Selvitys omaishoidon tuen kansallisista kriteereistä (OMAKARI)

Kesto:

1.8.2021–30.6.2022

Vastuuyksikkö:

Hyvinvointivaltion tutkimus ja uudistaminen

Muualla verkossa:

Laki omaishoidon tuesta toteutuu eri tavoin eri alueilla. Kansallisesti yhtenäiset toimintatavat voisivat parantaa omaishoitajien ja heidän hoidettaviensa yhdenvertaisuutta.

Ajankohtaista

Hankkeessa on valmisteltu ehdotus omaishoidon tuen kansallisiksi myöntämisperusteiksi.  Hankkeen raportti, joka sisältää THL:n ehdotuksen ja sen vaikutusten arvioinnin on julkaistu 14.9.2022. Sosiaali- ja terveysministeriö tulee  selvityksen pohjalta arvioimaan mahdolliset jatkotoimet, kuten lainsäädännön muutostarpeet.

Selvitys ja sen perusteella laadittu ehdotus tukevat myös hyvinvointialueilla tehtävää omaishoidon tuen myöntämisperusteiden yhtenäistämistä. Hyvinvointialueiden sisällä on oltava yhtenäiset omaishoidon tuen kriteerit jo 1.1.2023 alkaen. Vaikka valtakunnalliset myöntämisperusteet päätettäisiin ottaa käyttöön, niiden valmistelu ja toimeenpano vievät paljon aikaa, joten ne eivät ehdi käytäntöön ensi vuoden alkuun.

Ehdotus vaatii toteutuakseen lakimuutoksen, ja arvion mukaan kansalliset perusteet voisivat tulla voimaan 2—3 vuoden päästä. 

Lisätietoa THL:n ehdottamista omaishoidon tuen kansallisista myöntämisperusteista:

Tavoitteet

Selvityksen tavoitteena oli kartoittaa omaishoidon tuen kriteerien nykytila ja tarve kriteerien yhtenäistämiseen kansallisesti. Kootun tiedon pohjalta tehtiin arvio kriteerien yhtenäistämistarpeista ja -mahdollisuuksista, nostettiin esiin keskeiset elementit, jotka kansallisten omaishoidon tuen kriteerien tulisi pitää sisällään ja laadittiin ehdotus kansallisiksi myöntämisperusteiksi sekä arvioitiin yhtenäistämisen kustannus- ja asiakasvaikutukset. 

Toteutus

THL lähetti syksyllä 2021 kuntiin, kuntayhtymiin ja alueille kyselyn, jolla kartoitettiin omaishoidon tuen kriteerien nykytilanne ja selvitettiin tarvetta kansallisesti yhtenäisille kriteereille. Tietopohjaa täydennettiin järjestöille suunnatulla kyselyllä sekä FinSote-tutkimuksen aineistoilla, THL:n rekisteriaineistoilla ja Tilastokeskuksen verotietoihin perustuvilla aineistoilla sekä kuntien ja alueiden omaishoidon tuen myöntämisen perusteilla.  

Yhteistyökumppanit

  • Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri (Eksote)
  • Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä
  • Kela
  • Muistiliitto
  • Omaishoitajaliitto ry
  • Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
  • Kuntaliitto

Rahoitus

STM

Yhteystiedot

Sari Kehusmaa
johtava asiantuntija
puh. 029 524 7914
sähköposti: [email protected]

Katja Ilmarinen
erikoistutkija 
puh. 029 524 6788
sähköposti: [email protected]