Itsemurhien ehkäisyohjelman seuranta ja ehdotukset mittareiksi

Mielenterveysstrategia 2020-30 logo, jossa on ikonihahmoina ihmisiä, puita ja taloja

Olennainen osa itsemurhien estämisen toimenpideohjelmaa on kattava käytännön palveluyksiköiden verkosto, joka on tiiviissä yhteydessä toimintaa valtakunnallisesti koordinoivaan verkostoon. Näin tavoitteiden ja toteutusten jatkuva yhteen nivominen varmistaa sen, että tavoitteet pysyvät elävinä ja että tietoa kootaan järjestelmällisesti ja ajantasaisesti.

Ehdotus 1: Seurataan ajantasaisesti oikeuslääkinnän tietojärjestelmästä itsemurhakuolemien lukumäärää ja tekotapaa Suomen eri väestöryhmissä ja eri alueilla.

Ehdotus 2: Seurataan hoitoilmoitusrekistereistä itsemurhayritysten lukumäärää ja tekotapaa Suomen eri väestöryhmissä ja eri alueilla.

Ehdotus 3: Seurataan terveydenhuollon laaturekistereistä häiriöryhmittäin, kuinka monen potilaan sairaalahoidon päättymisen jälkeen avohoito alkaa 7 vuorokauden kuluessa.