Tutkimuksen painopisteet

Tutkimuksemme edistää mahdollisuuksia harjoittaa tietoon perustuvaa sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävää kehitystä tukevaa politiikkaa. Lähtökohtana tutkimustoiminnalle ovat kestävyyden eri ulottuvuudet, joihin liittyviä ilmiöitä, ongelmia ja mekanismeja tutkimme. 

Tutkimustamme ohjaa kiinnostus siihen, miten säilytämme paitsi nykyisille, myös tuleville sukupolville edellytykset hyvinvointiin sekä sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävään yhteiskuntaan. Sosiaalisesti kestävässä yhteiskunnassa sen jäsenet voivat elää hyvää elämää ilman köyhyyttä, syrjintää ja eriarvoisuutta. Se takaa jäsenilleen hyvän elämän edellytykset ja mahdollisuudet tarvittaviin palveluihin, koulutukseen, työllistymiseen ja toimeentuloon, kohtelee jäseniään yhdenvertaisesti sekä takaa mahdollisuuden osallistua yhteiskunnalliseen päätöksentekoon ja vaikuttaa sen kehitykseen. Sosiaalisesti kestävässä yhteiskunnassa vallitsee korkea luottamus toisiin ihmisiin ja eri instituutioihin.

Tutkimuksemme tavoitteena on yhteiskunnan kestävyyttä edistävien ja sitä rapauttavien ilmiöiden tunnistamisen ja niitä koskevan ymmärryksen lisäämisen ohella tuottaa tietoa, jonka avulla eri politiikoilla voidaan paremmin vastata kestävyysongelmiin ja vaikuttaa niiden taustalla oleviin mekanismeihin. Tutkimus tuottaa tietoa esimerkiksi sosiaali- ja terveyspolitiikan, perhepolitiikan, asuntopolitiikan ja koulutuspolitiikan merkityksestä väestön hyvinvoinnille, hyvinvoinnin väestöryhmittäiselle eriytymiselle ja yhteiskunnan kestävyydelle.

Tutkimuksen painopisteet 

1. Sosiaalinen kestävyys muuttuvassa maailmassa

Tutkimme sosiaalista kestävyyttä ilmiönä, sen rakentumista ja ilmenemistä yhteiskunnassa, siihen vaikuttavia tekijöitä sekä yhteyksiä taloudelliseen ja ekologiseen kestävyyteen. Tarkastelemme muun muassa väestörakenteen muutosten (ikääntyminen, syntyvyys, muuttoliike) vaikutuksia hyvinvointiin ja sen jakautumiseen sekä palvelutarpeisiin, ja globaalien kriisien yhteiskunnallisia ja yksilötason vaikutuksia. 

Sosiaalisen kestävyyden ohella tarkastelemme ekologisen ja taloudellisen kestävyyden kysymyksiä ja tuotamme tietoa näiden kytköksistä sosiaaliseen kestävyyteen. Esimerkkeinä näistä ovat muun muassa ilmastonmuutoksen ja luontokadon sosiaaliset vaikutukset ja ekososiaalinen hyvinvointivaltio sekä sosiaalisten ongelmien vaikutukset ekologiseen ja taloudelliseen kestävyyteen. Ongelmiin reagoiminen taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävällä tavalla kuuluvat tutkimuksemme piiriin.

2. Hyvinvoinnin eriarvoisuus, sosiaaliset ongelmat ja niiden taustamekanismit

Tutkimuksemme tuottaa tietoa väestön hyvinvoinnista ja hyvinvoinnin väestöryhmittäisistä eroista, eriarvoisuudesta ja sosiaalisista ongelmista ja niiden taustamekanismeista sekä hyvinvoinnin alue-eroista ja alueellisesta eriytymisestä. 

Tutkimuksemme kohteena ovat esimerkiksi väestöryhmittäiset erot elinoloissa kuten asumisessa, taloudellisissa resursseissa ja toimeentulokokemuksissa, työllisyydessä sekä ansiotyön ja palkattoman hoivatyön yhteensovittamisessa. Lisäksi tutkimme muita hyvinvoinnin ulottuvuuksia, kuten terveyttä, sosiaalista ja poliittista osallistumista ja koheesiota, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia sekä palvelujen saatavuutta ja käyttöä eriarvoisuuden näkökulmasta. 

Tutkimme myös sosiaalisia ongelmia, kuten köyhyyttä, ylisukupolvista huono-osaisuutta, syrjäytymistä ja asunnottomuutta. Tutkimuksessamme korostuu hyvinvoinnin ja terveyden määrittyminen elämänkulussa, ympäristön ja geenien yhteisvaikutuksessa sekä moniulotteisina ilmiöinä.

3. Hyvinvointivaltio ja -politiikat

Hyvinvointivaltion ja –politiikkojen teema-alueella tutkimme hyvinvointivaltiota ja Suomessa harjoitettavaa hyvinvointipolitiikkaa kansainväliset vaikutteet ja paineet huomioiden. Tutkimuksessa yhdistämme politiikan tutkimuksen näkökulmaa sosiaalitutkimukseen. Tuotamme tietoa politiikkatoimien vaikutuksista, toimivuudesta ja vaikuttavuudesta kansalaisten hyvinvoinnin ja eriarvoisuuden näkökulmasta.

Tutkimuksessamme asemoimme yksittäiset politiikkatoimet osaksi hyvinvointipolitiikkaa ja seuraamme hyvinvointivaltion muutosta. Tuotamme tutkimustietoa siitä, miten politiikkatoimet tukevat tai murentavat hyvinvointivaltion muutosta ekologisesti ja taloudellisesti kestäväksi. Lisäksi tutkimme ekologisten ja taloudellisten kysymysten vaikutuksia hyvinvointivaltioon ja sen jäseniin.