Aiemmat laskennat

Alla on aiempien vuosien päihdetapauslaskennoista kirjoitettuja artikkeleita ryhmiteltynä laskentavuoden mukaan.

Julkaisut 2023

Heiskanen, Maria & Kuussaari, Kristiina (2023) Kasautuneita ongelmia? Samanaikainen päihde- ja rahapeliongelma sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmässä. Yhteiskuntapolitiikka 88 (2023):11/2023, 19-31.

Kuussaari, Kristiina & Ruokolainen, Otto & Ollila, Hanna & Markkula, Jaana (2023) Päivittäinen tupakointi sosiaali- ja terveyspalveluissa päihteiden käytön takia asioineilla vuonna 2019. Yhteiskuntapolitiikka 88 (2023):2, 185-194.

Kataja, Kati & Kuussaari, Kristiina (2023) Ulkomailla syntyneiden päihde-ehtoinen asiointi sosiaali- ja terveyspalveluissa 2019. Janus vol 31(2) 2023, 199-209.

Julkaisut 2019

Kuussaari K, Rautiainen E, Grainger M (2021) Päihdetapauslaskenta 2019 päihteiden aiheuttamien haittojen ehkäisyn ja hoidon kehittämisen tietolähteenä. Teoksessa Kaukonen O & Kuussaari K (toim.) Päihdepalveluiden yhteiskunnalliset haasteet. THL, Raportti 2/2021.

Kaukonen O, Kuussaari K, Jääskeläinen M (2021) Universalismi ja päihdehuollon muuttuva työnjako. Teoksessa Kaukonen O & Kuussaari K (toim.) Päihdepalveluiden yhteiskunnalliset haasteet. THL, Raportti 2/2021. 

Kyselylomake 2019

Lomake (361 kt) 

Julkaisut 2015

Kuussaari K, Tigerstedt T, Vilkko A (2021) 55-vuotta täyttäneet päihteiden käyttäjät sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmässä. Teoksessa Kaukonen O & Kuussaari K (toim.) Päihdepalveluiden yhteiskunnalliset haasteet. THL, Raportti 2/2021. 

Sivonen M, (2021). Nuoret kaksoisdiagnoosiasiakkaat päihdepalvelujärjestelmässä : tutkimus alle 30-vuotiaiden sosiaali- ja terveyspalveluissa asioivien asiakasprofiileista

Kuussaari K, Karjalainen K, Niemelä S (2019).  Mental health problems among clients with substance use problems: a nationwide time-trend study. Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology

Mäkelä N, Partanen A, Alho H, Kuussaari K. Opioidikorvaushoidossa olevien erottuminen muista päihteiden käytön takia asioivista. Lääkärilehti 9/2019 vsk 74, 545–549. 

Raitasalo K-M & Kuussaari K. Vanhempien päihdeongelma usein huostaanoton taustalla. Tiimi 3/2018. 

Samposalo H, Kuussaari K, Hirschovits-Gerz T, Kaukonen O, Partanen, A & Vorma H. Tarpeenmukaiset palvelut kaikille? Päihdeasiakkaat sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa Kaakkois-Suomen ja Lapin alueilla. Yhteiskuntapolitiikka 83 (2018):1, 50–61. 

Kuussaari K, Tourunen J, Knuuti U, Lind H & Ämmälä A-J. Rikosseuraamusyksiköiden päihdeasiakkaiden tausta, päihteidenkäyttö ja heille annetut palvelut (pdf 654,76 kt). A-klinikkasäätiö. Tietopuu: Katsauksia ja näkökulmia 4/2017. 

Kuussaari K, Karjalainen K, Kataja K & Hakkarainen P. Sekakäyttäjät sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa. Duodecim 2017;133:2152–60. 

Kuussaari K, Kaukonen O, Partanen A ym. Päihdepalveluiden rakenteen ja työnjaon maakunnittaiset erot vuonna 2015. Yhteiskuntapolitiikka 82(2017):3, 262–273.   

Kinnunen, Jussi-Pekka & Kuussaari, Kristiina. Kahdeksas Päihdetapauslaskenta 13.10.2015. Terveydenhoitaja6/2015, pp 46-47. 

Kyselylomake 2015

Lomake (pdf 408 kt)

Julkaisut 2011

Lahti, Tuuli & Salonen, Anne H. & Kuussaari, Kristiina: Rahapeliongelmat päihde-ehtoisten asiointien yhteydessä: tuloksia vuoden 2011 päihdetapauslaskennasta. Hoitotiede 2014, 26 (4), 287–298. 

Kinnunen, Jussi-Pekka & Kuussaari, Kristiina. Kahdeksas Päihdetapauslaskenta 13.10.2015. Terveydenhoitaja6/2015, pp 46-47. 

Koivula, Riitta & Vilkko, Anni & Tigerstedt, Christoffer & Kuussaari, Kristiina & Pajala, Satu. Miten iäkkäiden henkilöiden alkoholiongelmat näkyvät kotihoidon työntekijöiden työssä? Yhteiskuntapolitiikka 5/2015, 482–489. 

Kuussaari, Kristiina & Hirschovits-Gerz, Tanja: Co-occurrence of substance use related and mental health problems in the Finnish social and health care system Scand J Public Health 1403494815616303, first published on November 30, 2015 as doi:10.1177/1403494815616303.

Kuussaari, Kristiina & Partanen, Airi: Yhdistetyt päihde- ja mielenterveyspalvelut vuoden 2011 päihdetapauslaskennassa. Teoksessa Moring, Juha & Bergman, Viveca & Nordling, Esa & Markkula, Jaana & Soikkeli, Markku (toim.): Kansallinen mielenterveys- ja päihdesuunnitelma 2009-2015 – Monipuolista sisällöllistä ja rakenteellista kehittämistä 2012. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Työpaperi 15/2013. Kansallinen mielenterveys- ja päihdesuunnitelma 2009-2015 - Monipuolista sisällöllistä ja rakenteellista kehittämistä 2012

Kuussaari, Kristiina & Kaukonen, Olavi & Partanen, Airi & Vorma, Helena & Ronkainen, Jenni-Emilia: Päihdeasiakkaat sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa. Yhteiskuntapolitiikka 3/2014. 

Kuussaari, Kristiina & Partanen, Airi & Stenius, Kerstin: Päihdeasiakas sosiaali- ja terveydenhuollon haasteena. Teoksessa Warpenius, Katariina & Homila, Marja & Tigerstedt, Christoffer (2013): Alkoholi ja päihdehaitat läheisille, muille ihmisille ja yhteiskunnalle.

Kuussaari, Kristiina & Ronkainen, Jenni-Emilia & Partanen, Airi & Kaukonen, Olavi & Vorma, Helena (2012): Kuntoutuksesta katkaisuun. Päihdetapauslaskenta palvelujärjestelmän kuvaajana.

Viina vie terveyskeskukseen. Tehy-lehti 16 (2012),13.

Kuussaari, Kristiina & Partanen, Airi (2012): Päihdeasiakkaat asioivat nyt enemmän terveyskeskuksissa kuin ennen.

Kuussaari, Kristiina (2012): Asiointimäärät laskussa päihdehuollon erityispalveluissa. 

Stenius, Kerstin & Tammi, Tuukka & Kuussaari, Kristiina & Hirschovits-Gerz, Tanja. Vaikuttaako mielenterveys- ja päihdepalvelujen integraatio? Palvelujärjestelmän integraatio tutkimuksen kohteena. Teoksessa A Partanen, J Moring, V Bergman, J Karjalainen, M Kesänen, J Markkula, M Marttunen, J Moring, S Mustalampi, E Nordling, T Partonen, P Santalahti, P Solin, T Tuulos, S Wuorio (toim): Mielenterveys- ja päihdesuunnitelma 2009–2015. Miten tästä eteenpäin? Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Työpaperi 20/2015. pp. 36–40. Juvenes Print – Suomen Yliopistopaino Oy, Tampere.

Tigerstedt, Christoffer & Karjalainen, Karoliina & Kuussaari, Kristiina. Kannabis ja päihdepalvelujärjestelmä. Teoksessa A Partanen, J Moring, V Bergman, J Karjalainen, M Kesänen, J Markkula, M Marttunen, J Moring, S Mustalampi, E Nordling, T Partonen, P Santalahti, P Solin, T Tuulos, S Wuorio (toim): Mielenterveys- ja päihdesuunnitelma 2009–2015. Miten tästä eteenpäin? Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Työpaperi 20/2015. pp. 36–40. Juvenes Print – Suomen Yliopistopaino Oy, Tampere.

Kyselylomake 2011

Lomake (pdf 142 kt)

Julkaisut 2007

Nuorvala, Yrjö & Järvinen-Tassopoulos, Johanna & Huhtanen, Petri (2009): Mielenterveyden häiriöt yleisillä peliongelmaisilla päihdepalvelujen käyttäjillä. Tiimi 2/2009.

Nuorvala, Yrjö & Huhtanen, Petri & Ahtola, Raija & Metso, Leena (2008): Päihdeasiakkaat entistä vanhempia. Dialogi 18(2008):3, 39–40.

Nuorvala, Yrjö & Huhtanen, Petri & Ahtola, Raija & Metso, Leena (2008): Huono-osaisuus mutkistuu - kuudes päihdetapauslaskenta 2007. Yhteiskuntapolitiikka 73(2008): 6, 659–670.

Nuorvala, Yrjö & Huhtanen, Petri & Ahtola, Raija & Metso, Leena (2009): Utslagningen kompliceras – sjätte räkningen av missbruksfall inom social- och hälsovården 2007 (pdf 464 kt). Nordisk Alkohol och Narkotikatidskrift 26(2009):1, 59–73.

Julkaisut 2003

Metso, Leena & Nuorvala, Yrjö (2004): Huumeasiakkaat yleistyivät sosiaali- ja terveyspalveluissa (pdf 816 kt). Dialogi 14(2004):3, 40–41.

Nuorvala, Yrjö & Metso, Leena & Kaukonen, Olavi & Haavisto, Kari (2004): Muuttuva päihdeasiakkuus. Päihdetapauslaskennat 1987–2003. Yhteiskuntapolitiikka 69(2004):6, 608–618.

Nuorvala, Yrjö & Metso, Leena: Päihdepalvelut (2005). Teoksessa: Heikkilä, Matti & Roos, Milla (toim.): Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelukatsaus 2005. Helsinki: Stakes, 2004.

Nuorvala, Yrjö & Metso, Leena & Kaukonen, Olavi & Haavisto, Kari (2004): Missbrukarklientelet i förändring. Kartläggning av missbruksfall åren 1987–2003. Nordisk Alkohol och Narkotikatidskrift 21(2004):6, 417–432.

Julkaisut 1999

Nuorvala, Yrjö & Metso, Leena & Kaukonen, Olavi & Haavisto, Kari (2000): Päihde-ehtoinen asiointi sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa: vuosien 1995 ja 1999 päihdetapauslaskentojen vertailu. Yhteiskuntapolitiikka 65(2000):3, 246–254.

Nuorvala, Yrjö & Metso, Leena & Kaukonen, Olavi & Haavisto, Kari (2000): Rusmedelsrelaterade kontakter med den finska social- och hälsovården 1995 och 1999. Nordisk Alkohol och Narkotikatidskrift 17(2000):3, 202–212.

Julkaisut 1995

Haavisto, Kari & Ahtola, Raija & Kaivonurmi, Maija & Kaukonen, Olavi & Metso, Leena & Simpura, Jussi (1996): Päihdetapauslaskennat 1995. Aineistojen keruu ja laatu. Stakes, Aiheita 29.

Haavisto, Kari & Ahtola, Raija & Kaivonurmi, Maija & Kaukonen, Olavi & Metso, Leena & Simpura, Jussi (1997): Surveys of intoxicant-related cases in health and social services in Finland 1995. Procedures, quality of materials and basic results. Themes 2/1997. National Research and Development Centre for welfare and Health.

Kaukonen, Olavi (2000). Päihdepalvelut jakaantuneessa hyvinvointivaltiossa. Stakes. Tutkimuksia 107.

Kaukonen, Olavi & Haavisto, Kari (1996): Päihdeasiakkaat sosiaali- ja terveyspalveluissa 1995. Dialogi 6(1996):2, 30–31.

Kaukonen, Olavi & Haavisto, Kari (1996): Päihdetapauslaskenta vuonna 1995. Alkoholipolitiikka 61(1996):2, 130–138.

Kaukonen, Olavi & Haavisto, Kari (1996): Inventering av rusmedelsfall. Nordisk Alkoholtidskrift 13(1996):1, 53–54.

Kaukonen, Olavi & Metso, Leena (1998). Kunnallista päihdepalvelupolitiikkaa etsimässä. Kuntapuntari 3/1998.

Simpura, Jussi & Kaukonen, Olavi (1995): Päihdepalvelututkimukset päätöksenteon ja kehittämisen tueksi. Dialogi 5(1995):4, 28–29.

Julkaisut 1991

Lehto, Juhani & Nuorvala, Yrjö (1992): Lääkkeiden väärinkäyttö lisääntynyt. Dialogi 2 (1992):2, 24–25.

Kaukonen, Olavi (1992): Korvike- ja liuotinaineita käyttävät sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakkaat 1991. Alkoholipolitiikka 58(1993):5, 365–374.

Nuorvala, Yrjö (1991): Päihteiden sekakäyttöä olisi tutkittava. Dialogi 1:15.

Nuorvala, Yrjö & Lehto, Juhani (1992): Päihdetapauslaskenta 1991, Alkoholipolitiikka 57(1992):4, 262–269.

Julkaisut 1987

Nuorvala, Yrjö & Vertio, Harri (1989): Päihdetapauslaskenta 13.10.1987. Eikö kunnallinen päihdehuolto tavoita nuoria eikä "hyväosaisia". Sosiaalinen aikakauskirja (1989):2, 51–55.