Päätösten vaikutusten ennakkoarviointi

Päätösten vaikutusten ennakkoarviointi (EVA) on tapa arvioida etukäteen, miten valmistelussa oleva päätös vaikuttaisi erilaisten ihmisryhmien elämään.

Erilaisten vaihtoehtojen käsittely ja vaikutusten jäsentäminen auttaa hahmottamaan tulevaa. Näillä sivuilla kerrotaan erityisesti päätösten vaikutusten ennakkoarvioinnista kunnallisessa ja alueellisessa päätöksenteossa ja päätösten valmistelussa.

Katso miten päätösten vaikutusten ennakkoarviointia tehdään käytännössä

Arviointi on lakisääteistä

Monissa laeissa edellytetään vaikutusten ennakkoarviointia. Esimerkiksi

Vaikutuksia arvioidaan monesta näkökulmasta

Vaikutusten ennakkoarvioinnissa yhdistetään eri näkökulmia samaan arviointityöhön. Käsiteltävä asia vaikuttaa siihen, mitä näkökulmia on syytä ottaa huomioon.

Vaikutusten arvioinnin näkökulmat voidaan jakaa ihmisiin kohdistuviin vaikutuksiin ja vaikutuksiin, jotka kohdistuvat ihmisiin epäsuorasti. Nämä eivät ole toisistaan irrallisia, vaan eri näkökulmia samaan asiaan. Riippuu aiheesta, mitä näkökulmia ennakkoarvioinnissa kannattaa painottaa; joskus se on lapset, joskus ympäristö. Arviointeja ei kuitenkaan kannata tehdä vain yhdestä näkökulmasta.

Vaikutusten kasautuminen on tärkeä tunnistaa

Taulukko jossa samat ennakkoarvioinnin näkökulmat ovat sekä riveillä että sarakkeilla, vaikka lähdet ennakkoarvioinnissa liikkelle mistä tahansa vaikutusnäkökulmasta, tarkastele myös muut näkökulmat mahdollisten vaikutusten tunnistamiseksi.

Riippumatta siitä, minkä nimistä ennakkoarviointia käytetään tai mistä näkökulmasta arviointi lähtee liikkeelle, kannattaa aina katsoa läpi myös muut ennakkoarvioinnin näkökulmat. Näin voidaan tunnistaa mahdollisia risteäviä ja kasautuvia vaikutuksia. Kuvassa on vain ihmisiin kohdistuvien vaikutusten näkökulmia, mutta risteäviä vaikutuksia voi olla myös esimerkiksi henkilöstövaikutusten, talousvaikutusten tai ekologisten vaikutusten näkökulmissa.
Lue lisää intersektionaalisuudesta (Sukupuolten tasa-arvo -sivusto)

Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arviointi (IVA)

Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arviointi on sateenvarjokäsite, joka pyrkii tuomaan yhteen erillisiä ihmisiin kohdistuvien vaikutusten näkökulmia. Ihmisiin kohdistuvista vaikutuksista käytetään myös nimitystä kuntalaisvaikutukset. Näitä ovat esimerkiksi: 

Lapsivaikutusten arviointi

Lapsivaikutusten arviointi (LAVA) on erilaisten päätösten ja toimenpiteiden yhteydessä tehtävää lapsiin kohdistuvien vaikutusten ennakointia ja seurantaa. Prosessissa otetaan huomioon myös lasten oma arvio vaikutuksista. 
Lue lisää lapsivaikutusten arvioinnista (Lapset, nuoret ja perheet -sivusto)

Liikunta- ja liikkumisvaikutusten arviointi

Liikunta- ja liikkumisvaikutusten arvioinnissa (LIVA) 
arvioidaan, millaisia vaikutuksia tehtävillä toimenpiteillä tai päätöksillä on ihmisten liikuntaan ja liikkumiseen sekä mahdollisuuksiin liikkua ja harrastaa liikuntaa.
Lue lisää liikunta- ja liikkumisvaikutusten arvioinnista (Valtion liikuntaneuvosto)

Mielenterveysvaikutusten arviointi

Mielenterveysvaikutusten arvioinnilla (MIVA) pyritään ennakoimaan toimenpiteiden tai päätösten myönteisiä ja kielteisiä vaikutuksia ihmisten mielenterveyteen ja mielen hyvinvointiin. Arviointi voi kohdistua mielenterveyden edistämiseen, häiriöiden ehkäisyyn tai hoitoon ja kuntoutukseen tai koko kokonaisuuteen.
Lue lisää mielenterveysvaikutusten arvioinnista

Sukupuolivaikutusten arviointi

Sukupuolivaikutusten arviointi (SUVA) tarkoittaa toimenpiteiden ja päätösten arvioimista ennakkoon niiden mahdollisten sukupuolivaikutusten kannalta. Tavoitteena on ehkäistä sukupuolten kannalta ei-toivotut vaikutukset ja edistää tasa-arvoa. 
Lue lisää sukupuolivaikutusten arvioinnista (Sukupuolten tasa-arvo -sivusto)

Terveysvaikutusten arviointi

Terveysvaikutusten arviointi (TVA) tarkoittaa hankeen tai päätöksen aiheuttamien terveyteen kohdistuvien vaikutusten tunnistamista ja arviointia. Arvioinnissa tulee huomioida sekä fyysiseen terveyteen kohdistuvat vaikutukset että terveyden psyykkiseen ja sosiaalisen ulottuvuuksiin kohdistuvat vaikutukset. 
Lue lisää yleistietoa kansantaudeista (Kansantaudit-sivusto)
Lue lisää terveysriskinarvioinnista (Ympäristöterveys-sivusto)

Sosiaalisten vaikutusten arviointi

Sosiaalisten vaikutusten arvioinnissa (SVA) selvitetään hankkeiden tai toimintojen vaikutuksia ihmisten elinoloihin, viihtyvyyteen ja hyvinvointiin. Se on yleensä osa kaavoitusta tai laajoja hankkeita, joissa laki edellyttää ympäristövaikutusten arvioinnin laatimista. Sosiaalisten vaikutusten arviointia käytetään tyypillisesti yhdyskuntasuunnittelussa ja kaavoituksessa. 
Sosiaalisten vaikutusten arvioinnista kaavoituksessa. Avauksia sisältöön ja menetelmiin

Yhdenvertaisuuden arviointi

Yhdenvertaisuuden arvioimisen tarkoituksena on tunnistaa syrjintää sekä keinoja yhdenvertaisuuden parantamiseksi. Ihmisten moninaisuuden ymmärtäminen ja erilaisten tarpeiden huomioiminen jo palvelujen ja toiminnan suunnitteluvaiheessa lisäävät vaikuttavuutta.
Lue lisää yhdenvertaisuuden arviointi THL:n sivulta

Kielellisten vaikutusten arviointi

Kielellisten vaikutusten arvioinnilla tarkoitetaan sellaisten lakiehdotusten ja päätösehdotusten vaikutusten arviointia, jotka liittyvät julkisten palveluiden tuotantoon perustuslain 17§:ssä mainituilla kielillä, erityisesti kansalliskielillä suomeksi ja ruotsiksi. Kielellisten vaikutusten arvioinnin kohteena ovat vaikutukset yksilön kielellisten oikeuksien toteutumiseen, hallinnollisia alueita koskevan sääntelyn muutokset, vaikutukset viranomaisten toimintaan sekä vaikutukset henkilöstöön. 
Lue lisää kielellisten vaikutusten arvioinnista oikeusministeriön sivulta 

Ihmisiin kohdistuvien vaikutuksia tarkastellaan myös muissa vaikutusten arvioinneissa, jotka vaikuttavat ihmisiin:

Ympäristövaikutusten arviointi

Ympäristövaikutusten arviointi (YVA) ja sen osana terveyteen, viihtyvyyteen ja elinoloihin kohdistuvien vaikutusten arviointi tulee lain (252/2017) mukaan suorittaa YVA-asetuksessa (277/2017) määrätyissä hankkeissa. 
Lue lisää ympäristövaikutusten arvioinnista ympäristöministeriön sivulta
Katso ympäristövaikutusten arvioinnista (Youtube) 

Suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arviointi

Viranomaisen tulee selvittää ja arvioida valmistelemiensa suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutukset, jos niiden toteuttaminen voi vaikuttaa merkittävästi muun muassa ihmiseen.  Ympäristöarviointi tehdään SOVA-lain (laki viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista) mukaisesti tietyistä suunnitelmista ja hankkeista.
Lue lisää suunnitelmien ja ohjelmien arvioinnista ympäristöministeriön sivulta

Vaikutusten arviointi kaavoituksessa

Maankäyttö ja rakennuslain mukaan kaavaa laadittaessa on tarpeellisessa määrin selvitettävä suunnitelman ja tarkasteltavien vaihtoehtojen toteuttamisen ympäristövaikutukset, mukaan lukien yhdyskuntataloudelliset, sosiaaliset, kulttuuriset ja muut vaikutukset.
Lue lisää vaikutusten arvioinnista kaavoituksessa (YM)

Maaseutuvaikutusten arviointi

Maaseutuvaikutusten arviointi (MVA) on päätöksenteon ja sen valmistelun avuksi kehitetty menetelmä, jonka avulla voidaan tunnistaa ja ehkäistä tai vähentää kielteisiä vaikutuksia ja vahvistaa myönteisiä. Sen avulla edistetään eri alueiden tasa-arvoa. MVA:n avulla voidaan ajoissa tunnistaa päätösten seuraamuksia maaseudulla asuville ihmisille, alueilla toimiville yrityksille ja yhteisöille. 
Lisätietoa päätösten maaseutuvaikutusten arvioinnista (Maaseutupolitiikka.fi)

Talousvaikutusten arviointi

Arvioidut talousvaikutukset voivat olla palveluiden tuottamisen kustannuksia, mutta myös ennaltaehkäisyyn panostuksen kustannushyötyjä. Lisäksi päätökset voivat vaikuttaa tulonsiirtoihin ja kotitalouksien käytettävissä oleviin tuloihin. Tätä kautta päätösten taloudelliset vaikutukset voivat kaventaa tai lisätä ihmisten hyvinvointi- ja terveyseroja. 
Lue lisää hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kustannusvaikutuksista

Yritysvaikutusten arviointi

Yritysvaikutusten arvioinnissa arvioidaan päätösten vaikutuksia erikokoisten yritysten toimintaedellytyksiin, kuten esimerkiksi yrittäjien asemaan, työllisyyteen tai työvoiman saantiin.
Lue lisää yritysvaikutusten arvioinnista (yrittäjät.fi)

Lue lisää

Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arvioiminen 

Ihmisvaikutusten arviointi hallituksen esityksissä: luokittelusta laatuun ja sen puutteisiin (Helda)

Säädösvaikutusten arviointi ihmisiin kohdistuvien vaikutusten näkökulmasta

Lainvalmistelun vaikutusarviointiohje (Valto)