Ikäteknologian kansallinen koordinaatiomalli

Tämän sivun sisältö

THL ja alan toimijat ovat valmistelleet ehdotuksen ikäteknologian kansalliseksi koordinaatiomalliksi. Koordinaatiomallin tarkoitus on selkeyttää ja tehostaa iäkkäiden palveluissa ja kotona asumisessa hyödynnettävän teknologian kehittämistä, käyttöönottoa ja vaikuttavuusarviointia. Tavoitteena on tukea teknologian käyttöönottoa ja hyvien käytäntöjen leviämistä kaikille hyvinvointialueille. 

Ehdotuksen mukaan THL koordinoisi ikäteknologian hyödyntämistä kansallisesti ja alan toimijat, kuten oppilaitokset, järjestöt ja yritykset, edistäisivät ikäteknologian hyödyntämistä omilla toimenpiteillään. Ehdotus vaatii toteutuakseen rahoituksen.

Ehdotetussa koordinaatiomallissa THL näyttää suunnan ja varmistaa yhteistyön

Ehdotetussa koordinaatiomallissa THL:n tehtävänä on 

 • ylläpitää ja kehittää teknologiatuetun kotona asumisen kansallista toimintamallia ja viitearkkitehtuuria, joka kokoaa yhteen toimintaan vaikuttavaa lainsäädäntöä, strategioita sekä toiminnan tavoitetilaa 
 • yhdistää ja kanavoida eri organisaatioiden asiantuntemusta, tuoda toimijoita yhteen ja jakaa tietoa
 • jatkokehittää yhteiskehittämis- ja verkkopalvelu Innokylää, jonka avulla hyvinvointialueet jakavat onnistuneita toimintamalleja 
 • tukea hyvinvointialueita ja sidosryhmiä ikäteknologian hyödyntämisessä, tiedon jakamisessa ja yhteistyössä kansallisesti ja kansainvälisesti.

Alan toimijat ehdottavat yhdeksää toimenpidettä 

Alan toimijat ehdottavat yhdeksää kansallista toimenpidettä vuosille 2023–2027.

Ehdotuksia ovat laatineet KATI-ohjelman hankkeet sekä muut ikäteknologian kehittämis-, kokeilu ja käyttöönottohankkeet, hyvinvointialueiden johto ja kotihoidon työntekijät, hyvinvointiteknologian opettajat, kehittäjät ja tutkijat, teknologiayritykset ja järjestöt sekä Digi-HTA-arviointiin, lainsäädäntöön ja valvontaan, etiikkaan, tutkimuksen ja kehittämisen rahoitukseen ja kehittämisympäristöihin liittyvät toimijat. 

Otetaan käyttäjät mukaan kehittämiseen

 • Kysytään ikääntyneiden omia näkemyksiä ja otetaan heidät mukaan teknologioiden yhteissuunnitteluun ja -kokeiluihin.
 • Toteutetaan käyttäjälähtöisiä kokeiluja ja tuetaan yrityksiä, jotta ne voivat kehittää parempia ratkaisuja ikäihmisten ja hyvinvointialueiden tarpeisiin sekä vientiin.

Edistetään teknologian käyttöönottoa ja käyttöä

 • Kehitetään kotihoidon ammattilaisten osaamista, jotta kaikilla olisi myönteinen asenne ja osaaminen teknologiaratkaisujen käyttöön ikäihmisten kotiin vietävissä palveluissa.
 • Tuetaan hyvinvointialueiden teknologiayksiköitä ja teknologiatoimittajia, jotta tieto hyvistä käytännöistä leviää.  
 • Kehitetään ja otetaan käyttöön yhtenäinen kotona asumisen teknologioiden arviointikokonaisuus, joka sisältää toiminnan vaikutusten ja vaikuttavuuden laadullisen, määrällisen ja taloudellisen arvioinnin.

Kootaan ja jaetaan tietoa

 • Selvitetään palveluntuottajien näkemyksiä teknologiatuetun palveluasumisen tulevaisuudesta ja teknologioiden vaikutuksesta ammattilaisten työhön.
 • Kehitetään kansallinen hyvinvointiteknologiahakemisto, joka palvelee teknologiayrityksiä, kuluttajia ja sote-ammattilaisia. 
 • Laajennetaan vuosittaista hyvinvointiteknologiatapahtumaa sisällöllisesti niin, että se tukee toimialan kehittymistä.

Liitetään teknologiat kokonaisarkkitehtuuriin

 • Kehitetään tekoälyn laajaa hyödyntämistä varten kansallinen arkkitehtuuri, palvelut ja tekniset ratkaisut, joiden avulla voidaan tuottaa ennaltaehkäiseviä hoito- ja hoivapalveluja tekoälyn avulla ikäihmisille ja heidän kanssaan työskenteleville ammattilaisille.

Lisätietoja koordinaatiomalliehdotuksesta

Ajankohtaista sidosryhmiltä

Toimitko ikäteknologian parissa? Liity DigiFinlandin ikäteknologiaverkostoon

DigiFinland käynnistää ikäteknologiaverkoston, jonka tarkoituksena on edistää ikäteknologian hyödyntämistä hyvinvointialueilla ja mahdollistaa asian kanssa toimivien vuorovaikutus. Verkosto pohjautuu KATI-ohjelmassa aloitettuun työhön.
Ilmoittaudu ikäteknologiaverkostoon

Alan toimijat kannattavat julkilausumassaan koordinaatiomallisuunnitelman ehdotuksia

Alan toimijat toivovat julkilausumassaan, että kansallisen ikäteknologian koordinaatiomallisuunnitelman ehdotukset toimijoiden yhteisen vision luomisesta, myönteisen asenneilmapiirin lisäämisestä, yhteisestä arviointimallista sekä yhteisestä kehittämisestä saavat kannatusta tulevassa hallitusohjelmassa.
Julkilausuma: Teknologia ikääntyneiden asumisen uudistajana (Uutinen 10.5.2023, VALLI ry)

Koordinaatiomalliehdotuksella pyritään Ikäohjelman tavoitteisiin

Koordinaatiomalliehdotus on suunniteltu Ikäohjelman tavoitteiden mukaan. ”Teknologia on lisännyt hyvinvointia” on yksi Ikäohjelman vaikuttavuustavoitteista. Vaikuttavuustavoitteeseen liittyvät osatavoitteet ovat: 

 1. Teknologia luontevana osana hyvinvointia ja ammattilaishoitoa 
 2. Ikääntyvien teknologiataidot
 3. Yhdenvertaisuus teknologian hyödyntämisen mahdollisuuksissa 
 4. Työhyvinvoinnin lisääntyminen
 5. Myönteiset asenteet ja osallistuminen
 6. Analytiikalla ja eettisellä tekoälyllä kustannusvaikuttavuutta, laatua ja läpinäkyvyyttä ja 
 7. Suomesta ikäteknologian mallimaa, hyvinvointia viennistä.

STM on määritellyt kansallisen koordinaatiomallin tehtävät: 

 • Tiedon levittäminen ja käyttöönoton tukeminen. Jaetaan tietoa vaikuttavista toimintamalleista ja käytänteistä sekä tuetaan niiden kehittämistä, käyttöönottoa ja seurantaa.
 • Vaikuttavuuden jatkuva arviointi. Arvioidaan ikäteknologiaratkaisujen vaikuttavuutta ja kustannushyötyjä sekä kootaan tieto Digi-HTA-menetelmällä arvioiduista ratkaisuista.
 • Myönteiset asenteet. Edistetään myönteistä asennetta teknologian mahdollisuuksien hyödyntämiseen, jotta hyvät käytännöt saadaan leviämään.
 • Alueiden ohjaus, yhteistyö ja vertaisoppiminen. Ohjataan alueita ja organisoidaan vertaisoppimista sekä edistetään verkostomaista kansallista ja alueellista yhteistyötä eri toimijoiden kesken tukemaan teknologian käyttöönottoa laajasti eri alueilla.
 • Liiketoiminta ja kansainvälisyys. Edistetään ikäteknologian toimintamallien kaupallisia ja kansainvälisiä mahdollisuuksia mm. tunnistamalla, miten julkisen sektorin kehittämiä toimintamalleja ja toteutuksia voidaan hyödyntää viennin tukena ja kansainvälisessä teknologiayhteistyössä.
 • Kansallinen kehitysympäristöjen tuki. Uusi kansallisen koordinaation toimintamalli tukee jatkuvaluonteisesti sote-toimijoiden ja yritysten yhteistyötä teknologioiden yhteiskehittämisessä, pilotoinnissa ja käyttöönotossa.

Lue lisää: Kansallinen ikäohjelma vuoteen 2030: Tavoitteena ikäkyvykäs Suomi: periaatepäätös