Tillstånd

illustration

Nedan finns anvisningar om tillståndsförfarandet vid anskaffning av undersökningsmaterial och tillstånd som anknyter till laboratorieverksamhet. De blanketter som behövs finns på samma sida.

Tillståndsförfarandet för laboratorier för klinisk mikrobiologi
Tillståndsförfarandet baserar sig på lagen om smittsamma sjukdomar. Laboratorier för klinisk mikrobiologi ansöker om tillstånd vart tredje år.

Information för forskare om register och dokument
Uppgifterna i social-, hälso- och sjukvårdens register och handlingar är sekretessbelagda. Institutet för hälsa och välfärd kan dock i enskilda fall bevilja tillstånd att använda vissa register och handlingar för vetenskaplig forskning.