Vahingonkorvauksien maksaminen

Vakuutusyhtiöiden ja Kansaneläkelaitoksen asema vahingonkorvauksissa

Jos rikos on kohdistunut vakuutettuun omaisuuteen, ja vakuutusyhtiö on korvannut siitä aiheutuneet kustannukset vahinkoa kärsineelle osapuolelle, vakuutusyhtiöllä on oikeus periä maksamansa summa vahingonaiheuttajalta takautuvasti (niin sanottu vakuutusyhtiön regressio- eli takaisinperintäoikeus). Myös Kelalla on takaisinperintäoikeus, kun kyseessä on esimerkiksi pahoinpitely, jonka seurauksena uhrille on maksettu sairauspäivärahaa.

Vahingonaiheuttaja joutuu maksamaan vahinkoa kärsineelle vakuutuksen omavastuuosuuden ja vakuutusyhtiölle vahingoista korvatun summan. Sovittelutoimisto voi auttaa korvausten sovittelussa vakuutusyhtiön kanssa. Sovittelun tuloksena vakuutusyhtiöt voivat alentaa korvauksen määrää huomattavasti, jopa neljäsosaan päivänarvona laskettavasta korvauksesta.

Vahingontekijä voi neuvotella korvausten maksusta

Oikeus Valtiokonttorin korvauksiin

Valtiokonttori voi hakemuksen perusteella maksaa rikoksen uhrille rikosvahinkolain perusteella korvausta rikoksella aiheutetusta henkilövahingosta, esinevahingosta, taloudellisesta vahingosta ja kärsimyksestä.

Oikeus valtion varoista maksettavaan korvaukseen on toissijainen. Toisin sanoen maksettavasta korvauksesta vähennetään korvaus, jonka rikoksen uhri on saanut rikoksentekijältä. Lisäksi siitä vähennetään korvaus, jonka uhri saa muun lain tai vakuutuksen perusteella.

Vahinkojen sovittelun vaikutukset Valtiokonttorin korvauksiin

Rikoksiin liittyvistä vahingoista maksetaan korvausta, jos haettavaan korvaukseen liittyvästä rikoksesta on tehty rikosilmoitus ja siitä on suoritettu esitutkinta. Korvausten maksaminen ei edellytä oikeudenkäyntiä. Valtiokonttorista voi hakea korvausta myös, vaikka asianomistaja luopuisikin rangaistusvaatimuksesta tai ei olisi sitä lainkaan esittänyt.

Valtiokonttorista voi hakea vahingonkorvausta myös, jos vahinkoa on soviteltu ja sovittu korvauksista, mutta sopimuksen mukaista korvausta tai osaa siitä ei ole maksettu.Valtiokonttori harkitsee korvauksen määrän itsenäisesti, joten oikeuden ratkaisu tai sopimus osapuolten kesken ei sido Valtiokonttoria.

Korvausta haettaessa vahingot on tarkasti yksilöitävä ja perusteltava. Summittainen vahinkojen kokonaisarvio ilman tarkkaa vahinkojen yksilöimistä ei oikeuta korvausten saantiin valtiolta.

Vahingonkorvausten maksamisesta Valtiokonttorin verkkosivuilla

Esine- tai taloudellinen vahinko korvataan vain erityisestä syystä

Valtiokonttori korvaa esine- tai taloudellisen vahingon ainoastaan, jos vahingon on aiheuttanut vanki, pidätetty, viranomaisen huostassa oleva kiinniotettu tai muuten rikoksen johdosta vapautensa menettänyt henkilö.

Esine- tai taloudellinen vahinko voidaan korvata myös, jos sen on aiheuttanut mielisairauden tai muuhun siihen verrattavan syyn vuoksi tahdosta riippumatta laitokseen sijoitettu tai säilöön otettu henkilö. Perhekotiin sijoitetun lapsen aiheuttamaa vahinkoa Valtiokonttori ei korvaa.

Myös yhdyskuntapalvelua suorittavan tai nuorisorangaistukseen kuuluvaa työtä tekevän henkilön rikoksella aiheutettu esine- tai taloudellinen vahinko kuuluu myös tämän korvauksen piiriin.