Palliatiivisen hoidon ja saattohoidon laatutieto -projekti

Projektissa kehitettiin kansallista tietopohjaa palliatiivisen hoidon ja saattohoidon laatu- ja vaikuttavuustiedon keräämiseen ja toiminnan seurantaan.

Palliatiivinen hoito on kuolemaan johtavaa tai henkeä uhkaavaa sairautta sairastavan potilaan ja hänen läheistensä aktiivista kokonaisvaltaista hoitoa, jolla pyritään ehkäisemään ja lievittämään kärsimystä ja vaalimaan elämänlaatua. Saattohoito on palliatiivisen hoidon viimeinen vaihe.

Tavoite

Projektin tavoitteena oli 

  • selvittää kansallisen palliatiivisen hoidon ja saattohoidon laaturekisterin tarve ja mahdollinen toteuttamistapa
  • kartoittaa millaisilla seurantaindikaattoreilla ja tietopohjalla palliatiivisen hoidon ja saattohoidon laatua voidaan seurata valtakunnallisesti.

Palliatiivisen hoidon tietopohjan kehittämisen myötä hoidon laatua ja kehitystyön vaikutuksia voidaan seurata ja arvioida. Palliatiivisen hoidon ja saattohoidon kehittäminen ja parempien palvelujen tuottaminen vaatii tuekseen seurantajärjestelmää.

Laatu- ja vaikuttavuustiedon avulla voidaan

  • seurata laatua systemaattisesti pitkällä aikavälillä
  • tuottaa vertailutietoa toiminnan kehittämiseen ja laadun parantamiseen
  • ohjata palvelujärjestelmää ja palvelujen tuotantoa kohti yhdenvertaista, vaikuttavaa ja kustannustehokasta toimintaa. 

Toteutus

Projektissa 

  • selvitettiin olemassa olevat tietolähteet ja niiden hyödyntämismahdollisuudet 
  • määriteltiin mahdolliset tulevaisuudessa tarvittavat tietolähteet ja tiedonkeruutavat
  • määriteltiin seurantaindikaattorien minimitietosisällöt eri potilasryhmille ja palvelujärjestelmälle sekä indikaattorien tekninen rakenne. 

Projekti toteutettiin 1.2.202031.12.2021. 

Lue lisää laadun seurannan kehittämisestä 

Julkaisut

Tausta

Projekti oli osa sosiaali- ja terveysministeriön Elämän loppuvaiheen hoito -hankkeeseen liittyvää palliatiivisen hoidon ja saattohoidon kehittämistyötä, jonka tavoitteena oli palliatiivisen hoidon ja saattohoidon laadun ja yhdenvertaisen saatavuuden parantaminen.

Yhteystiedot

Teija Hammar
johtava asiantuntija
puh. 029 524 7149
[email protected]