Tutkimuksen painopisteet

Sosiaaliturva ja palvelut -tiimi tutkii ja arvioi sosiaaliturvan etuuksia ja palveluja sekä niiden vaikutuksia ja vaikuttavuutta.

Tutkimme palvelu- ja etuusjärjestelmiä ja arvioimme niiden uudistuksia sekä uudistusten vaikutuksia ja vaikuttavuutta. Tuotamme tutkimustietoa ja vaikutusten arviointeja päätöksenteon eri vaiheisiin ja asiantuntijatyön tueksi, väestölle ja tiedeyhteisölle. Tarjoamme asiantuntijatukea valtionhallinnolle ja alueellisille toimijoille lainsäädännön ja muiden politiikkatoimien valmisteluun ja toimeenpanoon.

Toiminnan painopisteet

1. Sosiaaliturvan ja sen uudistusten tutkimus ja arviointi 

Tiimimme tukee sosiaaliturvan uudistamista ja sosiaaliturvalainsäädännön valmistelua ja toimeenpanoa tutkimuksella ja asiantuntijatuella. Vahvistamme sosiaaliturvan uudistamisen tietopohjaa ja tuotamme laadullisia ja määrällisiä vaikutusarviointeja sekä tutkimuksellisia jälkikäteisarviointeja uudistusten vaikutuksista. Tutkimme ja teemme kansainvälistä vertailua Suomen sosiaaliturvan ja -politiikan kehityksestä ja poliittisista prosesseista. Lisäksi tiimimme tutkii sosiaalisten perus- ja ihmisoikeuksien asettamia edellytyksiä sosiaaliturvan palvelu- ja etuusjärjestelmien uudistamiselle sekä uudistusten vaikutuksia oikeuksien toteutumiseen.

2. Vaikeassa työmarkkina-asemassa olevien henkilöiden palvelujen ja etuuksien tutkimus ja arviointi

Tiimimme tutkii ja arvioi vaikeassa työmarkkina-asemassa olevia työikäisiä henkilöitä koskevien politiikkatoimien, ohjelmien ja palvelu-uudistusten toimeenpanoa, vaikutuksia ja vaikuttavuutta. Tutkimuksemme kohdistuu toimeentulon turvaan, sosiaalipalveluihin ja aikuissosiaalityöhön sekä kuntoutumista ja työllistymistä edistäviin palveluihin. Tutkimme palvelujen ja etuuksien järjestämistä, toteuttamista ja ammattilaisten ja asiakkaiden kokemuksia.

3. Politiikkatoimien määrällinen vaikutusarviointi ja mikrosimulointi 

Sosiaaliturvamuutosten keskeinen vaikutusarviointimenetelmä on mikrosimulointi. Ylläpidämme ja kehitämme simulointiosaamista ja teemme tutkimusta, jossa hyödynnämme simulointimenetelmiä. Teemme politiikkatoimien vaikutusten arviointia myös muilla tilastollisilla menetelmillä hyödyntäen rekisteri- ja väestökyselyaineistoja. Johdamme lakisääteistä perusturvan riittävyyden arviointia, joka toteutetaan joka neljäs vuosi.

4. Hyvinvointitalouden tutkimus ja ohjausmekanismien ja politiikkavalmistelun kehittäminen 

Tekemämme hyvinvointitalouden tutkimus etsii uusia tapoja ymmärtää taloudellisten ja hyvinvointimittareiden välisiä yhteyksiä. Keskeisessä osassa tutkimustamme on taloudellisen, sosiaalisen ja ekologisen hyvinvoinnin keskinäinen vuorovaikutus. Tiimimme tutkimus keskittyy hyvinvointia suojaaviin tekijöihin ja siihen, millaisilla toimenpiteillä