Hyvinvointitaloudellisten vaikutusten arviointimekanismi -hanke

Kesto:

1.8.2022–31.12.2024

Vastuuyksikkö:

Hyvinvointivaltion tutkimus ja uudistaminen

Muualla verkossa:

THL:n hyvinvointitaloudellisten vaikutusten arviointimekanismi -hanke (2022–2024) kehittää työkaluja hyvinvointitaloudelliseen päätöksentekoon.

Hyvinvointitalous on hyvinvointilähtöistä politiikkaohjausta, joka voi tapahtua päätöksenteon ja hallinnon kaikilla osa-alueilla ja tasoilla. Hyvinvointitaloudessa tarkastellaan hyvinvoinnin eri osatekijöiden yhteyksiä.  Tarkastelun avulla haetuilla ratkaisuilla pyritään saavuttamaan nykyistä parempi taloudellisen, sosiaalisen ja ekologisen kestävyyden tasapaino. Keskeistä hyvinvointitaloudellisessa päätöksenteossa on, että ihmisten ja luonnon hyvinvoinnin kehitys otetaan huomioon kaikessa päätöksenteossa, mukaan lukien taloudellinen päätöksenteko.

Kartoittamalla hyvinvointitalouden parhaita kansainvälisiä käytäntöjä hankkeessa laaditaan Suomelle ehdotus hyvinvointitalouden ohjausmallista ja hyvinvointi-indikaattoreista sekä mallinnetaan konkreettisia tapoja  hyvinvointitalouden seuraamiseksi. Lisäksi hankkeessa kehitetään hyvinvointia edistävien toimenpiteiden ja kustannusten arviointia ja hyvinvointitalouden tietopohjaa viiden tutkimushankkeen avulla.

Hankkeessa tehdään kansallisesti tiivistä yhteistyötä erityisesti ministeriöiden kanssa ja kansainvälisesti hyvinvointitaloutta kehittävien organisaatioiden (esimerkiksi WHO, OECD) sekä hyvinvointitaloutta toteuttavien maiden kanssa. Hanketta rahoittaa EU:n elpymis- ja palautumistukiväline (RRF) osana Suomen kestävän kasvun ohjelmaa.

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on

 • kartoittaa parhaita kansainvälisiä käytäntöjä hyvinvointitaloudellisista ohjausmalleista ja mittareista
 • laatia ehdotus Suomelle hyvinvointitalouden ohjausmalliksi ja hyvinvointi-indikaattoreiksi
 • laatia yhteistyössä ministeriöiden ja muiden tahojen kanssa ehdotuksia seurantamittariston tuottaman tiedon tehokkaaksi hyödyntämiseksi päätöksenteossa
 • tuottaa hyvinvointitaloudellista tietopohjaa ja politiikkatoimien laajat hyvinvointivaikutukset huomioivaa vaikutustenarviointia tapaustutkimusten avulla.

Toteutus

Hankkeessa kehitetään yhteistyössä ministeriöiden ja muiden keskeisten toimijoiden kanssa ehdotus siitä, miten päätöksentekoa voidaan parantaa hyödyntämällä tehokkaammin hyvinvointitalouden linssin kautta tuotettua tietoa.

Ehdotus hyvinvointitalouden viitekehykseksi – ohjausmalli ja indikaattorikokoelma

Hankkeessa laaditaan ehdotus Suomelle hyvinvointitalouden ohjausmalliksi ja hyvinvointi-indikaattoreiksi. Lisäksi hanke lanseeraa verkkoalustan tai liittää hankkeessa valmistuvan hyvinvoinnin mittariston jo olemassa olevaan verkkoalustaan, jonka avulla voidaan jatkossa seurata ja arvioida Suomen hyvinvointitaloudellista kehitystä.

Jotta saataisiin selville, millaiset ohjausmallit ja hyvinvointitalouden mittarit toimisivat parhaiten Suomessa, hankkeessa kartoitetaan parhaita kansainvälisiä käytäntöjä kirjallisuuden, haastattelujen ja vertailukehittämiseen perustuvien työpajojen avulla. Lisäksi selvitetään ja analysoidaan myös hyvinvointikeskeisen tavoitteen asetannan ja seurannan roolia valtionhallinnossa.

Hyvinvointitaloudellisen lähestymistavan tietopohjan vahvistaminen

Hankeeseen kuuluu viisi tapaustutkimusta, joiden tavoitteena on arvioida, millaisten politiikkatoimien avulla voidaan tuottaa ja edistää laaja-alaista hyvinvointia. Tapaustutkimukset kokoavat yhteen aiempaa ja meneillään olevaa Suomen hyvinvointitalouteen liittyvää tutkimusta ja tuovat esiin tiedon tarpeita näyttöön perustuvan päätöksenteon tueksi.

Tapaustutkimukset

 • Lastensuojelupalveluiden laaja-alaiset hyvinvointivaikutukset
 • Vanhemman työn menetyksen vaikutus lasten sosioekonomiseen huono-osaisuuteen
 • Täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen myöntämisen hyvinvointivaikutukset aikuisväestössä
 • Työllisyyspalvelujen hyvinvointiulottuvuudet: työnhakijoiden subjektiivisten kokemusten analyysi
 • Ikääntyneiden kuntouttavaan päiväkeskustoiminnan hyvinvointivaikutukset

Rahoitus

 • Euroopan unionin rahoitus – Next generation EU
 • Suomen kestävän kasvun ohjelma

Yhteystiedot

Satu Korhonen
Kehittämispäällikkö
puh. 029 524 7138
[email protected]