YK:n talous- ja sosiaalineuvoston päätöslauselma 2002/12

Tällä sivulla on YK:n talous- ja sosiaalineuvoston päätöslauselma 2002/12 rikosasioiden sovittelun periaatteista.

Talous- ja sosiaalineuvosto

 • palauttaa mieliin neuvoston 28.6.1999 antaman päätöslauselman Rikosasioiden sovittelunmenetelmien kehittäminen ja käyttöönotto (1999/26), jossa neuvosto esitti toivomuksen, että rikoksentorjunnan ja rikosoikeuden toimikunta pohtisi, onko rikosasioiden sovittelun alalla tarvetta YK:n määrittelemille normeille
 • palauttaa mieliin myös neuvoston 27.6.2000 antaman päätöslauselman Rikosasioiden sovitteluohjelmien käytön perusperiaatteet (2000/14), jossa neuvosto esitti toivomuksen, että YK:n pääsihteeri pyytä jäsenvaltioita ja asiaankuuluvia hallitustenvälisiä järjestöjä ja kansalaisjärjestöjä sekä YK:n rikoksentorjunnan ja rikosoikeuden ohjelman verkoston jäsenlaitoksia ottamaan kantaa siihen, onko tarvetta määritellä rikosasioiden sovitteluohjelmien käytön yleiset periaatteet ja miten sellaiset tulisi määritellä sekä onko järkevää kehittää uusi väline tätä tarkoitusta varten
 • ottaa huomioon voimassa olevat uhrin asemaa koskevat kansainväliset sitoumukset, kuten YK:n julistuksen rikosten ja vallan väärinkäytön uhreja koskevista oikeusperiaatteista
 • panee merkille YK:n 10. rikoksentorjuntaa ja rikoksentekijöiden kohtelua käsittelevän kongressin aikana asia-listan kohdassa Rikoksentekijät ja uhrit: vastuullisuus ja oikeudenmukaisuus oikeusprosessissa käydyt sovittelutoimintaa koskevat keskustelut
 • ottaa huomioon yleiskokouksen 31.1.2002 antaman päätöslauselman Rikollisuutta ja oikeutta koskevan Wienin julistuksen toimeenpanon toimintasuunnitelmat: 2000-luvun haasteisiin vastaaminen (56/261) ja erityisesti sovittelua koskevat toimet Wienin julistuksen 28. kohdassa sovittujen sitoumusten toteuttamiseksi
 • panee tyytyväisenä merkille sovittelutoiminnan asiantuntijaryhmän työn Ottawassa 29.10.–1.11.2001 pidetyssä ryhmän kokouksessa
 • ottaa huomioon pääsihteerin sovittelutoimintaa koskevan raportin  ja sovittelutoiminnan asiantuntijaryhmän raportin.

Lisäksi talous- ja sosiaalineuvosto

 • ottaa huomioon tämän päätöslauselman liitteenä olevat rikosasioiden sovitteluohjelmien käytön perusperiaatteet
 • kannustaa jäsenvaltioita hyödyntämään rikosasioiden sovitteluohjelmien käytön perusperiaatteita rikosasioiden sovitteluohjelmien kehittämisessä ja toimeenpanossa
 • pyytää pääsihteeriä varmistamaan rikosasioiden sovitteluohjelmien käytön perusperiaatteiden mahdollisimman laajan levittämisen jäsenvaltioissa, YK:n rikoksentorjunnan ja rikosoikeuden ohjelman verkoston jäsenlaitoksissa ja muissa kansainvälisissä ja alueellisissa järjestöissä ja kansalaisjärjestöissä
 • kehottaa niitä jäsenvaltioita, jotka ovat ottaneet käyttöön sovittelumenetelmiä, kertomaan pyynnöstä muille valtioille omista käytännöistään
 • kehottaa myös jäsenvaltioita auttamaan toisiaan tutkimus-, koulutus- ja muiden ohjelmien sekä sovittelutoimintaa koskevaa keskustelua ja kokemusten vaihtoa edistävän toiminnan kehittämisessä ja toimeenpanossa
 • Kehottaa lisäksi jäsenvaltioita harkitsemaan vapaa-ehtoisen teknisen avun tarjoamista pyynnöstä kehittyville maille ja siirtymätalousmaille niiden sovitteluohjelmien kehittämisen tukemiseksi.

Yhdistyneiden Kansakuntien (YK) 37. täysistunto 24.6.2002.