Forskningsetik

Principer och praxis för vetenskaplig forskning

THL bedriver klinisk medicinsk forskning, forskning baserad på register och dokumentmaterial samt humanforskning baserad på enkäter och intervjuer. THL:s olika enheter samarbetar både sinsemellan och med andra finländska och internationella forskarsamfund inom flera olika forskningshelheter. Man bedriver också forskningssamarbete med forskningsavdelningar vid olika företag. 

THL följer i all sin verksamhet gällande lagstiftning och behandlar forskningsmaterial i enlighet med forskningsplanen för varje forskning. De uppgifter som är tillgängliga för forskningsgrupper isoleras tydligt till en egen helhet. Åtkomsten till material kontrolleras och övervakas bland annat genom att begränsa åtkomsträttigheterna så att de endast gäller personer med tillstånd, och samla in logguppgifter vid behandlingen av personuppgifter. Genom processer, anvisningar och övervakning säkerställer man att datamaterialet som överlåtits till THL är tryggt och endast används för tillåtna användningsändamål i enlighet med villkoren i användningstillståndet.

I allt arbete som görs vid THL tillämpas institutets etiska anvisningar. Syftet med anvisningarna är att säkerställa god vetenskaplig praxis i all forskning samt det förtroende beslutsfattarna, yrkesutbildade inom olika branscher och befolkningen har för THL. Det är i första hand upp till varje forskare och person som ansvarar för forskningen att god vetenskaplig praxis iakttas vid THL, men detta gäller också hela organisationens personal.

Vid THL tillämpas i första hand relevant lagstiftning på forskningsetik och utvärderingen av den, men även Forskningsetiska delegationens (TENK) anvisningar samt institutets arbetsordning, anvisningar om god forskningssed samt övriga interna föreskrifter och anvisningar.
God vetenskaplig praxis (TENK)
Lagstiftning om forskningsanvändning

Etikprövningen av forskningsplaner

Forskningsplanerna utvärderas enligt vetenskapsområdesspecifika etiska praxis. I prövningen av forskningsetiken betonas vikten av framförhållning så att eventuella skador som forskningen eller dess resultat kan leda till förebyggs.

Medicinsk forskning kräver alltid att det görs en etikprövning, som utförs av de regionala etiska kommittéerna. Bestämmelserna om medicinsk forskning fastställs i Finland i lagen om medicinsk forskning (den så kallade forskningslagen).
Lag om medicinsk forskning

Eftersom forskningslagen inte omfattar icke-medicinsk forskning ska en begäran om utlåtande för prövningen av forskningsetik göras till forskningsorganisationens egen arbetsgrupp för forskningsetik.

THL:s arbetsgrupp för forskningsetik utvärderar icke-medicinsk forskning vid THL. I prövningen granskas planen för insamlingen av material, hur forskningen ska förverkligas, hur forskningspersonerna informeras och hur materialet ska behandlas och förvaras för att undvika risker och skador.

Utvärderingar av fortsatt användning av tidigare insamlat material

Vid THL verkar också en separat etisk kommitté vars lagstadgade uppgift är att ge utvärderingar om den fortsatta användningen av forskningsmaterial som insamlats tidigare.
THL:s etiska kommitté