Aitiopaikka kotona asumisen teknologioihin on avattu – KATI-hankkeet käynnistyivät

Kotona asumisen teknologiat ikäihmisille (KATI) -ohjelman alueelliset hankkeet ovat aloittaneet työnsä. Hankkeissa edistetään teknologian hyödyntämistä iäkkäiden ihmisten kotona asumisessa ja kotihoidon palveluissa. Niissä pilotoidaan ja otetaan käyttöön kotona asumista tukevaa teknologiaa. 

Tuoreet KATI-hankkeet ja niiden kehittämiskohteet esiteltiin hankkeiden aloitustilaisuudessa maaliskuun lopussa. Samalla käynnistettiin yhteistyö ja keskustelu muiden alan kehittäjien ja toimijoiden kanssa. Tällä sivulla on kooste tilaisuuden teemoista.

Hankkeissa kehitetään palveluita, toimintamalleja ja ammattilaisrooleja

Eksotessa siirretään sote-palvelujen tarvetta ennaltaehkäisyllä

Eksoten KARITA-hankkeen päätavoite on vähentää iäkkäiden ihmisten sote-palveluiden tarvetta ja siirtää säännöllisten palvelujen tarvetta ennaltaehkäisemällä toimintakyvyn ja terveyden heikentymistä sekä tukemalla itsenäistä kuntoutumista. Hankkeessa etsitään ratkaisuja, jotka tukevat kotihoidon asiakasta, hänen omaisiaan ja sote-ammattilaisia kotona asumisessa. 

Mitä tehdään?

Hankkeessa kokeillaan digitaalisia palveluita, tekoälyä ja robotiikkaa sekä kehitetään laite- ja apuvälinehallintaa ja -rekisteriä. Tuotteita esitellään kuntalaisille esittelypisteellä ja heitä opastetaan niiden käyttöön, jotta teknologisia apuvälineitä voidaan hyödyntää paremmin. 
Tutustu Eksoten KARITA-hankkeeseen Innokylässä

Essotessa tehostetaan palveluita tarkentamalla tilannekuvaa 

Essoten Ikääntyneiden tilannekuva -hankkeen tavoitteena on hyödyntää teknologian avulla keskitetysti kerättävää hyvinvointitietoa. Tarkoituksena on saada tietoa siitä, kuinka teknologiaa hyödyntävä toimintamalli vaikuttaa henkilöstön työhön, työajan käyttöön ja koettuun työhyvinvointiin sekä millainen merkitys teknologialla on asiakkaan arjen toimintoihin ja toimintakykyyn. Tavoitteena on muodostaa parempi tilannekuva ja hyödyntää sitä palveluiden järjestämisessä. Tietoa hyödynnetään myös hyvinvointialueen etäpalvelukeskuksen kehittämisessä.

Mitä tehdään?

Hankkeessa kokeillaan teknologiakokonaisuutta, johon kuuluu muun muassa turvapuhelin, etämittauslaitteita, videopuheluyhteys, ympäristösensoriikkaa ja kokonaistilannekuvan tarjoava käyttöliittymä, josta saadaan keskitetysti seurantatietoa. Hankkeessa pilotoidaan uusia ammattilaisrooleja, joiden avulla henkilöstö oppii hyödyntämään teknologiaa asiakkaiden hoidossa ja opastamaan asiakkaita, omaisia ja sote-ammattilaisia teknologian käytössä ja hyödyntämisessä.
Tutustu Essoten Ikääntyneiden tilannekuva -hankkeeseen Innokylässä

Tampereella panostetaan etäseurantateknologiaan 

Tampereen PirKATI-hankkeen tavoitteena on kehittää toimintamalleja teknologiatuetun kotona asumisen asiakaspolun vaiheisiin. Lähtökohtana on koti- ja etähoidon palveluita yhdistävän Kotidigi-alustan kehittäminen, laajentaminen ja vaikuttavuuden arvioiminen. Kotidigi kokoaa ammattilaisille kokonaiskuvan kotona käytettävistä etäseurantalaitteista. Tavoitteena on hyödyntää etäseurantateknologiaa entistä tehokkaammin ja kehittää työprosesseja. Uusien toimintamallien kautta luodaan uusia ammattilaisrooleja. 

Mitä tehdään?

Hankkeessa otetaan käyttöön muun muassa lääketurvallisuutta parantavaa teknologiaa, etäkäynneissä hyödynnettävää teknologiaa ja kotona asumisen turvallisuuskokemusta parantavaa teknologiaa.
Tutustu PirKATI-hankkeeseen Innokylässä

Pohjanmaan KATIssa mallinnetaan uusia kotihoidon tapoja

Vaasan Pohjanmaan KATI -hankkeen tavoitteena on luoda toimintamalli, jonka avulla teknologian mahdollisuudet huomioidaan palvelutarpeen arvioinnissa. Hankkeessa mallinnetaan uudenlaisia kotihoidon toteutustapoja. Henkilöstö on mukana määrittelemässä mallia. Iäkkäiden ja omaisten näkökulmaa haetaan työpajoissa. Mallia tehdessä keskustellaan myös tulevaisuuden kotihoidon asiakkaiden kanssa. 

Mitä tehdään?

Käyttöön otetaan muun muassa robotiikkaa lääkejakelussa, etämonitorointia ja etäyhteyspalveluita. Käyttöön otettavat teknologiat määräytyvät asiakkaiden tarpeiden perusteella, jotta teknisten ratkaisujen kokonaisuutta ei määritellä teknologialähtöisesti.
Tutustu Pohjanmaan KATI -hankkeeseen Innokylässä

Päijät-Sotessa kehitetään teknologiatarjotinta

Päijät-Soten Kohti-hankkeessa tarkoituksena on luoda teknologian hyödyntämisen toimintamalli, jolla vahvistetaan kotihoidon asiakkaiden osallisuutta sekä lisätään henkilöstön työhyvinvointia ja osaamista. Hankkeessa kartoitetaan asiakkaiden teknologista kyvykkyyttä ja teknologioiden sopivuutta asiakkaille. Henkilöstö otetaan mukaan pilotoitavien teknologioiden valintaan ja käyttöönoton suunnitteluun. 

Mitä tehdään?

Hankkeessa otetaan käyttöön muun muassa etäseurantalaitteita, henkilöstön fyysistä kuormaa vähentäviä laitteita ja henkilöstön ajoneuvojen toiminnanohjausjärjestelmä. Keskeisiä teknologioita ovat esimerkiksi sensorit yhdistettynä tekoälyyn. Tarkoituksena on lanseerata teknologiatarjotin, jolta asiakkaalle valittaisiin yksilöllisesti soveltuvat laitteet. 
Tutustu Päijät-Soten Kohti-hankkeeseen Innokylässä

Eurassa yhtenäistetään palveluita etähoivalla

Euran SataKATI-hankkeessa tavoitteena on yhtenäistää palveluita kehittämällä etähoivaa. Uusille palveluille haetaan yhtenäistä kirjaamismallia. Tarkoituksena on tunnistaa teknologisista ratkaisuista hyötyvät iäkkäät ihmiset ja luoda asiakasprofiilit, jotta nähdään, keille teknologiat soveltuvat, koska fyysiset käynnit ovat tarpeen ja millaisiin tilanteisiin etäkäynnit soveltuvat. Hankkeessa tuetaan myös iäkkäiden ihmisten läheisiä. Kunnat ovat mukana yhteisessä toimintamallin suunnittelussa. 

Mitä tehdään?

Digihoiva otetaan käyttöön koko alueella ja etähoivaa kehitetään. Tähän kuuluu esimerkiksi etämittauksia. Iäkkäille ja läheisille järjestetään tukipalvelu. Teknologiaratkaisut otetaan käyttöön kuudessa aallossa. 
Tutustu Euran Satakati-hankkeeseen Innokylässä

Terveydentilan ja turvallisuuden seurantaa ja etähoitoa – tyypilliset KATI-hankkeissa käyttöön otettavat teknologiat  

Alkukartoituksen perusteella KATI-hankkeissa otetaan yleisimmin käyttöön seuraavia teknologioita: 

  • Terveydentilan, aktiivisuuden ja turvallisuuden seurannan ratkaisut, esimerkiksi unen seuranta, kaatumisen tai kaatumisriskin havaitseminen, ravitsemuksen seuraaminen ja ohjaaminen sekä turvallisuutta lisäävät sensorit
  • Terveyteen liittyvät etämittaukset, esimerkiksi verenpaineen, verensokerin ja painon mittaus
  • Lääkehoitoa tukevat ratkaisut
  • Etäkotihoito ja virtuaalivastaanotto
  • Integraatioalustat

Yhteiskehittämiseen on jo malleja ja työkaluja

CoHeWe-malli sopii uusien ratkaisujen yhteiskehittämiseen 

Co-created Health and Wellbeing -hankkeessa tehty toimintamalli on suunniteltu sote-palveluiden kehittämiseen. 

Mallissa sote-ammattilaiset ja asiakkaat tunnistavat ja määrittelevät ensin ongelmat ja kehittämistarpeet. Sen jälkeen sote-ammattilaiset, asiakkaat, palveluntarjoajat ja yritykset suunnittelevat yhdessä ratkaisuehdotuksia. Valittua ratkaisuehdotusta ideoidaan, kehitetään ja testataan. Ennakoidut vaikutukset arvioidaan ja raportoidaan.

Toimintamalli sopii parhaiten pienten yritysten kanssa tehtävään yhteistyöhön ja uusien ratkaisujen kehittämiseen. 

TUTTU netin kehittäjäklubifoorumit ja kehittäjäklubit tukevat alueellista yhteistyötä

Tuttu netin kehittäjäklubifoorumi on tarkoitettu hankkeiden keskinäiseen yhteistyöhön: yhteiskehittämiseen, sparraamiseen ja jakamiseen sekä yhdessä oppimiseen.

Kehittäjäklubit on tarkoitettu alueellisen kehittämisen verkostoyhteistyöhön. Ne sopivat alueellisten kehittämistarpeiden esiin nostamiseen ja yritysyhteistyön rakentamiseen sekä hankkeen tulosten jatkokehittämiseen. 

Tutustu yhteiskehittämisen malleihin (TUTTU net)

Hytebotti voi ohjata palveluihin 

Hytebotti on nuorille suunnattu keskustelukaveri, joka vastaa kysymyksiin ja ohjaa palveluihin. Mallin mukainen botti voitaisiin kehittää myös iäkkäille. Bottia kehitetään sidosryhmien kanssa, ja sitä koulutetaan kartoittamalla kohderyhmälle tärkeitä kysymyksiä ja niihin sopivia palveluita ja vastauksia. Hytebotti otetaan pilottikäyttöön vuonna 2021.

Hytebotti-työtä voidaan hyödyntää yhteiskehittämisessä.  Tavoitteena on minimoida päällekkäinen työ muiden chatbottien kehittämisessä. 

Kansallinen tekoälyohjelma AuroraAI (VM)