Turvallisesti kaiken ikää – koti- ja vapaa-ajan tapaturmien ehkäisyn ohjelma

Kesto:

1.1.2021–31.12.2030

Vastuuyksikkö:

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Muualla verkossa:

Turvallisesti kaiken ikää -ohjelman tavoitteena on ehkäistä kotona ja vapaa-ajalla tapahtuvia tapaturmia. Ohjelma sisältää 89 toimenpidettä vammojen ehkäisystä elämänkulun eri vaiheissa. Ohjelmajulkaisu sisältää lisäksi erillisenä osiona selvityksen tapaturmien kustannuksista.

Tavoitteet

Ohjelman turvallisuusvisiona on nollavisio: kenenkään ei tarvitse kuolla tai loukkaantua vakavasti tapaturman seurauksena. Tavoitteina ovat hyvän turvallisuustason toteutuminen kaikissa ympäristöissä sekä vakavien terveydenmenetysten ja kuolemaan johtavien tapaturmien väheneminen 25 prosentilla vuoteen 2030 mennessä vuoden 2020 tasosta.

Ohjelmaan sisältyvät tapaturmatyypit ovat:

  • kaatumis- ja putoamistapaturmat (ml. liikuntavammat)
  • myrkytykset
  • tieliikenneonnettomuudet
  • hukkumiset ja vesiliikenneonnettomuudet
  • paloturvallisuus
  • omaiset ja läheiset turvallisuuden edistäjinä.

Toteutus

Ohjelman toimeenpanon koordinoinnista ja seurannasta vastaa STM:n asettama Koti- ja vapaa-ajan tapaturmien ehkäisyn koordinaatioryhmä. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos koordinoi ohjelman käytännön toteutusta yhteistyössä tapaturmatyypeittäin järjestäytyneiden asiantuntijatyöryhmien kanssa. Jokaiselle toimenpiteelle on ohjelmassa määritelty toimeenpanon vastuutahot ja seurannan mittarit. Ohjelman väliarviointi ja tilannekatsaus tehdään vuonna 2025. 

Tutustu ohjelman toimeenpanosuunnitelmaan:
Turvallisesti kaiken ikää -ohjelman toimeenpanosuunnitelma vuosille 2021–2025

Yhteystiedot

Ulla Korpilahti
kehittämispäällikkö (lasten ja nuorten tapaturmien ehkäisy)
puh. 029 524 8668
sähköposti: [email protected]

Hanna Kettunen
erikoistutkija (työikäisten tapaturmien ehkäisy)
puh. 029 524 7582
sähköposti: [email protected]

Riitta Koivula
johtava asiantuntija (ikääntyneiden tapaturmien ehkäisy)
puh. 029 524 8437
sähköposti: [email protected]