Studien Skyddsstigen

Projektperiod:

2023–2033

Organisationsenhet:

Specialtjänster

På andra webbplatser:

I studien Skyddsstigen undersöks synpunkterna hos yrkespersonal och hos personer som upplevt våld i nära relationer avseende centrala delfaktorer inom våldsarbetet och tillgången till hjälp. Dessutom får man information om förutsättningarna för att genomföra datainsamlingen som en longitudinell studie.

Mål

THL planerar en longitudinell studie för vuxna klienter inom skyddshemstjänsterna. Först genomförs förstudien Skyddsstigen (1:a studien) som används för att planera genomförandet av den mer omfattande huvudstudien (2:a studien). 

I det första skedet av studien Skyddsstigen är målet att skapa en uppfattning genom intervjuer med yrkesutbildade personer inom våldsarbetet och personer som upplevt våld i nära relationer. Detta för att få veta vilka faktorer som anses vara de viktigaste i klientarbetet på skyddshemmen samt hur tjänsterna bör ordnas efter klientrelationen inom skyddshemmet. Det andra målet är att utreda hur datainsamlingen kan genomföras på ett säkert sätt och hur deltagandet i den longitudinella studien (2:a studien) ska kunna främjas.

Bakgrunden till studien

Från och med 2015 har THL haft ansvarat för ordnandet av skyddshemstjänsterna. Bestämmelser om skyddshemstjänster finns i lagen om skyddshem i vilken bedömningen av skyddshemsverksamheten föreskrivs tillhöra THL. Under 2015 fanns det sammanlagt 19 skyddshem och antalet av skyddshem har ökat med 29 fram till 2023.

Skyddshemmen erbjuder krishjälp, är öppna dygnet runt och är avgiftsfria. En person eller familj som upplever våld eller hot om våld i nära relationer kan gå till skyddshemmet på eget initiativ eller via någon myndighet eller annan aktör. Vid behov även anonymt. Med våld i nära relationer avses våld som riktar sig mot en nuvarande eller före detta partner, sitt barn eller partnerns barn, sin förälder eller annan närstående.

Hittills har det inte gjorts någon omfattande studie om skyddshemmen i Finland. Internationellt finns det några studier där man har följt upp hur klienterna på skyddshemmen får hjälp och hur de klarar sig efter tiden på skyddshemmet. 

Hjälparbetet på skyddshemmet och hjälpen efter skyddshemmet påverkas av många faktorer. Det är viktigt för genomförandet av studien att man fäster uppmärksamhet vid att den innehåller de viktigaste faktorerna och att studien hjälper till att utveckla arbetet på skyddshemmen. För att studien ska lyckas är det dessutom viktigt att fästa uppmärksamhet vid att personer i olika livssituationer kan delta i studien. Därför är det viktigt att skyddshemmen och personer som upplevt våld i nära relationer deltar i planeringen av den mer omfattande studien Skyddsstigen.

Frågor inom studien

I studien Skyddsstigen söker man svar på frågor i anknytning till hjälp för personer som upplevt våld i nära relationer samt synpunkter för att genomföra den planerade longitudinella studien. 

  • Vilka faktorer är viktiga för yrkespersonal och för personer som har upplevt våld i nära relationer? Vad behövs för att hjälpa personer som upplevt våld i nära relationer på skyddshemmen? Hur syns tillgången till hjälp i klienternas liv samt vilka är de övriga allra viktigaste tjänsterna för personer som upplevt våld i nära relationer?
  • Vilka faktorer främjar genomförandet av en longitudinell studie som riktas till personer som upplevt våld i nära relationer med avseende på motivation? Vilka faktorer skulle möjliggöra deltagandet och göra den trygg för deltagarna i studien?

Genomförande

I studien Skyddsstigen intervjuas personer som arbetar med våld, anställda inom öppenvårdens tjänster inom våldsarbetet och personer som upplevt våld i nära relationer. Intervjuerna med yrkespersonal genomförs som gruppintervjuer och vid behov som individuella intervjuer.

Personer som upplevt våld i nära relationer kallas till intervjuerna med hjälp av yrkespersonal inom våldsarbetet. Intervjuerna genomförs som individuella intervjuer och dessutom är en gruppintervju möjlig med en grupp av erfarenhetsexperter inom våld i nära relationer. 

Intervjuerna som ingår i studien görs enligt studiemetoden för temaintervjuer. Intervjuernas huvudteman gäller tillgången av hjälp från skyddshemmet och andra tjänster samt genomförandet av den planerade huvudstudien. 

Finansiering

THL

Kontaktuppgifter

Johanna Hietamäki
specialforskare
tfn 029 524 7990
e-post: [email protected]

Salla Kaikkonen 
specialforskare
tfn 029 524 7167
e-post: [email protected]