Hyvinvointi korona-aikana – kysely vanhuspalvelujen asiakkaille (VANKO)

Kesto:

1.9.2020–30.6.2021

Vastuuyksikkö:

Hyvinvointivaltion tutkimus ja uudistaminen

Muualla verkossa:

saniaiset

VANKO-tutkimus selvittää iäkkäiden asiakkaiden kokemuksia hyvinvoinnista ja palveluista korona-aikana.

Tausta ja tavoitteet

COVID-19-pandemian (korona) seurauksena Suomessa otettiin käyttöön erilaisia rajoitustoimenpiteitä tartuntojen hallitsemattoman leviämisen ehkäisemiseksi ja riskiryhmien suojelemiseksi. Iäkkäät ja pitkäaikaissairaat ovat koronan erityinen riskiryhmä. Merkittäviä rajoitustoimenpiteitä, kuten karanteenitoimenpiteitä ja vierailukieltoja, kohdennettiinkin juuri ikäihmisiin ja vanhuspalveluyksiköihin. On oletettavaa, että tehokkuudestaan huolimatta rajoitustoimenpiteet ovat vaikuttaneet ikäihmisten hyvinvointiin ja kokemukseen vanhuspalveluiden laadusta ja määrästä.

VANKO-tutkimuksessa selvitettiin kotihoidon ja ympärivuorokautisen hoidon asiakkaiden kokemuksia muun muassa terveydestään ja elämänlaadustaan, yksinäisyydestä, vapaa-ajasta, palvelujen saatavuudesta sekä sosiaalisesta kanssakäymisestä korona-aikana.

Tavoitteena oli:

  • arvioida vanhuspalvelujen asiakkaiden hyvinvointia ja palvelujen saatavuutta korona-aikana koko maan tasolla ja maakunnittain
  • tarkastella, miten asiakkaan korona-ajan kokemukset vaihtelevat kotihoidon ja ympärivuorokautisen hoidon välillä
  • tarkastella, onko korona-ajan kokemuksissa eroja seuraavien vanhuspalvelun toimintayksikköjen taustatietojen suhteen: ympärivuorokautisen hoidon henkilöstömitoitus, julkinen vs. yksityinen palveluntuotanto ja asiakasmäärältään suuret vs. pienet toimintayksiköt
  • analysoida, eroavatko vastaukset sen suhteen, vastasivatko asiakkaat kyselyyn itsenäisesti, avustettuna vai vastasiko joku kyselyyn asiakkaan puolesta

Toteutus

Tiedonkeruu toteutettiin sähköisenä kyselynä aikavälillä 3.12.2020–13.1.2021. Tutkimus toteutettiin yhteistyössä vanhuspalvelujen tuottajien ja ympärivuorokautisen hoidon sekä kotihoidon toimintayksikköjen kanssa.

Tutkimus perustuu satunnaisotokseen. Sähköinen kysely lähetettiin noin 50 %:lle (n=1 089) kaikista Suomen vanhuspalvelujen ympärivuorokautisen hoidon ja kotihoidon toimintayksiköistä. Tiedot kerättiin yhteistyössä 447 toimintayksikön kanssa, joissa yhteensä 7 440 asiakasta vastasi kyselyyn.

Toimintayksiköt vastasivat tiedonkeruusta omien asiakkaidensa osalta. Tarvittaessa asiakkaita avustettiin kyselyyn vastaamisessa. Jos asiakas ei pystynyt vastaaman kyselyyn edes autettuna, läheisen tai hoitajan oli mahdollista vastata kyselyyn asiakkaan puolesta.

Raportointi

Tutkimusaineistoon on yhdistetty Vanhuspalvelujen tila -seurannassa marras-joulukuussa 2020 kerättyjä taustatietoja toimintayksiköstä. Tutkimukseen osallistuneet toimintayksiköt ja palveluntuottajat saivat palautekoosteet asiakasvastauksistaan. Kansalliset tulokset julkistettiin maaliskuussa 2021.

Yhteistyökumppanit

  • Vanhuspalveluyksiköt ja niiden yhteyshenkilöt
  • Vanhuspalvelujen tila -asiantuntijaverkosto

Rahoitus

Valtion lisätalousarviossa Covid 19 -tutkimukseen osoitettu ja THL:n koordinoima rahoitus.

Yhteystiedot

Sari Kehusmaa
johtava asiantuntija
puh. 029 524 7914

Suvi Leppäaho
projektikoordinaattori
puh. 029 524 7423

sähköposti: [email protected]

Asiakkaiden ääni kuuluviin

Vanhuspalvelujen tutkimus

Vanhuspalvelujen tila -seuranta

Vanhuspalvelujen tila -seurannassa kerätään tietoa ympärivuorokautisen hoidon henkilöstömitoituksesta, kotihoidon riittävyydestä, johtamisesta ja toimintatavoista vanhuspalvelujen toimintayksiköissä sekä vanhuspalvelujen järjestämisestä