Turvallisuutta turvakodista -tutkimus

Kesto:

1.8.2023–31.12.2035

Vastuuyksikkö:

Erityispalvelut-yksikkö

Muualla verkossa:

Turvallisuutta turvakodista -tutkimuksessa tutkitaan Traumaterapiakeskuksen kehittämän ryhmämallin ”Turvallisuuden tunne harhateillä – kohti turvallisia ihmissuhteita” implementointia, kehittämistarpeita sekä alustavia vaikutuksia turvakodeissa.

Tavoitteet

Traumaterapiakeskus on kehittänyt ryhmämuotoisen menetelmän lapsuuden kiintymyssuhteissaan kaltoinkohtelua kokeneille aikuisille parisuhdeväkivallan kokijoille.

Tutkimuksen tarkoitus on selvittää ryhmämenetelmän implementointia turvakodeissa (toiminnan taustaoletukset, koulutus ja pilotointi), palautetta ryhmän kehittämistarpeiden tarkastelua varten sekä ryhmämenetelmän alustavia vaikutuksia sen osallistujille.

Lisäksi tutkimukseen rekrytoidaan vertailuryhmänä aikuisia parisuhdeväkivaltaa kokeneita henkilöitä, jotka eivät osallistu kyseiseen ryhmätoimintaan, mutta asuvat turvakodissa.

Tutkimuksen tausta

Turvakotipalvelut ovat THL:n järjestämisvastuulla oleva palvelu vuodesta 2015 alkaen. Turvakotipalveluista säädetään turvakotilaissa, jossa turvakotitoiminnan arviointi on määritelty THL:lle kuuluvaksi tehtäväksi. Turvakoteja oli vuonna 2015 yhteensä 19 ja turvakotien määrä on kasvanut 29:een vuoteen 2023 mennessä.

Turvakodit ovat ympärivuorokautisia, asiakkaille maksuttomia kriisityön yksiköitä. Lähisuhdeväkivaltaa tai sen uhkaa kokeva henkilö tai perhe voi mennä turvakotiin oma-aloitteisesti tai viranomaisen tai muun tahon ohjaamana, tarvittaessa myös nimettömänä. Lähisuhdeväkivallalla tarkoitetaan tapahtumia, joissa henkilö on väkivaltainen nykyistä tai entistä kumppaniaan, lastaan tai puolisonsa lasta, vanhempaansa tai muuta lähisukulaistaan kohtaan.

Turvakodissa tehtävään auttamistyöhön ja turvakodin jälkeen saatavaan apuun vaikuttavat monet tekijät. Osa turvakodin asiakkaista hakeutuu turvakotiin useita kertoja. Useilla turvakodin asiakkailla on väkivallan tai kaltoinkohtelun kokemuksia myös lapsuudestaan, joten on tarpeellista tutkia lapsuuden kaltoinkohtelun kokemuksiin liittyvän tiedon tarpeita ja vaikutuksia turvakotien asiakkailla. Lapsuuden kiintymyssuhteissaan kaltoinkohtelua kokeneet henkilöt voivat esimerkiksi hyötyä tiedosta liittyen siihen, miten lapsuuden kaltoinkohtelun kokemukset voivat vaikuttaa aikuisuuden ihmissuhteissa sekä keinoista säädellä omia stressi- tai traumareaktioitaan.

Tutkimuskysymykset

Turvallisuutta turvakodista -tutkimuksen tutkimuskysymykset ovat seuraavat

  1. Miten ryhmämenetelmä ”turvallisuuden tunne harhateillä – kohti turvallisia ihmissuhteita” sopii turvakodeissa toteutettavaksi?
  2. Nouseeko ryhmämenetelmän koulutukseen, järjestämiseen tai toteutukseen liittyen kehitystarpeita?
  3. Mitkä ovat ryhmämenetelmän alustavat vaikutukset ryhmän osallistujille?

Tämän lisäksi tutkimus tuottaa vertailuryhmän kautta tietoa turvakodin asiakkaiden tarpeista turvakodin työskentelyyn liittyen ja turvakodin työskentelyn alustavista vaikutuksista.

Toteutus

Turvallisuutta turvakodista -tutkimuksessa ryhmätoimintaan osallistuvat täyttävät kyselylomakkeet ryhmän alkaessa ja ryhmätoiminnan päättyessä.

Jokaisen ryhmän tapaamiskerran jälkeen kysytään istuntokohtainen lyhyt palaute. Tämän lisäksi osa ryhmätoimintaan osallistuneista turvakotien asiakkaista sekä ryhmätoiminnan ohjaajat, kehittäjät ja työnohjaajat haastatellaan ryhmätoiminnan päätteeksi. Vertailuryhmänä osallistuvat turvakotien asiakkaat täyttävät kyselylomakkeet turvakotijakson aluksi ja päätteeksi.

Tutkimuksessa tehtävät haastattelut toteutetaan teemahaastattelun tutkimusmenetelmää hyödyntäen. Haastattelujen pääteemat koskevat tarpeita ja kokemuksia ryhmätoimintaan järjestämiseen ja toteutukseen liittyen. 

Yhteistyökumppanit

Traumaterapiakeskus

Rahoitus

THL

Yhteystiedot

Johanna Hietamäki
erikoistutkija
puh. 029 524 7990
[email protected]

Salla Kaikkonen
erikoistutkija
puh. 029 524 7167
sähköposti: [email protected]