Varhaistuen tarjoaminen

MIelenterveysstrategia 2020-30 logo, jossa on ikonihahmoina ihmisiä, taloja ja puita.

Niitä ihmisiä, joilla on kasautuvia taloudellisen, sosiaalisen ja inhimillisen osattomuuden kokemuksia ja voimavarojen ehtymistä, on autettava paremmin. Monia itsemurhan suhteen riskiryhmiin kuuluvia tavoitetaan parhaiten kasvokkain.

Toimenpide 9: Laajennetaan auttavien puhelimien toiminta myös muille kieliryhmille kuin suomenkielisille sekä tuetaan ja ajantasaistetaan tässä toiminnassa päivystävien osaamista.

Toimenpide 10: Perustetaan verkossa ympärivuorokautisesti saatavilla oleva keskustelutukitoimi, johon sosiaalisen median alustoista vastaavat tahot velvoitetaan ohjaamaan itsemurhavaarassa olevat asiakkaansa.

Toimenpide 11: Vahvistetaan matalan kynnyksen mielenterveys- ja päihdepalveluita sekä perusterveydenhuollossa että muissa lähipalveluissa, kuten oppilaitoksissa.