulun Diakonissalaitoksen Säätiö sr, kesto 3 vuotta.

Hankkeessa pyritään edistämään työikäisten mielenhyvinvointia luontoliikunnan avulla. Hankkeessa muotoillaan luontoliikunnan palvelupolku, kootaan luontoliikuntaa edistäviä menetelmiä yhteen ja koulutetaan kohderyhmän kanssa toimivia tahoja luontoliikunnan hyödyistä ja liikunnan puheeksiottamisesta. Hankkeessa toimitaan tiiviissä yhteistyössä Oulun kaupungin ja Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen kanssa. 

Luontolähete – vaikuttavien luontoavusteisten toimintatapojen kehittäminen ja kokeilu kunnissa, Luonnonvarakeskus, kesto 3 vuotta.

Hankkeen tavoitteena on vahvistaa vaikuttavien luontoavusteisten toimintatapojen käyttöä Suomessa. Hankkeessa tullaan kokeilemaan ja arvioimaan erilaisia luontolähetekäytäntöjä ja pyritään lisäämään vaikuttavien luontoavusteisten toimintatapojen käyttöä kuntalaisten erilaisiin hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tarpeisiin. Hankkeen pilottikaupunkeina toimivat Kajaani ja Lahti. Pilottien kautta kuntaorganisaation monialaiset ammattiryhmät ja yhteistyökumppanit saavat kokemustietoa luontoavusteisuuden konkreettisista soveltamismahdollisuuksista erilaisissa palveluissa.

3. Ehkäisevän päihdetyön tietojohtamisen, sisältöjen ja/tai menetelmien kehittäminen hyvinvointialueiden ja kuntien yhdyspinnoilla työn vaikuttavuuden ja laadun sekä haavoittuvien ryhmien tavoittamisen parantamiseksi

EHEÄ -Yhteisiä ratkaisuja vaikuttavaan ehkäisevään päihdetyöhön Pohjois-Karjalassa, Pohjois-Karjalan hyvinvointialue, kesto 2 vuotta.

Hankkeessa kehitetään lasten ja nuorten päihde- ja pelikasvatusta kuntien ja hyvinvointialueen yhdyspinnalla, päihteiden puheeksiottoa kuntien palveluissa sekä tupakka- ja nikotiinituotteiden käytön lopettamisen tukea hyvinvointialue-järjestö-kuntayhteistyönä. Hanke tuo eri ammattilaisten käyttöön toimintamalleja ja käytäntöjä, jotka selkiyttävät ja roolittavat yhdyspinnalla tehtävää ehkäisevää päihdetyötä laadukkaampaan ja suunnitelmallisempaan suuntaan. Toiminnoilla parannetaan tasavertaisuutta palvelujen saannissa, jolloin tavoitetaan paremmin haavoittuvassa asemassa olevia kuntalaisia. Hanke toteutetaan yhteistyössä Pohjois-Karjalan kansanterveyden edistämisen keskuksen, Pohjois-Karjalan Syöpäyhdistyksen, Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Riverian, Ammattiopisto Luovin sekä useiden alueen kuntien kanssa.

Yhdessä vahvempaa työikäisten ehkäisevää päihdetyötä Pohjanmaalle, Pohjanmaan hyvinvointialue, kesto 3 vuotta.

Hankkeen tavoitteena on luoda uusi ehkäisevän päihdetyön toimintatapa Pohjanmaalle vahvistamalla toimijoiden yhteistyötä asiakas- ja palveluohjauksen näkökulmasta sekä luoda vahva pohja hyvinvointijohtamiselle. Hankkeessa muun muassa käyttöönotetaan varhaisen tuen menetelmiä, luodaan ehkäisevän päihdetyön monitoimijainen malli, kuvataan yhteistyömuotoja ja rooleja sekä sujuvoitetaan asiakkaiden ohjausta. Hanke toteutetaan yhteistyössä Vaasan ammattikorkeakoulun ja Yrkeshögskolan Novian kanssa.

TE-määrärahan lisäys vuodelle 2024

THL valmistelee sekä ikäihmisten toimintakyvyn, kotona pärjäämisen ja omaishoitajien jaksamisen tukemisen että nuorten katuväkivallan ehkäisyn ja turvallisuuden edistämisen valtionavustuskokonaisuuksien sisältöjä, rakenteita ja arviointia vuoden 2024 aikana. THL vastaa aiheeseen liittyvän tietopohjan koostamisesta, käynnistyvissä valtionavustushankkeissa tehtävän kehittämistyön ja parhaiden toimintakäytäntöjen edistämisestä, koordinoinnista ja vaikutusten arvioinnista vuosina 2024–2026. 

Osana valtionavustushankkeiden koordinaatiota ja arviointia THL toteuttaa valtionavustushankkeiden kehittämistoimenpiteiden vaikuttavuustutkimusta ja kokoaa näyttöön perustuvaa tietopohjaa, jonka avulla saadaan luotettavaa ja vertailukelpoista tietoa toimien vaikuttavuudesta.

Terveyden edistämisen määrärahan käytöstä päätetään vuosittain sosiaali- ja terveysministeriön vahvistamalla käyttösuunnitelmalla. 
Suunnitelma on luettavissa STM:n verkkosivuilta.

Lisätietoja

Terveyden edistämisen määräraha.

Anni Helldan
kehittämispäällikkö
THL
puh. 029 524 7522
[email protected]

Heli Hätönen
kehittämisneuvos
STM
puh. 029 516 3326
[email protected]

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtaminen Pääsivusto