Hankkeen tietosuojailmoitus

Hyvin suunniteltu -hankkeen tietosuojailmoitus rekisteröidyn informoimiseksi

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) käsittelee henkilötietoja lakisääteisten tehtäviensä hoitamista varten. THL noudattaa henkilötietojen käsittelyssä voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä ja huolehtii, että tietoturva on asianmukaisella tasolla. Lisätietoja saat täältä: https://thl.fi/fi/thl/tietosuoja 


Tässä ilmoituksessa kerromme tarkemmin, kuinka THL käsittelee henkilötietojasi Oikeusministeriön koordinoiman Hyvin suunniteltu -hankkeen THL:n toteuttamisvastuulla olevan hankekokonaisuuden numero 3: ”Paikallisten ja alueellisten viranomaisten yhdenvertaisuussuunnittelun kehittäminen” toiminnan yhteydessä.

Hanketta rahoittaa Euroopan unionin Kansalaisuus, tasa-arvo, perusoikeudet ja arvot -ohjelma (CERV). 

Hankekokonaisuudessa toteutettavien tiedonkeruiden ja tapahtumien tarkoituksena on lisätä ymmärrystä yhdenvertaisuussuunnittelun tarkoituksesta, parantaa yhdenvertaisuussuunnitelmien laatua ja vaikuttavuutta syrjinnän torjunnan välineenä, tuottaa kohdennettua materiaalia ja tukea keskeisille suunnitteluvelvollisille toimijoille sekä vahvistaa kansalaisjärjestöjen ja syrjinnälle alttiiden ryhmien osallistumista paikalliseen yhdenvertaisuussuunnitteluun. Hankekokonaisuus keskittyy parantamaan kuntien ja viranomaisten osaamista ja käytäntöjä yhdenvertaisuussuunnittelussa.

Hankkeessa tehdään alueellista yhteistyötä ja käytännön kehittämistyötä pilottialueilla. Tässä tietosuojaselosteessa kerrotaan hankekokonaisuuteen osallistuvien henkilöiden henkilötietojen käsittelystä ja oikeuksista. Henkilötietoja ovat sellaiset tiedot, joiden perusteella henkilö voidaan tunnistaa suoraan tai välillisesti esimerkiksi yhdistämällä yksittäinen tieto johonkin toiseen tietoon, joka mahdollistaa tunnistamisen.

1.    Rekisterinpitäjä

THL päättää ja vastaa henkilötietojen käsittelystä tässä ilmoituksessa kerrottua tarkoitusta varten eli THL on näiden tietojen rekisterinpitäjä. 

Yhteystietomme ovat:

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, THL
PL 30
00271 Helsinki
puh. 029 524 6000

Yhteyshenkilö henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa:

Johanna Vihtari
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
[email protected]

THL:n tietosuojavastaavan sähköpostiosoite on [email protected]

2.    Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Käsittelemme henkilötietojasi hankkeen alueellista yhteistyön ja käytännön kehittämistyön järjestämiseksi hyvinvointialueilla, kuten pilottialueen hakua ja tapaamisten järjestelyjä varten.

3.    Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste

Henkilötietojen käsittely perustuu aina voimassa olevaan lainsäädäntöön. THL:n tehtävät on määritelty laissa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta (668/2008).

Tässä ilmoituksessa kuvatun henkilötietojen käsittelyn lainmukainen käsittelyperuste on:
Yleistä etua koskevan tehtävän suorittaminen (tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan e alakohta ja tietosuojalain (1050/2018) 4 §:n 2 kohta)

4.    Käsiteltävät henkilötiedot

Henkilön nimi, työnimike, osoitetiedot (sähköpostiosoite, puhelinnumero).

5.    Mistä lähteistä henkilötiedot on kerätty?

Henkilötiedot kerätään ilmoittautumislomakkeella. Henkilötiedot kerääntyvät THL:n asiakastietorekisteriin tai Webropol-lomakkeelle, jota hallinnoi THL.

6.    Henkilötietojen luovuttaminen

Hanke on Euroopan unionin osarahoittama ja Oikeusministeriön hallinnoima, joten THL:n tulee hankeraportoinnin yhteydessä toimittaa pilottialuehaun ja järjestettyjen tapaamisten osallistujalistat (sis. nimi, sähköpostiosoite ja organisaatio sekä Teamsissä osallistumisaika) Oikeusministeriölle, joka luovuttaa tiedot Euroopan komissiolle.

Tietoa henkilötietojen käsittelystä oikeusministeriön palveluissa
Tietoa henkilötietojen käsittelystä Euroopan unionin hankeportaalissa

7.    Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle tai kansainvälisille organisaatioille

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle tai kansainvälisille järjestöille.

8.    Profilointi ja automaattinen päätöksenteko

THL ei tee automaattista päätöksentekoa perustuen mm. henkilöiden profilointiin.

9.    Henkilötietojen säilyttäminen

Henkilötietojen säilyttämisajat määräytyvät arkistolain (831/1994) ja THL:n tiedonhallintasuunnitelman mukaisesti.

Henkilötietoja sisältävä aineisto hävitetään THL:stä hankkeen Euroopan komission vaatiman raportoinnin päätyttyä. 

10.    Mitä oikeuksia sinulla on?

Tietosuojalainsäädäntö takaa sinulle tiettyjä oikeuksia, joilla voit varmistaa perusoikeuksiin kuuluvan yksityisyyden suojan toteutumisen. Mikäli haluat käyttää oikeuttasi, toimi näiden ohjeiden mukaisesti: https://thl.fi/fi/thl/tietosuoja tai vaihtoehtoisesti ota yhteyttä THL:n kirjaamoon ([email protected]).

Tietyissä tapauksissa oikeuksiasi voidaan rajoittaa esimerkiksi THL:n lakisääteisen velvoitteen vuoksi tai jos käsittely tapahtuu tieteellistä tutkimusta, tilastointia tai arkistointia varten. Jos oikeuksiasi on rajoitettu, THL toteuttaa lainsäädännön edellyttämät asianmukaiset ja tarpeelliset suojatoimenpiteet.

Jos THL ei pysty tunnistamaan sinua aineistosta, oikeutta mm. tietojen tarkastamiseen, oikaisuun, poistoon ja käsittelyn rajoittamiseen ei sovelleta.

10.1.    Oikeus suostumuksen peruuttamiseen

Jos käsittelemme henkilötietojasi antamasi suostumuksen perusteella, sinulla on oikeus peruuttaa tällainen antamasi suostumus. 

Huomaa, että lähtökohtaisesti muuhun kuin tieteelliseen tutkimukseen liittyvä tietojen käsittely perustuu lainsäädäntöön eikä antamaasi suostumukseen. 

10.2.    Oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot

Sinulla on oikeus saada tietää, käsitteleekö THL sinuun liittyviä henkilötietoja. Lisäksi sinulla on oikeus tietää, mitä sinuun liittyviä henkilötietoja käsitellään ja kuinka niitä käsitellään. Sinulla on myös oikeus saada jäljennös sinua koskevista henkilötiedoista siltä osin kuin jäljennöksen antamisella ei ole haitallisia vaikutuksia muiden oikeuksiin ja vapauksiin tai jos THL:llä ei ole lakiin perustuvaa perustetta kieltäytyä tietojen luovuttamisesta.

10.3.    Oikeus tietojen oikaisuun

Lähtökohtaisesti sinulla on oikeus epätarkkojen tai virheellisten tietojen oikaisuun. 

10.4.    Oikeus tietojen poistamiseen

Sinulla voi olla oikeus tietojesi poistamiseen THL:n rekistereistä. Jos tietojen käsittely perustuu THL:n lakisääteisen tehtävän hoitamiseen tai tietojen säilyttämiselle on jokin muu lakiin perustuva velvoite, oikeuttasi tietojen poistamiseen on todennäköisesti rajoitettu.

10.5.    Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Sinulla voi olla oikeus rajoittaa henkilötietojen käsittelyä laissa säädetyissä tapauksissa. Rajoittamisoikeus voi tulla kyseeseen esimerkiksi silloin, jos sinua koskevat henkilötiedot ovat mielestäsi virheellisiä, niitä käsitellään lainvastaisesti tai olet vastustanut tietojesi käsittelyä. Tässä tapauksessa voimme käsitellä henkilötietojasi vain suostumuksellasi, oikeusvaateen laatimisen, esittämisen tai puolustamisen vuoksi, yleisen edun vuoksi tai jonkun toisen henkilön oikeuksien suojaamiseksi.

10.6.    Oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä

Sinulla voi olla oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä laissa säädetyissä tapauksissa. Vastustamisoikeus voi tulla kyseeseen esimerkiksi silloin, jos tietoja käytetään suoramarkkinointitarkoituksiin.

10.7.    Oikeus saattaa asia valvontaviranomaisen käsiteltäväksi

Sinulla on oikeus saattaa THL:n toiminnan lainmukaisuus tietosuojavaltuutetun arvioitavaksi.

Yhteystiedot:
Tietosuojavaltuutetun toimisto
Käyntiosoite: Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki
Postiosoite: PL 800, 00531 Helsinki
Puhelinvaihde: 029 56 66700
Sähköposti: [email protected]