Turvapolku-tutkimus

Kesto:

1.4.2023–31.3.2033

Vastuuyksikkö:

Erityispalvelut

Muualla verkossa:

Turvapolku-tutkimuksessa tutkitaan ammattilaisten ja lähisuhdeväkivaltaa kokeneiden näkemyksiä keskeisistä väkivaltatyön osatekijöistä ja avun saamisesta. Lisäksi tuotetaan tietoa pitkittäistutkimuksena toteutettavan tiedonkeruun toteuttamisen edellytyksiä.

Tavoitteet

THL suunnittelee pitkittäistutkimusta turvakotipalveluiden aikuisille asiakkaille. Ensin tehdään Turvapolku-esitutkimus (1. tutkimus), jonka avulla suunnitellaan laajemman päätutkimuksen toteutus (2. tutkimus). 

Turvapolku-tutkimuksen ensimmäisessä vaiheessa (1. tutkimus) tavoitteena on muodostaa käsitys väkivaltatyön ammattilaisten ja lähisuhdeväkivaltaa kokeneiden haastattelujen kautta, mitä tekijöitä he pitävät keskeisimpinä turvakodeissa tehtävässä asiakastyössä sekä miten palveluiden olisi tärkeä järjestyä turvakotiasiakkuuden jälkeen. Toisena tavoitteena on selvittää, miten tiedonkeruu voidaan toteuttaa turvallisesti ja edesauttaa osallistumista pitkittäistutkimukseen (2. tutkimus).

Tutkimuksen tausta

Turvakotipalvelut ovat THL:n järjestämisvastuulla oleva palvelu vuodesta 2015 alkaen. Turvakotipalveluista säädetään turvakotilaissa, jossa turvakotitoiminnan arviointi on määritelty THL:lle kuuluvaksi tehtäväksi. Turvakoteja oli vuonna 2015 yhteensä 19 ja turvakotien määrä on kasvanut 29:ää vuoteen 2023 mennessä.

Turvakodit ovat ympärivuorokautisia, asiakkaille maksuttomia kriisityön yksiköitä. Lähisuhdeväkivaltaa tai sen uhkaa kokeva henkilö tai perhe voi mennä turvakotiin oma-aloitteisesti tai viranomaisen tai muun tahon ohjaamana, tarvittaessa myös nimettömänä. Lähisuhdeväkivallalla tarkoitetaan tapahtumia, joissa henkilö on väkivaltainen nykyistä tai entistä kumppaniaan, lastaan tai puolisonsa lasta, vanhempaansa tai muuta lähisukulaistaan kohtaan.

Turvakoteja koskevaa laajaa tutkimusta ei ole tehty tähän mennessä Suomessa. Kansainvälisesti tarkasteltuna on joitain tutkimuksia, joissa on seurattu turvakotien asiakkaiden avun saamista turvakodissa ja selviytymistä turvakodin jälkeen. 

Turvakodissa tehtävään auttamistyöhön ja turvakodin jälkeen saatavaan apuun vaikuttavat monet tekijät. Tutkimuksen toteutuksen osalta onkin tärkeä kiinnittää huomiota siihen, että se sisältää keskeisimmät tekijät ja tutkimus auttaisi kehittämään turvakodeissa tehtävää työtä. Lisäksi tutkimuksen toteutuksen onnistumiseen on tärkeä kiinnittää huomiota, että erilaisissa elämäntilanteissa olevat pystyisivät osallistumaan tutkimukseen. Tämän vuoksi turvakotien ja lähisuhdeväkivaltaa kokeneiden osallistuminen tutkimuksen suunnitteluun ovat keskeisessä osassa suunniteltaessa laajempaa Turvapolku-tutkimusta.


Tutkimuskysymykset:
Turvapolku-tutkimuksessa haetaan vastauksia lähisuhdeväkivaltaa kokeneiden auttamiseen liittyviin kysymyksiin sekä näkemyksiä suunnitteilla olevan pitkittäistutkimuksen toteuttamiseksi. 

  • Mitä ammattilaisten ja lähisuhdeväkivaltaa kokeneiden näkökulmasta ovat tärkeitä tekijöitä lähisuhdeväkivaltaa kokeneiden auttamiseksi turvakodeissa, miten avun saaminen näkyy asiakkaiden elämässä sekä mitä ovat muut keskeisimmät palvelut lähisuhdeväkivaltaa kokeneille?
  • Mitkä tekijät edesauttavat lähisuhdeväkivaltaa kokeneille suunnattu pitkittäistutkimuksen toteuttamista koskien motivoiva, mahdollistaisi osallistumisen ja turvallinen tutkimukseen osallistuville?

Toteutus

Turvapolku-tutkimuksessa haastatellaan väkivaltatyön ammattilaisia, väkivaltatyön avopalveluiden työntekijöitä ja lähisuhdeväkivaltaa kokeneita henkilöitä. Ammattilaisten haastattelut toteutetaan ryhmähaastatteluina ja tarvittaessa yksilöhaastatteluina.
Lähisuhdeväkivaltaa kokeneiden haastatteluihin kutsutaan haastateltavia väkivaltatyön ammattilaisten avulla. Haastattelut toteutetaan yksilöhaastatteluina ja lisäksi ryhmähaastattelu on mahdollinen lähisuhdeväkivallan kokemusasiantuntijaryhmän kanssa. 

Tutkimuksessa tehtävät haastattelut toteutetaan teemahaastattelun tutkimusmenetelmää hyödyntäen. Haastattelujen pääteemat koskevat avun saamista turvakodista ja muista palveluista sekä suunnitteilla olevan päätutkimuksen toteuttamista. 

Rahoitus

THL

Yhteystiedot

Johanna Hietamäki 
erikoistutkija
puh. 029 524 7990
[email protected]
www.thl.fi/johannahietamaki 

Salla Kaikkonen
erikoistutkija
puh. 029 524 7167 
sähköposti: [email protected]

Muualla palvelussa

Muualla verkossa