Toimivatko sote-keskukset – näkökulmana erilaiset toimintamallit, yhteistyöverkostot ja henkilöstön hyvinvointi

Kesto:

16.8.2021-31.8.2024

Vastuuyksikkö:

Hyvinvointivaltion tutkimus ja uudistaminen

Muualla verkossa:

Tavoitteet

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää erilaisten aineistojen näkökulmasta 1) millainen on sote-keskusten henkilöstön yhteistyöverkoston rakenne, 2) millainen on verkostojen rakenteen ja yhteistyön toimivuuden yhteys yhtäältä henkilöstön kuormitukseen ja toisaalta hoidon tuloksiin sote-keskuksissa ja 3) selvittää millaisia uusia palvelumalleja on kehitetty monipalveluasiakkaiden hoitoon ja millaisena henkilöstö ne kokee. Tutkimus tuottaa tietoa sosiaali- ja terveydenhuollon ajankohtaisiin uudistuksiin liittyen. Lisäksi tutkimus testaa ja arvioi uudenlaisen menetelmän, sosiaalisen verkostoanalyysin, soveltuvuutta suomalaisen sosiaali- ja terveydenhuollon tutkimisessa ja kehittämisessä.

Toteutus

Tutkimus toteutetaan seitsemällä Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän (Phhyky) sekä sen ja Mehiläisen yhteisyrityksen Harjun terveyden terveysasemalla/ sote-keskuksessa. Tutkimuksessa kerätään kolmenlaisia aineistoja:

1) sähköinen verkostokyselyaineisto kerätään erikseen kustakin sote-keskuksesta (asiakastyötä tekevältä henkilöstöltä). Verkostokyselyllä selvitetään sote-keskuksen työntekijöiden keskinäistä ja muihin organisaatioihin suuntautuvaa yhteistyötä paljon erilaisia palveluja tarvitsevien asiakkaiden hoidon tai palvelujen toteuttamiseen liittyen. Yhteistyöverkostojen lisäksi kyselyssä kartoitetaan keskeisiä hyvinvointi-indikaattoreita.

2) Potilas- ja asiakastietojärjestelmiin kirjatuista tiedoista (valtakunnallisesta Hilmo-rekisteristä) kerätään tietoa paljon erilaisia palveluja käyttävän asiakasryhmän käyntitiedoista eri ammattilaisten vastaanotoilla. Näiden tietojen avulla pystytään muodostamaan kuva asiakkaan käyntien ympärille muodostuvasta ammattilaisten verkostosta ja hoidon tuloksista.

3) Laadullisilla haastatteluilla (yhteensä noin 20 haastateltavaa neljästä eri sote-keskuksesta) selvitetään johdon ja työntekijöiden kokemuksia yhteistyöstä eri toimijoiden kanssa sekä heidän näkemyksiään sote-keskuksen integroitujen palvelujen toimivuudesta, palvelumallin toimivuudesta ja työn kuormittavuudesta.

Yhteistyökumppanit

Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä ja Harjun terveys Oy

Rahoitus

Työsuojelurahasto

Yhteystiedot

Timo Sinervo
Tutkimusprofessori, vastuullinen tutkija
puh: 029 524 7231
sähköposti: [email protected]

Laura Hietapakka
Tutkija
puh: 029 524 7404
sähköposti: [email protected]