Tulosten hyödyntäminen

Tilastojen ja tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää suunniteltaessa, arvioitaessa ja kehitettäessä sivistys-, sosiaali- ja terveyspalveluja kunnissa, hyvinvointialueilla ja valtakunnallisesti. Tutkimusaineistot ovat olennainen osa THL:n tietovarantokokonaisuutta ja hyödynnettävissä tieteellisessä tutkimuksessa.

FinLapset tuottaa tietoa laajasti eri tahojen käyttöön. Tutkimustuloksilla on suuri merkitys hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä. Tuloksia voidaan käyttää päätöksenteossa, esimerkiksi lapsiperhepalvelujen kehittämisessä sekä terveys-, sosiaali- ja koulutuspolitiikan suunnittelussa ja arvioinnissa.

Tulosten hyödyntäminen palveluissa

Lapsiperheiden kanssa työskenteleville ammattilaisille tulokset ovat tukena oman työn ja palvelujen kehittämisessä. Tutkimustuloksia voidaan hyödyntää myös lapsiperheiden erityisen tuen tarpeen varhaisessa tunnistamisessa ja lapsiperheiden terveyden ja hyvinvoinnin tukemisessa sekä niitä edistävien toimenpiteiden suunnittelussa. Tulokset ovat tärkeitä toiminnan edellytysten arvioinnissa ja kohdentamisessa alueellisia tarpeita vastaaviksi.

Tulosten hyödyntäminen alueellisesti ja kansallisesti

Kunnille ja hyvinvointialueille tulokset antavat tärkeää tietoa lapsiperheiden terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen suunnittelua, toteutusta, arviointia ja raportointia varten. Tuloksia voidaan hyödyntää myös lakisääteisten seurantavelvollisuuksien toteuttamisessa sekä alueellisissa ja paikallisissa hyvinvointikertomuksissa sekä neuvolasuunnitelman laatimisessa. Lisäksi tuloksia voidaan hyödyntää valtakunnallisen ohjauksen seurannassa ja poliittisten päätösten arvioinnissa.

Tulosten hyödyntäminen tieteellisessä tutkimuksessa

FinLapset-tutkimuksessa yhdistyvät vanhempien kokemustieto heidän omasta ja lastensa terveydestä, hyvinvoinnista ja palveluista sekä lasta ja vanhempia koskeva rekisteritieto kansallisista rekistereistä. Aineisto tarjoaa näin hyvät mahdollisuudet tieteelliselle tutkimukselle. FinLapset-tutkimuksen lisäksi myös sen edeltäjän Lasten terveys, hyvinvointi ja palvelut (LTH)-tutkimuksen aineistoa voidaan hyödyntää tutkimuskäytössä.

Lue lisää aineiston käyttömahdollisuuksista tutkimusta varten