Lapsivaikutusten arviointi

Lapsivaikutusten arviointi perustuu YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen,  erityisesti lapsen edun ensisijaisuuteen sekä lapsen oikeuteen osallistua ja vaikuttaa. Lapsivaikutusten arvioinnissa on kyse erilaisten päätösten ja toimenpiteiden yhteydessä tehtävää lapsiin kohdistuvien vaikutusten ennakointia ja seurantaa: miten lapsen oikeudet toteutuvat ja millaisia hyötyjä tai haittoja lapsiin kohdistuvilla päätöksillä ja toiminnalla aiheutetaan?

Lapsivaikutusten arviointia voi käyttää esimerkiksi kuntien ja hyvinvointialueiden palveluiden suunnitteluun ja kehittämiseen sekä lapsiväestön hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen. Kunnissa on tärkeää arvioida lapsivaikutuksia laajasti erilaisissa toiminnoissa, jotka liittyvät esimerkiksi opetukseen, vapaa-aikaan tai liikenteeseen.

Erivaiheiset arvioinnit täydentävät toisiaan 

Lapsivaikutusten arviointia voidaan tehdä 

  • ennakkoarviointina ennen päätöksen tekemistä
  • prosessiarviointina päätöksen toimeenpanon yhteydessä
  • seuranta-arviointina päätöksen vaikutusten jälkikäteisarviointina. 

Ennakkoarviointi täydentää toimeenpanon aikaista arviointia ja jälkikäteisarviointeja.

Ennakoimalla parempia päätöksiä lasten kannalta 

Lapsivaikutusten arviointi on osa ihmisiin kohdistuvien vaikutusten ennakkoarvioinnin perhettä. Ennakkoarviointeja tehdään, koska päätösten vaikutukset tulee olla mahdollisimman hyvin tiedossa päätöksiä tehtäessä. Näin kielteisiin vaikutuksiin voidaan varautua ja niitä voidaan lieventää, myönteisiä vaikutuksia on mahdollista vahvistaa ja päättäjillä on päätöstä tehdessään mahdollisuus vertailla eri ratkaisuvaihtoehtojen hyviä ja huonoja puolia. 

Jos päätöksen ennakoidut vaikutukset ovat tiedossa jo päätöstä tehtäessä, voidaan valita eri vaihtoehdoista parhaiten lapsen etua asetettuja tavoitteita toteuttava ratkaisu. Vaikutusten arviointi lisää myös päätöksenteon läpinäkyvyyttä ja moniarvoisuutta. 

Lapsivaikutusten arviointi lisää lasten oikeuksien toteutumista ja osallisuutta, sillä vaikutusten arviointia ei voi tehdä ilman lapsia ja heidän asiantuntemustaan. 

Lapset mukaan vaikutuksia arvioimaan

Lapset ja nuoret on otettava mukaan vaikutusten arviointiin. Tämä edellyttää lapsilähtöisten menetelmien käyttämistä ja kehittämistä. Lapsilla ja nuorilla pitää olla joka päivä mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa kasvuympäristöissään itseensä kohdistuvaan päätöksentekoon ja toimintaan. 

Tarvitaan myös edustuksellisen osallistumisen muotoja kuten asiakasraateja, lapsiparlamentti-, nuorisovaltuusto- ja oppilaskuntatoimintaa. Lapsen osallisuutta voidaan edistää luomalla rakenteita, joiden kautta lasten ja nuorten ääni tulee esille.

Lapsibudjetointi 

Lapsibudjetointi tarkoittaa kunnan, hyvinvointialueen tai valtion talousarvion tarkastelemista lapsen oikeuksien näkökulmasta. Vaikutusten arviointi on mahdollista, kun talousarviosta kyetään jäljittämään lapsiin ja nuoriin kohdistuvat julkisten palveluiden kokonaiskustannukset. 

Myös lapsibudjetointi perustuu YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen. Sopimuksen neljä yleisperiaatetta (syrjimättömyys, lapsen edun ensisijaisuus, lapsen oikeus tulla kuulluksi sekä lapsen oikeus elämään, henkiinjäämiseen ja kehittymiseen) on huomioitava päätöksissä, myös julkisissa talousarvioissa.

YK:n lapsen oikeuksien komitean yleiskommentti 19 (2016) julkisesta budjetoinnista lasten oikeuksien toteuttamiseksi (CRC/C/GC/19) (pdf 416 kt)

Lisätietoa

Julkaisuja

Kansallisen lapsistrategian julkaisut

Nettisivustoja 

Verkkokursseja

Lapsen oikeuksista