Anslag för hälsofrämjande för sex projekt

Utgivningsdatum 30.1.2024 7.53
Nyhet

Sex projekt har fått anslag för hälsofrämjande. Projekten som fått anslag stöder kommunernas åtgärder för att främja välfärd och hälsa. Samtidigt beaktar projekten de förändringar och nationella program som social- och hälsovårdsreformen medför.

Målet med projekten är också att öka befolkningens kristålighet och minska ojämlikheten i välfärd och hälsa.

Social- och hälsovårdsministeriet (SHM) beviljade sammanlagt 1 800 000 euro i anslag för projektverksamhet för åren 2024–2026. I dispositionsplanen för anslaget för 2024 ingår dessutom en tilläggsfinansiering på 9 725 000 euro. Med finansieringen främjar man äldre personers funktionsförmåga och förmåga att klara sig hemma samt stöder närståendevårdarnas ork (6 500 000 euro). Med anslaget finansierar man också förebyggande av gatuvåld och främjande av säkerhet bland unga (3 225 000 euro).

Prioriteringar för anslaget för hälsofrämjande 2024 och projekt som fått finansiering

1. Stärka välfärdsledningen och samordningen genom att utveckla den ledningspraxis, förhandlingspraxis och samarbetspraxis som finns inom kommunernas, de regionala aktörernas och organisationernas kontaktytor eller genom att utveckla samordningen av den kommunala ledningen av främjandet av välfärd och hälsa.

Välfärd för unga genom att arbeta tillsammans, Tammerfors stad, pågår i 2 år.

Projektet strävar efter att trygga ungas, 15–29-åringars, välfärd i brytningspunkten vid självständigheten genom att utnyttja ekosystemmodellen. Målet med projektet är att identifiera fungerande service för ungas psykiska välfärd i nätverket, i ekosystemet. Avsikten är att aktörernas ekosystem ska bli en gemenskap som stöder de unga och som leds med gemensamma mål. Inom projektet genomförs också en effektivitetsbedömning som synliggör betydelsen av olika funktioner och tjänster. I projektet samarbetar man bland annat med Artteli ry, Tammerfors högskolesamfund, Birkalands välfärdsområde och FPA i Tammerfors.

Metoder inom livsstilshandledning som stöd för orken – utveckling av strukturen för samordnings- och kontaktyta i syfte att främja näring och motion i Lappland, Lapplands välfärdsområde, pågår i 3 år.

Målet med projektet är att skapa en struktur för samordnings- och kontaktyta för livsstilshandledning i syfte att främja motion och god näring. Projektet kartlägger intressentgrupper för livsstilshandledning och utreder livsstilshandledningens nuläge i Lappland. Utifrån detta skapar man en samordnings- och kontaktyta för att främja motion och god näring både på landskapsnivå och på lokal nivå. Till projektets åtgärder hör också att pilottesta strukturerna i kommunerna. Projektet riktar sig bland annat till välfärdsområdets tjänster, kommunernas olika verksamhetsområden, regionala myndighetsaktörer och företag.

2. Ibruktagandet av verksamma naturnära metoder i kommunerna för att främja delaktighet och likabehandling samt för att minska ojämlikheten.

Från kommunens motionsrådgivning till sinnesnatur, Oulun Diakonissalaitoksen Säätiö sr, pågår i 3 år.

I projektet strävar man efter att främja det psykiska välbefinnandet hos personer i arbetsför ålder med hjälp av motion i naturen. I projektet utformas en servicestig för motion i naturen, man sammanställer metoder som främjar motion i naturen och utbildar aktörer som arbetar med målgruppen i nyttan med motion i naturen och om hur motion kan tas upp till diskussion. Projektets verksamhet sker i nära samarbete med Uleåborgs stad och Norra Österbottens välfärdsområde. 

Naturremiss – utveckling och försök i kommunerna med effektiva verksamhetssätt som stöder sig på naturen, Naturresursinstitutet, pågår i 3 år.

Målet med projektet är att stärka användningen i Finland av effektiva verksamhetssätt som stöder sig på naturen. Projektet kommer att testa och utvärdera olika praxis för naturremisser och strävar efter att öka användningen av effektiva verksamhetssätt med som stöder sig på naturen för kommuninvånarnas olika behov av att främja välfärd och hälsa. Kajana och Lahtis är pilotstäder i projektet. Via pilotprojekten får kommunorganisationens sektorsövergripande yrkesgrupper och samarbetspartner erfarenhet av konkreta tillämpningsmöjligheter för att använda sig av metoder som stöder sig på naturen i olika tjänster.

3. Utveckling av kunskapsbaserad ledning, innehållet i och/eller metoderna för förebyggande rusmedelsarbete på välfärdsområdenas och kommunernas kontaktytor för att förbättra arbetets effektivitet och kvalitet samt för att nå sårbara grupper.

EHEÄ - Gemensamma lösningar för effektivt förebyggande rusmedelsarbete i Norra Karelen, Norra Karelens välfärdsområde, pågår i 2 år.

Inom projektet utvecklas rusmedels- och spelfostran för barn och unga på kommunernas och välfärdsområdets kontaktyta. Dessutom utvecklas sättet på vilket rusmedel förs på tal i kommunernas tjänster liksom även stödet för att sluta använda tobaks- och nikotinprodukter. Arbetet görs i samarbete mellan välfärdsområdesorganisationen och kommunen. Projektet ger olika yrkespersoner tillgång till verksamhetssätt och rutiner som gör det förebyggande rusmedelsarbetet på kontaktytan tydligare och mer systematiskt. Genom verksamheterna förbättras jämlikheten i tillgången till tjänster, varvid man bättre når kommuninvånare i sårbar ställning. Projektet genomförs i samarbete med Centret för främjande av folkhälsan i Norra Karelen, Cancerföreningen i Norra Karelen, Norra Karelens utbildningssamkommun Riveria, Yrkesinstitutet Luovi samt flera kommuner i regionen.

Tillsammans starkare förebyggande rusmedelsarbete för personer i arbetsför ålder i Österbotten, Österbottens välfärdsområde, pågår i 3 år.

Målet med projektet är att skapa ett nytt verksamhetssätt för det förebyggande rusmedelsarbetet i Österbotten. Detta gör man genom att stärka samarbetet mellan aktörerna ur klient- och servicehandledningens synvinkel samt genom att skapa en stark grund för välfärdsledningen. I projektet införs bland annat metoder för tidigt stöd, man skapar en modell för förebyggande rusmedelsarbete med flera aktörer, man beskriver samarbetsformer och roller samtidigt som klienthandledningen görs smidigare. Projektet genomförs i samarbete med Vasa yrkeshögskola och Yrkeshögskolan Novia.

Ökning av AN-anslaget för 2024  

THL bereder under 2024 innehållet i, strukturerna för, och utvärderingen av statsunderstödshelheterna för förebyggande av gatuvåld och främjande av säkerheten, för äldre personers funktionsförmåga, förmåga att klara sig hemma och närståendevårdarnas ork. THL ansvarar för sammanställningen av kunskapsunderlaget i anslutning till ämnet, främjandet, koordineringen och konsekvensbedömningen av utvecklingsarbetet och bästa praxis i de statsunderstödsprojekt som inleds 2024–2026. 

Som en del av samordningen och utvärderingen av statsunderstödsprojekt genomför THL en effektivitetsundersökning av statsunderstödsprojektens utvecklingsåtgärder och sammanställer ett evidensbaserat kunskapsunderlag som ger tillförlitlig och jämförbar information om åtgärdernas effektivitet.

Om användningen av anslaget för hälsofrämjande beslutas årligen genom den dispositionsplan som social- och hälsovårdsministeriet fastställer. 
Planen kan läsas på SHM:s webbplats.

Mer information

Anslag för hälsofrämjande.

Anni Helldan
utvecklingschef
Institutet för hälsa och välfärd
tfn 029 524 7522
[email protected]

Heli Hätönen
utvecklingsråd
SHM
tfn 029 516 3326
[email protected]
 

 

Huvudwebbplats Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtaminen