Tapaturmien ehkäisy

Tapaturma on odottamaton tapahtuma, jonka yhteydessä ihminen loukkaantuu tai menehtyy. Tapaturman yleinen tunnusmerkki on eriasteinen ruumiillinen vamma. Tapaturmien ehkäisy alkaa vaaratekijöiden tunnistamisesta: mitä paremmin erilaiset vaaratekijät tunnistetaan, sitä tehokkaammin niihin pystytään vaikuttamaan ja voidaan pienentää tapaturmien riskiä ja vähentää onnettomuuksia.

Tapaturmien suunnitelmallinen ehkäisy vaatii kansallisen, maakuntien ja paikallisen tason suunnitelmien kehittämistä, voimavarojen kohdentamista, menetelmien kehittämistä tutkimusten soveltamiseksi käytäntöön, monialaisia yhteistyöverkostoja ja hyvän tapaturmien seuranta- ja tilastointijärjestelmän. 

Tapaturmien ehkäisytyö voidaan jakaa toimintaympäristöjen mukaisesti koti- ja vapaa-ajan tapaturmien, liikenneonnettomuuksien ja työtapaturmien ehkäisyyn. Tapaturmien ehkäisy on turvallisuuden edistämistä, joka sisältyy myös osaksi hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä. Ilmiö on laaja ja tavoitteiden saavuttamiseksi tarvitaan pitkäjänteistä, tavoitteellista ja monialaista verkostoyhteistyötä eri toimijoiden kesken.

Tapaturmien ehkäisy voidaan jaotella

 • toimiin, joilla pyritään rohkaisemaan ja vahvistamaan ihmisten omaa toimintaa itsensä ja kanssaihmistensä suojelemiseksi tapaturmilta
 • toimiin, jotka suuntautuvat yleisesti väestöön ja joilla pyritään laajemmin luomaan turvallisuutta esimerkiksi erilaisin ympäristössä tehtävin muutoksin tai lainsäädännöllisin ja tuoteturvallisuuden keinoin.

Ehkäisevä työ liittyy

 • ihmisen käyttäytymiseen
 • tuotteisiin ja välineisiin, joita ihmiset käyttävät 
 • ympäristöihin ja tiloihin, joissa ihmiset toimivat 
 • suosituksiin ja lainsäädäntöön, joilla vaikutetaan ympäristöön ja toimintaan.

Eri ammattiryhmien tapaturmien ehkäisytyön sisältö ja eteneminen: 

 1. Tunnista vaaratekijät.
 2. Tunnista eri yksilöiden tapaturmariskit.
 3. Hanki tietoa ja jaa sitä eteenpäin.
 4. Muuta toimintatapoja, kehitä menetelmiä ja kohdenna resursseja tarkoituksen mukaisesti.
 5. Toimi yhteistyössä.
 6. Raportoi ja tilastoi sattuneet tapaturmat.

Lähteet

Turvallisesti kaiken ikää: Koti- ja vapaa-ajan tapaturmien ehkäisyn ohjelma 2021–2030 sekä selvitys kustannuksista

Asiatuntijoiden yhteystiedot

Tässä osiossa