Työterveyshuollon tietojen kirjaaminen

Työterveyshuollon toimintotiedot (koodi, toiminto ja kuvaus)

Tarkastus

 • OAA64 Työterveyshuollon alkutarkastus: työssä todetun erityisen sairastumisen vaaran vuoksi työsuhteen alkaessa toteuttava tarkastus.
 • OAA80 Työterveyshuollon määräaikaistarkastus: työssä todetun erityisen sairastumisen vaaran vuoksi määräajoin toteuttava tarkastus.
 • OAA66 Työterveyshuollon lopputarkastus: työssä todetun erityisen sairastumisen vaaran vuoksi työsuhteen päättyessä toteuttava tarkastus.
 • OAA62 Työhönsijoitustarkastus: työsuhteen alkaessa toteutettava terveystarkastus.
 • OAA65 Terveystarkastus työkyvyn selvittämiseksi: terveystarkastus, jossa selvitetään, arvioidaan ja seurataan työperäisiä terveyshaittoja, työntekijän terveydentilaa sekä työ- ja toimintakykyä.
 • OAA81 Työhön paluun seurantatarkastus: terveystarkastus, joka tehdään pitkältä sairauslomalta tms. työhön palatessa/palattua.
 • OAA82 Terveystarkastus työllistymiskyvyn selvittämiseksi: terveystarkastus, joka tehdään työllistymiskyvyn selvittämiseksi työttömille tai työstä irtisanottaessa.
 • OAA67 Muu terveystarkastus: perustarkastus asiakkaan terveydentilan selvittämiseksi, esim. T-todistus.

Toiminnan suunnittelu

 • OAB90 Toiminnan suunnittelu työpaikan kanssa: työterveystoiminnan ja työterveysyhteistyön suunnittelu työpaikan kanssa.
 • OAB91 Toiminnan suunnittelu työterveyshuollon sisäisenä toimintana: työterveyshuollon suunnittelu asiakasvastuullisen tiimin yhteistyönä.

Selvitys

 • OAB21 Työpaikan perusselvitys: Työpaikkaselvitys (perusselvitys) tehdään työterveyshuollon toimintaa aloitettaessa, työpaikan olosuhteiden olennaisesti muuttuessa, työterveyshuoltoon kertyneen tiedon perusteella.
 • OAB22 Työ-, koulu- ja opisk.ympaltisteiden selvitys: Työterveyshuollon suunnattu työpaikkaselvitys (altisteet).
 • OAB23 Työ-, koulu- tai opisk.paik. tai yhteisön selvitys: työ-, koulu- tai opiskeluyhteisöön liittyvä selvitys (esim. työ- ja opiskeluilmapiiri). Huom. työterveyshuollossa suunnattu työpaikkaselvitys (psykososiaalinen kuormitus/työyhteisön ongelmat).
 • OAB27 Työn fyysisen kuormituksen/ergonomian selvitys: työterveyshuollon suunnattu työpaikkaselvitys (työn fyysisen kuormituksen ja/tai ergonomian selvitys).
 • OAB28 Suunnattu työpaikkaselvitys (muu): työterveyshuollon suunnattu työpaikkaselvitys muuhun kuin altisteisiin tai työn psyykkiseen tai fyysiseen kuormitukseen liittyvä selvitys (esim. työskentely raskauden aikana, nuorten työolot).

Neuvottelu

 • OAB92 Työterveyshuollon verkostoneuvottelu: neuvottelu, jossa ovat mukana potilas, hoitava taho ja työterveyshuolto.
 • OAB93 Työterveysneuvottelu: neuvottelu, jossa ovat mukana potilas ja työterveyshuollon ja työpaikan edustajat.
 • OAB94 Muu neuvottelu: muu työterveyshuollossa toteutettava neuvottelu.

Neuvonta

 • OAB48 TANO (elintapoihin liittyvä): elintapoihin liittyvä neuvonta (esim. ravinto, liikunta, uni) työterveyshuollossa.
 • OAB43 TANO (työolosuhteisiin liittyvä): työolosuhteisiin liittyvä neuvonta ja ohjaus (esim. suojautuminen, ergonomia) työterveyshuollossa.

Toiminta

 • OAB95 Elämäntapoihin kohdistuva toiminta (ei työterveyshuollon Kela-korvattavaa toimintaa): kaikki elämäntapoihin kohdistuva, ei Kela-korvattava toiminta.
 • OAB96 Työyhteisöön ja työhyvinvointiin kohdistuva toiminta (ei työterveyshuollon Kela-korvattavaa toimintaa): kaikki työyhteisöön ja työhyvinvointiin kohdistuva, ei Kela-korvattava toiminta.
 • OAB97 Johtamiseen ja esimiestyöhön kohdistuvat toiminta (ei työterveyshuollon Kelakorvattavaa toimintaa): kaikki johtamiseen ja esimiestyöhön kohdistuva, ei Kela-korvattava toiminta.

Työnohjaus

 • OAB98 Työnohjaus (ei työterveyshuollon Kela-korvattavaa toimintaa): työnohjaus.

Työterveyshuollossa käytettävät jatkohoitotiedot

Neuvonta ja ohjaus

 • SPAT1402 Tunnettuun terveysongelmaan liittyvä neuvonta työterveyshuollossa: työntekijän ohjaus tunnettuun terveysongelmaan liittyvään neuvontaan työterveyshuollossa.
 • SPAT1403 Työterveyteen liittyvä neuvonta ja ohjaus: työterveyteen liittyvä neuvonta ja ohjaus.
 • SPAT1341 Ohjaus lääkärille tai hammaslääkärille: ohjaus lääkärille tai hammaslääkärille.
 • SPAT1340 Ohjaus muulle ammattiryhmälle kuin lääkärille: ei sisällä lääkärille tai hammaslääkärille ohjaamista.
 • SPAT1408 Ohjaus verkostoneuvotteluun: työntekijän ohjaus verkostoneuvotteluun, jossa työntekijän lisäksi on mukana hoitava taho / hoitavat tahot ja työterveyshuolto.
 • SPAT1409 Ohjaus työterveysneuvotteluun: työntekijän ohjaus työterveysneuvotteluun, jossa työntekijän lisäksi on mukana työterveyshuollon ja työpaikan edustajat.
 • SPAT1345 Ohjaus lääkinnälliseen kuntoutukseen: ohjaus lääkinnälliseen kuntoutukseen.
 • SPAT1346 Ohjaus ammatilliseen kuntoutukseen: ohjaus ammatilliseen kuntoutukseen.
 • SPAT1413 Ohjaus diagnostisiin jatkotutkimuksiin: työntekijän ohjaus diagnostisiin jatkotutkimuksiin työhön liittyvän sairauden/oireiden selvittämiseksi.
 • SPAT1414 Ohjaus perusterveydenhuoltoon: työntekijän ohjaus perusterveydenhuoltoon.

Selvitys

 • SPAT1405 Työympäristöaltisteiden selvitys: työntekijän työpaikalle suunniteltu työpaikkaselvitys työympäristön altisteiden vuoksi.
 • SPAT1406 Työn fyysisen kuormituksen tai ergonomian selvitys: työn fyysisen kuormituksen tai työergonomian selvitys työntekijän työpaikalla.
 • SPAT1407 Työn psykososiaalisen kuormituksen selvitys: työn psykososiaalisen kuormituksen selvitys työntekijän työpaikalla.

Muut

 • SPAT1339 Uusi vastaanottoaika: sisältää sopimuksen hoito- tai tarkastusohjelmaan kuuluvasta uudesta käynnistä.
 • SPAT1342 Lähete erikoissairaanhoitoon: sisältää myös konsultaatiopyynnön.
 • SPAT1400 Käynnissä olevien työkyvyn tukitoimien jatkuminen: työkyvyn tukitoimet ovat käynnissä, ei tarvetta uusiin tukitoimiin.
 • SPAT1401 Hoidon tehostus työterveyshuollossa: käynnissä olevan hoidon tehostaminen tai uuden hoidon aloittaminen työhön liittyvän oireen vuoksi.
 • SPAT1404 Yhteydenotto työpaikalle: työterveyshuollon yhteydenotto/suositus työntekijän työpaikalle. Huom. yhteydenotto voi olla kirjallinen tai suullinen.
 • SPAT1410 Työkyvyn arviointi: työntekijän ohjaus työkyvyn arviointiin.
 • SPAT1411 Lausunto työkyvystä: työkyvystä tehtävä lausunto.
 • SPAT1412 Suositus osasairauspäivärahasta: suositus työn jatkamisesta osasairauspäivärahalla.
 • SPAT1415 Tutkimukset ammattitautiepäilyn vuoksi: ammattitautiepäilyn vuoksi työntekijälle tehtävät lisätutkimukset. Huom. Sisältää myös lähetteen erikoissairaanhoitoon, jos se tehdään ammattitautiepäilyn vuoksi.

Lisätietoa

Työterveyshuollon toiminto- ja jatkohoitotiedot kirjataan Hilmo-oppaan ohjeiden mukaisesti. Työterveyshuollossa käytettävät tiedot on kuvattu Hilmo-oppaan liitteissä 4 ja 5.

Hilmo - Sosiaali- ja terveydenhuollon hoitoilmoitus 2020: Määrittelyt ja ohjeistus: Voimassa 1.1.2020 alkaen (Julkari)

Työterveyshuollon ammattihenkilön tekemä toiminto ilmaistaan THL Toimenpideluokituksen mukaisesti, joka on kuvattu koodistopalvelussa.

THL - Toimenpideluokitus (Kansallinen koodistopalvelu)

Avohilmo-kirjaamisen usein kysytyt kysymykset


Kysymykset: avohilmo(at)thl.fi